Grzywny i kary finansowe

Zmiana sytuacji rodzinnej lub zawodowej może mieć wpływ na wysokość emerytury, renty lub zasiłku rodzinnego. Dlatego też wszelkie zmiany należy zgłaszać w terminie 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią są zobowiązane zgłaszać zmiany w terminie 6 tygodni. W przypadku spóźnienia lub niezgłoszenia zmiany SVB ma prawo wymierzyć karę finansową lub nałożyć grzywnę.

Grzywna

Grzywnę nakłada się w następujących przypadkach: 

  • zmianę zgłoszono zbyt późno 
  • udzielono nieprawdziwych lub niepełnych informacji 

Standardowa grzywna wynosi połowę nadpłaty emerytury lub innego świadczenia. Może też być wyższa, jeżeli zmianę po raz kolejny zgłoszono zbyt późno, albo niższa jeżeli nieterminowe zgłoszenie zmiany nastąpiło z istotnego powodu.

Upomnienie

W przypadku nieterminowego zgłoszenia zmiany ale bez otrzymania nadpłaty świadczenia udzielone zostaje upomnienie. Upomnienia udziela się także w następujących przypadkach: 

  • otrzymanie nadpłaty w wysokości poniżej 150 euro lub 
  • dobrowolne zgłoszenie zmiany (w ciągu 60 dni po upływie terminu 4 tygodni) 

Jeżeli w ciągu ubiegłych 2 lat udzielone zostało upomnienie, kolejną sankcją jest grzywna.

Kary finansowe

W przypadku braku albo nieterminowej odpowiedzi na pytania Sociale Verzekeringsbank może zostać nałożona jednorazowa kara finansowa w wysokości co najmniej 25 euro, która będzie potrącona z emerytury, zasiłku rodzinnego lub innego świadczenia. Kara może być wyższa, jeśli już wcześniej doszło do spóźnienia.