Overzicht wetten en regelingen

Bekijk alle wetten en regelingen die wij op dit moment uitvoeren. En welke service wij bieden.

Woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW? Dan kunt u een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten of vermogen heeft. Deze aanvulling noemen we aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

De AIO-aanvulling kan uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven.

We wijzen onze klanten ook op extra regelingen van de gemeente of Belastingdienst. Zoals bijzondere bijstand, of huurtoeslag en zorgtoeslag.

De Anw-uitkering is een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw-uitkering is een basisinkomen van de overheid. Was uw overleden (ex-)partner verzekerd voor de Anw? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen. Dat kan als u een kind heeft dat jonger dan 18 jaar is of als u minimaal 45% arbeidsongeschikt bent. Daarnaast telt ook het inkomen mee.

Heeft een kind beide ouders verloren? Dan kan het kind een wezenuitkering krijgen.

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd. U krijgt AOW als u verzekerd bent geweest. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u meestal verzekerd geweest voor de AOW. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2025 en is minimaal 67 jaar.

AOW-toeslag

De AOW-toeslag is een extra bedrag boven op de AOW. Iemand krijgt toeslag als de partner zelf nog geen AOW heeft en geen of weinig inkomsten heeft. Deze toeslag is in 2015 afgeschaft. Klanten die voor 2015 een AOW-toeslag hadden, houden deze zolang ze aan de voorwaarden voldoen.

De Asbestregeling is voor mensen die ziek zijn geworden door asbest. Heeft u de ziekte maligne mesothelioom of asbestose? Dan kunt u via de Asbestregeling een vergoeding krijgen. Wij geven klanten advies hoe een uitkering bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) kan worden aangevraagd en betalen de vergoeding. Wij werken voor de Asbestregeling samen met IAS.

Gaat u de grens over om te wonen, werken of studeren in het andere land? Dan krijgt u misschien te maken met sociale verzekeringen uit 2 landen. De Bureaus voor Belgische zaken (BBZ) en Duitse Zaken (BDZ) zijn specialist in de sociale verzekeringen van Nederland, België en Duitsland. BBZ en BDZ geven onafhankelijke informatie voor grensgangers en werkgevers.

Ook beheren wij de website grensinfopunt.nl. Dat is een website voor grensgangers tussen Nederland, Duitsland en België. 

Wilt u zich vanuit uw levensovertuiging niet verzekeren? En sluit u daarom geen enkele verzekering af? Dan bent u gemoedsbezwaard. In Nederland bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. U betaalt daarom premie over uw inkomen. 

Wilt u niet mee doen aan de verplichte verzekeringen? Dan heeft u ontheffing nodig. Met een ontheffing betaalt u geen premie meer. In de plaats daarvan betaalt u extra belasting. Bij ons kunt u ontheffing aanvragen.

Als een werkgever een werknemer tijdelijk buiten Nederland laat werken, heet dit internationale detachering. Ook een zelfstandige kan gedetacheerd zijn.

Bent u gedetacheerd? Dan is belangrijk dat u weet in welk land u verzekerd bent voor sociale verzekeringen. Bijvoorbeeld voor de opbouw van de AOW, voor het krijgen van kinderbijslag of voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Bent u een werkgever? Dan is het goed te weten in welk land u voor uw werknemer premies moet betalen voor sociale verzekeringen. Wij kunnen voor u bekijken waar u of uw werknemer verzekerd is bij internationale detachering.

De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van uw kind. De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar is. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal betaald. De hoogte van de uitkering hangt af van de leeftijd van het kind.

Voor kinderen vanaf 3 jaar die thuis wonen en intensieve zorg nodig hebben, kan er soms dubbele kinderbijslag worden betaald. Is er het hele jaar dubbele kinderbijslag betaald? Dan kan er ook recht zijn op een extra bedrag aan kinderbijslag. Dit is een vast bedrag dat 1 keer per jaar wordt betaald.

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. U kunt deze bijdrage krijgen als het inkomen van u en uw partner niet te hoog is. Het hangt van het aantal kinderen af hoe hoog het inkomen precies mag zijn. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget. Wij geven de Belastingdienst door dat u recht heeft op kinderbijslag zodat zij het kindgebonden budget kunnen toekennen. 

Als een ouder in het buitenland woont of werkt kan een gezinsbijslag overlappen met een buitenlandse regeling. Dan bepalen wij hoe hoog het recht op gezinsbijslag is en zorgen wij voor de betaling. 

De overbruggingsuitkering (OBR) is een tijdelijke aanvulling op het inkomen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw vroegpensioen stopt of lager wordt. De OBR kan uw inkomen aanvullen.

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 

Wij beheren uw PGB. Welk PGB u krijgt hangt af van de zorg die u nodig heeft. Er is een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wij voeren de Regeling Bijstand Buitenland uit. Dit is extra inkomen voor Nederlanders die buiten Nederland wonen en weinig inkomen hebben. Sinds 1996 is het niet meer mogelijk hiervan gebruik te maken. Klanten die voor 1996 bijstand ontvangen, houden deze zolang ze aan de voorwaarden voldoen.

De remigratie-uitkering is voor mensen die in Nederland wonen en willen terugkeren naar het land waar ze zijn geboren. U kunt dan een maandelijks bedrag krijgen om van te leven. Dat noemen we de remigratie-uitkering. Dit is geregeld in de Remigratiewet. De hoogte van de uitkering hangt af van het land waar u gaat wonen. En of u een partner heeft of samenwoont.

Bent u getroffen door de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna? Of is uw partner of 1 van uw ouders getroffen? Dan kunt u misschien recht hebben op een regeling of wet voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Wij voeren deze wetten uit.

Wij voeren de vrijwillige verzekering uit. Dit is een verzekering die u zelf afsluit voor de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) of voor beide. U betaalt dan ieder jaar een premie. Een vrijwillige verzekering kan voor u voordelig zijn als u uit Nederland vertrekt. Of als u op latere leeftijd naar Nederland bent gekomen.

Heeft u de hele dag veel zorg of begeleiding nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). Als u verzekerd bent voor de Wlz dan bent u ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). En bent u verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Met een zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van medische zorg. 

Wij kunnen voor u bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz. Dit is belangrijk als u buiten Nederland woont of werkt. Of als u vanuit het buitenland naar Nederland komt wonen of werken.