Het verhaal van de SVB

Wij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

We voeren verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Een voorbeeld van deze wetten en regelingen is de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk.

Bekijk de video Het verhaal van de SVB.

video: Het verhaal van de SVB

Het verhaal van de SVB

De Sociale Verzekeringsbank zorgt al zo'n 120 jaar voor de uitvoering van verschillende regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor verschillende groepen mensen zoals ouderen, ouders, nabestaanden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en vele anderen. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 4.000 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ongeveer 50 miljard euro uit aan zo’n 5,6 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 375.000 klanten in het buitenland. Uit de onderzoeken die we continu doen blijkt dat mensen tevreden zijn met onze dienstverlening. De mens staat centraal bij de SVB, mede daarom zijn we in 2020 beste overheidsorganisatie van het jaar geworden.

We vinden het belangrijk dat we niet alleen de regels van de wet volgen maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van mensen. Daarom vragen we ons steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’. Als dat niet zo lijkt te zijn, gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft we willen immers wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten.

We werken veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken we voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO maken we heldere afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werken we steeds meer samen als we vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. We maken afspraken  over hoe we hier als 1 overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren werken we continu aan het versterken van onze IT-omgeving. We zorgen voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren. Ook gebruiken we nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. Doordat onze digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller doen. We stimuleren medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden we onze organisatie in beweging.

De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten waar ze recht op hebben én dat ook krijgen. Zij worden snel en in één keer goed door ons geholpen. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

De wetten en regelingen die wij uitvoeren zijn in 2 soorten op te delen:

  • sociale verzekeringen (SV-wetten) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • overige wetten en regelingen (niet-SV-wetten) in opdracht van andere overheden, met name het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Iedereen geven waar hij of zij recht op heeft, eerlijk en door zo min mogelijk kosten te maken. Dat is waar wij voor staan. We houden het uitvoeren van wetten en regelingen betaalbaar. Om dat goed te kunnen doen, houden wij ons aan de regels. We betalen u het juiste bedrag op tijd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw pensioen, uitkering of tegemoetkoming.

Het is belangrijk dat u zich ook aan de regels houdt. Wij kunnen alleen zorgen voor eerlijke sociale zekerheid als wij de juiste gegevens hebben.

Voorkomen is beter dan genezen is ons uitgangspunt. Wij zorgen er dan ook voor dat u altijd goed op de hoogte bent van de regels. Kijk op deze website bij uw regeling wat van u verwacht wordt.

Wat is handhaving

We willen onze regelingen goed uitvoeren. Daar hoort ook bij dat we toezien dat de regels nageleefd worden. Dit noemen we handhaving.

Soms maakt iemand onterecht gebruik van een regeling: bewust of onbewust. Wij zijn hier alert op. Toezicht begint altijd met onderzoek. Hiervoor gebruiken we alle gegevens die nodig zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld Google gebruiken of informatie opvragen bij andere partijen.

Handhaving is bij ons:

  • duidelijkheid geven over rechten en plichten: voorkomen van misbruik door voorlichting
  • controleren op onderwerpen als inkomsten en samenwonen
  • opleggen van een boete, maatregel of terugvordering als regels worden overtreden
  • fraude onderzoeken en hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie

Wij hebben de uitgangspunten voor de uitvoering van handhaving en het handhavingsbeleid in een document opgenomen.

Als we vragen hebben kunnen we klanten ook thuis bezoeken. Dit kondigen wij soms van tevoren aan en soms niet. Merken wij dat het ergens niet goed loopt, dan nemen we maatregelen. Als het nodig is doen wij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Maar liever voorkomen we dat het fout gaat. Samen met u. Zodat iedereen krijgt wat hem of haar toekomt, niet meer en niet minder.

Bezoekt onze medewerker u thuis? Dan toont onze medewerker u altijd een speciaal identiteitsbewijs. U kunt hier ook naar vragen.

Ruim 350.000 klanten wonen of werken buiten Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen, uitkering of tegemoetkoming. Soms wordt een uitkering bijvoorbeeld verlaagd of gestopt als iemand naar het buitenland verhuist. Wonen of werken buiten Nederland kan ook gevolgen hebben voor de uitkering van de partner.

Advies

Speciaal voor mensen die in Duitsland of België gaan werken of wonen (en andersom) hebben we een Bureau voor Belgische Zaken en een Bureau voor Duitse Zaken. In Ankara (Turkije), Rabat (Marokko) en Madrid (Spanje) worden we door een attaché voor sociale zaken vertegenwoordigd.

Grensinfopunt

Grensinfopunt is een digitaal loket waarbij u terecht kunt met vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Hiervoor werken de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst.