We werken volgens de Bedoeling

We betalen maandelijks een uitkering aan miljoenen mensen. Dit lukt alleen door met standaarden, processen en protocollen te werken. Hier mogen we ook op vertrouwen. In de meeste gevallen krijgen burgers met onze standaard dienstverlening waar zij recht op hebben. Maar er zijn altijd bijzondere situaties waar de standaard niet volstaat. Bijvoorbeeld wanneer burgers of de maatschappij onbedoeld benadeeld lijken te worden bij de uitvoering van wetten en beleidsregels. We hebben het dan over vervelende situaties voor burgers waar we buikpijn van krijgen en denken: ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn?’ We noemen dit professionele buikpijn. De samenleving vraagt van ons dat we als publieke dienstverlener de menselijke maat toepassen.

De menselijke maat is uitgangspunt bij onze dienstverlening

Onze dienstverlening moet aansluiten bij wat burgers nodig hebben en waar ze recht op hebben. Daarbij houden we rekening met de individuele omstandigheden van de burger én de bedoeling van de wet. Dat betekent dat maatwerk nodig kan zijn, omdat een proces niet toegesneden is op de specifieke situatie van de burger. Het verbeteren van de (passende) dienstverlening is een overheidsbrede opgave. We zoeken nadrukkelijk (keten)samenwerking. Daarmee proberen we een compleet antwoord te geven op maatschappelijke ontwikkelingen en bijbehorende behoeften van burgers.

Garage de Bedoeling

Garage de Bedoeling is binnen als buiten de SVB een begrip. We zijn in september 2016 gestart met Garage de Bedoeling om de dilemma’s die medewerkers dagelijks in de praktijk tegenkomen beter bespreekbaar te maken. Doel van de garagemethodiek is dat medewerkers samen aan de slag gaan met een vraagstuk waarbij een onbedoeld effect lijkt te zijn ontstaan voor burger of maatschappij.