Kwoty potrącane z emerytury AOW

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, z Twojej emerytury AOW zostaną potrącone podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne (loonheffing) lub oraz składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Zorgverzekeringswet, Zvw). 

Jeżeli mieszkasz w placówce opiekuńczej, wówczas może istnieć konieczność potrącenia także wkładu własnego z tytułu ustawy o długotrwałej opieceWet langdurige zorg, Wlz) lub z tytułu ustawy o wsparciu dla osób wymagających opieki (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo).

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, wybierz zagadnienie: „Kwoty potrącane z emerytury AOW poza Holandią” 

Wybierz zagadnienie, które Cię interesuje:

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne to zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Od emerytury AOW odprowadzana jest składka z tytułu powszechnej ustawy o ubezpieczeniu osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela (Anw) (renta rodzinna Anw) oraz ustawy o długotrwałej opiece Wet langdurige zorg (Wlz). Nie odprowadza się składki na AOW. 

Możesz skorzystać z  ulgi podatkowej

Jeżeli korzystasz z ulgi podatkowej od emerytury AOW, płacisz mniejszy podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne. Wówczas wypłacana emerytura AOW jest wyższa. 

Możesz też zdecydować, że ulga podatkowa zostanie zastosowana do innych dochodów. Dalsze informacje na temat znajduję się na stronie dotyczącej ulgi podatkowej.

Wszyscy płacą własny wkład i składki. 

Składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych jest automatycznie potrącana z emerytury AOW. Nie trzeba w tym celu podejmować żadnych działań. 

Składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne należy samodzielnie odprowadzać. 

Wysokość składki zależy od wybranego ubezpieczenia i pakietu.

Jeżeli na stałe mieszkasz w placówce opiekuńczej, wówczas sam pokrywasz część kosztów z tym związanych. Tę kwotę określa się mianem wkładu własnego z tytułu Wlz. 

Jeżeli na stałe mieszkasz w placówce ze stałą pomocą(begeleid wonen), wówczas sam pokrywasz część kosztów z tym związanych. Tę kwotę określa się mianem wkładu własnego z tytułu Wmo. 

Biuro CAK określa wysokość wkładu własnego z tytułu Wlz i Wmo. Uwzględnia przy tym dochody sprzed dwóch lat. Jeżeli Twoje dochody są niższe niż dwa lata temu, możesz wystąpić do Biura CAK o ponowne ustalenie wysokości wkładu własnego. 

SVB może, na prośbę CAK, potrącać własny wkład z emerytury AOW.