Wat zijn de voorwaarden

De datum waarop uw vroegpensioen is ingegaan, uw inkomen en uw vermogen bepalen of u een overbruggingsuitkering (OBR) kunt krijgen. Heeft u een partner, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. 

Lees in 3 stappen of u een OBR kunt krijgen.

De eerste voorwaarde is dat u op 1 januari 2013 één van de volgende vroegpensioenen ontving:

 • VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag 
 • partnerpensioen
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (vroegere) zelfstandigen
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere verzekering volgens de Wet Werk en  Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • lijfrente vanwege ontslag (dit is een ontslagvergoeding die door uzelf of de werkgever is omgezet in een periodieke uitkering)
 • wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling 
 • levensloopregeling
 • uitkering uit een ander land dan Nederland die overeenkomt met één van de bovengenoemde regelingen
 • lijfrente als vroegpensioenuitkering

De tweede voorwaarde is dat deze uitkering stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen:

 • in de maand waarin u 65 jaar wordt, of
 • op de eerste dag van de maand na uw 65e verjaardag

De derde voorwaarde is dat uw partner met AOW geen AOW-toeslag voor u ontvangt.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. We bekijken uw inkomen op 2 momenten.

 1. In de maand waarin u 64,5 jaar bent. Uw inkomen mag in die maand niet hoger zijn dan € 4.138,80 bruto.

  Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van u en uw partner samen mag niet hoger zijn dan € 6.208,20 bruto. Eenmalige inkomsten in die maand tellen niet mee.
 2. Bij de ingangsdatum van uw OBR. We kijken dan naar uw inkomen in de maanden waarvoor de OBR geldt. Bent u alleen? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.473,37 bruto per maand.

  Heeft u een partner? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 934,09 bruto per maand. Het inkomen van uw partner telt niet mee.

De OBR is een tijdelijke regeling. Als u bent geboren na 31 december 1959 kunt u geen OBR krijgen.

Uw vermogen mag op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt niet hoger zijn dan € 57.000 (bedrag 2024). Uw koopwoning en pensioenvermogen tellen niet mee als vermogen.

Heeft u een partner? Dan mag het vermogen van u en uw partner samen niet hoger zijn dan € 114.000 (bedrag 2024).

Voor (vroegere) zelfstandigen geldt een extra vrijstelling van € 160.026 (bedrag 2024).

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 april 2024