De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

De PUR heeft de volgende wettelijke taken:

  • besluiten nemen op aanvragen als niet eerder financiële ondersteuning is toegekend
  • het beleid vaststellen  
  • de SVB adviseren in situaties waar geen beleid voor is

De PUR voldoet aan de bepalingen van de Wet normering topinkomens (WNT).

Hoe is de PUR samengesteld

De PUR bestaat uit 5 leden uit de verschillende groepen die onder de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen vallen. De leden krijgen zelf geen uitkering uit deze wetten en regelingen.

Het beleid

Een van de wettelijke taken van de PUR is het bepalen van het beleid. Nieuw of aangepast beleid wordt vastgelegd in beleidsregels en in het jaarverslag. De beleidsregels worden elk jaar gepubliceerd in de Staatscourant.

Jaarverslag

In het jaarverslag van de PUR staat een overzicht van de dienstverlening en de bestuurlijke activiteiten. 

In de Bijlage Wetstoepassing en jurisprudentie staan de belangrijkste beleidsmatige beslissingen van de PUR. Ook staat er een selectie van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.