SVB roept op tot vereenvoudiging wet- en regelgeving in belang van burger

Zorg in het belang van de burger voor een fundamentele vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Want alleen zo blijft de publieke dienstverlening toekomstbestendig en kunnen we burgers blijven geven waar ze recht op hebben. Dat was de oproep van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerder vanavond tijdens de presentatie van haar derde knelpuntenbrief in Den Haag. De brief werd overhandigd door Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, aan Senna Maatoug, lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering

In haar derde knelpuntenbrief, getiteld ‘Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering’, benoemt de SVB drie knelpunten in wet- en regelgeving waar burgers dagelijks tegenaan lopen. Het gaat hier om knelpunten die de SVB niet in haar eentje kan oplossen en waar een herziening en vereenvoudiging van wetgeving voor nodig is. De brief is dan ook bedoeld voor politici en beleidsmakers.

In deze nieuwe knelpuntenbrief doet de SVB voorstellen om te komen tot één integrale kindregeling met een ander inkomensbegrip, waarbij hoge terugvorderingen worden voorkomen en de voorspelbaarheid in bestaanszekerheid voor ouders wordt vergroot. Ook blijft de SVB aandacht vragen voor vereenvoudiging van complexe leefvormen in de AOW. Voor burgers is vaak niet te begrijpen wanneer ze in aanmerking komen voor een hogere of lagere AOW. Daarnaast pleit de SVB voor meer wettelijke ruimte om gegevens met andere uitvoeringsorganisaties te delen zodat de dienstverlening kan worden verbeterd en burgers kunnen krijgen waar ze recht op hebben.

Volgens de SVB laten deze knelpunten zien welke problemen burgers momenteel ervaren als gevolg van de grote complexiteit in wet- en regelgeving. Daarom is het noodzakelijk dat er een fundamentele vereenvoudiging wordt doorgevoerd in de sociale zekerheid. Een vereenvoudiging zorgt op den duur niet alleen voor een betere dienstverlening aan de burger maar versterkt ook de uitvoering.

Het gezicht van de overheid

Simon Sibma: ‘Als publieke dienstverlener is de SVB een belangrijk gezicht van de overheid. Bij ons vindt de cruciale ontmoeting tussen burger en overheid plaats. We zien meteen hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitpakt en welke problemen burgers ervaren bij het gebruik van onze regelingen. We proberen waar mogelijk deze knelpunten via onze dienstverlening op te lossen. Maar soms is dit alleen mogelijk door bestaande wet- en regelgeving aan te passen en op stelselniveau te vereenvoudigen. En hiervoor hebben we de hulp van de wetgever en beleidsmakers nodig. Met onze knelpuntenbrief willen we op basis van onze ervaring en deskundigheid bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de publieke dienstverlening en de sociale zekerheid.’

Impact

Ook blikt de SVB terug op de impact van de vorige knelpuntenbrieven. ‘We zijn verheugd dat mede naar aanleiding van onze brieven een aantal knelpunten actief door de bewindspersonen en de Tweede Kamer zijn opgepakt. Zo is de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm verhoogd van 21 naar 27 jaar, wordt de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte vereenvoudigd en ligt er een voorstel om de korting op de AOW als gevolg van premieschuld (schuldig-nalatig) af te schaffen’, zegt Sibma. 'Het is belangrijk dat onze expertise als uitvoeringsorganisatie en de signalen die wij krijgen van onze burgers goed worden benut bij het maken van beleid en wetgeving. Daarmee kunnen wij betere dienstverlening realiseren voor onze burgers, waarbij onze gewaardeerde medewerkers één van de belangrijkste rollen vervullen.’

Lees de knelpuntenbrief