Rapportages

Wij publiceren regelmatig rapporten. Ook laten wij onderzoeken doen over verschillende onderwerpen. U vindt op deze pagina publicaties over deze onderwerpen.

Elk jaar vertellen wij in de knelpuntenbrief waar de wet en de uitvoering van de wet niet altijd hetzelfde zijn. Wij kunnen burgers vaak helpen met dagelijkse problemen. Toch zijn er blijvende problemen die alleen opgelost kunnen worden door de wet te veranderen. En vooral door de wet makkelijker te maken.

Informatievoorziening (IV) speelt een cruciale rol in de dienstverlening die de SVB levert aan haar klanten, medewerkers en andere stakeholders. Door de ontwikkelingen in onder andere wet- en regelgeving, de wensen van de klanten en technologie was het tijd voor een herijking van de IV-strategie. In 2020 hebben we daarom de IV-strategie voor de jaren 2021-2025 opgesteld.

Met deze nieuwe strategie ligt de SVB voor de komende vijf jaar vast op koers met de doorontwikkeling van de Informatievoorziening.

Het belang van een up-to-date IV-strategie is terug te zien in de ontwikkeling die Informatievoorziening (en Informatietechnologie) de afgelopen jaren binnen de SVB heeft doorgemaakt. Het is van een ondersteunende functie gegroeid naar een bepalende functie voor het in stand houden en verder brengen van de dienstverlening die wij bieden. Daarom is het des te belangrijker dat deze strategie ons een goed kompas biedt waarop wij kunnen varen.

De IV-strategie staat niet op zichzelf; deze is afgeleid van en ondersteunend aan de SVB-strategie en draagt op deze wijze bij aan het realiseren van onze bedrijfsdoelen.

De visie van SVB op de informatievoorziening 2021-2025 is als volgt: In partnership met de business zijn wij gericht op het moderniseren van ons IV-landschap waardoor complexiteit gereduceerd wordt. Wij doen dit met de beste mensen en zijn gericht op het behalen van concrete resultaten. We creëren een toekomstvaste werkomgeving voor onze medewerkers en een IV-landschap dat dusdanig flexibel is dat nieuwe vragen kunnen worden geabsorbeerd. Op deze wijze dragen we bij aan moderne digitale dienstverlening aan onze klanten (altijd persoonlijk, maatwerk waar nodig en digitaal waar mogelijk) en aan de versnelling van ‘één overheid’ waarbij de burger centraal staat.

Wij hebben de volgende drie strategische IV-doelen benoemd: 

  1. De informatievoorziening stelt de SVB in staat om te vernieuwen vanuit continuïteit.
  2. De informatievoorziening stelt de SVB in staat om ketenintegratie en/of samenwerking in de dienstverlening te versterken.
  3. De informatievoorziening stelt de SVB in staat om goede persoonlijke dienstverlening te leveren (altijd persoonlijk, maatwerk waar nodig, en digitaal waar mogelijk).

Een analyse van de ontwikkeling van de productiviteit bij IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), CJIB (Centraal Justitueel Incassobureau, SVB, RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en het Kadaster. 

Over de prestaties van uitvoeringsorganisaties is nog maar weinig informatie beschikbaar. Deze studie zet een eerste stap om daar verandering in te brengen. Centraal staan analyses van de ontwikkeling van de productiviteit bij 5 grote zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen (IND, CJIB, SVB, RDW, Kadaster) sinds midden jaren negentig.

Wij hebben opdracht gegeven om te onderzoeken of er risico's zijn dat er misbruik gemaakt wordt van de regelingen die wij uitvoeren. En of wij de risico’s goed in beeld hebben. Stimulansz heeft dit onderzoek gehouden. Zij geven aan dat wij de risico’s goed in beeld hebben. Uit het onderzoek zijn geen risico’s gebleken die bij ons niet bekend zijn.

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de opzet en bevindingen van de beleidsdoorlichting van artikel 8 Oudedagsvoorziening van de begroting van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Artikel 9 gaat over de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de beleidsdoorlichting inzake artikel 10 Tegemoetkoming ouders en evaluatie Wet hervorming kindregelingen.

In afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onze Raad van Bestuur opdracht gegeven om een onderzoek te laten doen door een extern bedrijf. De centrale onderzoeksvraag is hoe investeringen in (het presterend vermogen van) IT bijdragen tot betere dienstverlening van DSV (Directie Sociale Verzekeringen). Het onderzoek is afgerond. De onderzoekers hebben een eindrapport opgeleverd. Daarin staan de bevindingen en aanbevelingen ter verbetering.

Ouderdomsregelingen

Het onderzoek 'Ouderdomsregelingen ontleed' maakt deel uit van het programma ‘Inzicht in premiesectoren zorg en sociale zekerheid’ van de Algemene Rekenkamer. Het doel van dit onderzoeksprogramma is de Tweede Kamer zicht te geven op hoe de premiesectoren zorg en sociale zekerheid presteren.

Het onderzoek is gepubliceerd op woensdag 13 november 2019 en toegelicht aan de Tweede Kamer. De minister van SZW (Sociale Zaken en Werkgelenheid) en onze Raad van Bestuur hebben in een brief op de bevindingen gereageerd. Deze reacties zijn tegelijk met het rapport gepubliceerd. 

Onze reactie op het rapport ‘Ouderdomsregelingen ontleed’. Daarin zijn we ingegaan op het niet-gebruik van onze regelingen. Het onderzoek 'Ouderdomsregelingen ontleed' van de Algemene Rekenkamer heeft zich gericht op de financiering, doelmatigheid en doeltreffendheid van ouderdomsregelingen.

In deze 'position paper' hebben wij toegelicht hoe wij het niet-gebruik van de ouderdomsregelingen tegen zijn gegaan. Dit is met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken in het SVB Rondetafelgesprek op 3 februari 2020.

Convenant voor de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst

Om klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beter en efficiënter te kunnen helpen en om er zo goed en zo snel mogelijk voor te zorgen dat men krijgt waar hij of zij recht op heeft, werkt de SVB samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst. In dat verband wisselt de SVB informatie uit met de Belastingdienst. Voor het uitwisselen worden wettelijke bepalingen strikt in acht genomen zoals bijvoorbeeld de privacyregelingen. De SVB wil over het uitwisselen van informatie transparant zijn en publiceert daarom het convenant tussen de SVB en de Belastingdienst.

In het convenant tussen SVB en de Belastingdienst zijn afspraken vastgelegd om de samenwerking optimaal en doelgericht te laten verlopen. Deze afspraken gaan niet alleen over de inrichting van de onderlinge gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover, maar ook over de samenwerking op andere gebieden zoals de Verordeningen (EG) nummer 883/2004 en 987/2009.