Pilot SVB vergroot bestaanszekerheid kwetsbare ouderen

Publieke dienstverleners kunnen met een nieuwe innovatieve technologie gegevens op een verantwoorde manier delen. Dit is één van de uitkomsten van een pilot van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarbij door middel van gegevensdeling gepoogd is ouderen met recht op een aanvullende inkomensondersteuning (AIO) in beeld te krijgen. De pilot heeft geleid tot het toekennen van inkomensondersteuning aan 28 financieel kwetsbare huishoudens. Verder is aangetoond dat versleutelde gegevensdeling met behulp van zogenaamde Multi Party Computation technologie een veilige en effectieve manier kan zijn om de publieke dienstverlening aan burgers te verbeteren. De resultaten van de pilot bieden mogelijkheden om het niet-gebruik van regelingen verder terug te dringen.

De SVB zet zich al jaren proactief in om ervoor te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Ten aanzien van de AOW en ook de Akw is het percentage niet-gebruik inmiddels nihil. Dit is nog niet het geval voor de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). De AIO is een regeling die als doel heeft om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum. Als de SVB over meer gegevens beschikt, kunnen mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een AIO proactief en meer gericht benaderd worden. Daarom doet de SVB veel aan voorlichting en pleit de organisatie al langere tijd, recent nog via een Knelpuntenbrief, voor een bredere wettelijke grondslag om gegevensdeling mogelijk te maken. In de tussentijd zit de SVB niet stil en heeft de organisatie een pilot uitgevoerd waarbij door middel van Multi Party Computation (MPC), een innovatieve techniek waarmee data versleuteld worden, de gegevens van de SVB en het UWV zijn gecombineerd om potentiële AIO-rechthebbenden in beeld te krijgen. De pilot is mogelijk gemaakt door een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is van tevoren voor advies voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Positieve resultaten

Als onderdeel van de pilot zijn vorig jaar 1000 huishoudens geselecteerd. Deze huishoudens ontvingen eerst een brief van de SVB en werden daarna telefonisch benaderd. Vervolgens is onderzocht welke huishoudens aan de voorwaarden voor een AIO voldoen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de toekenning van inkomensondersteuning aan 28 kwetsbare huishoudens die tot nu toe onder het sociale bestaansminimum moesten zien rond te komen. Met het extra geld hebben deze huishoudens meer bestaanszekerheid.

De pilot toont aan dat gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties met behulp van MPC-technologie veilig en effectief is. Op dit moment mogen overheidsorganisaties vaak geen gegevens onderling delen, waardoor burgers niet altijd de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Daarom roept de SVB al geruime tijd op tot een bredere taakstelling zodat gegevens makkelijker gedeeld kunnen worden. Hierdoor wordt het makkelijker voor de SVB om een proactievere dienstverlening aan burgers te bieden, bijvoorbeeld door hen te wijzen op hun recht op een uitkering of ze gericht te informeren over zaken die voor hen van belang zijn.

Bestaanszekerheid

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB: ‘We zijn hartstikke blij dat de pilot ertoe geleid heeft dat een groep mensen nu extra inkomensondersteuning krijgen. Hierdoor hebben ze meer geld om van rond te komen, grotere bestaanszekerheid en meer financiële gemoedsrust. Als proactieve en persoonlijke dienstverlener, vindt de SVB het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en dat we bijdragen aan het oplossen van het armoedevraagstuk in Nederland. Deze pilot laat zien dat versleutelde gegevensdeling tussen overheidsorganisaties op een veilige manier mogelijk is zonder dat de organisaties iets van elkaar leren. En dat biedt ons, maar ook andere dienstverleners, allerlei kansen om de dienstverlening aan burgers nog verder te verbeteren.’

Vervolg

Het rapport over de pilot is inmiddels gedeeld met minister voor Armoedebeleid Carola Schouten. De minister gaat op korte termijn samen met de SVB verkennen of en op welke manier er een vervolg aan de pilot kan worden gegeven. De uitkomsten van deze verkenning zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Meer informatie voor journalisten

Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.