Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp)

Doel

Beoordelen en behandelen van aanvragen Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaande (ex-)partners, geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigigingsregister
 • Suwi-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen

Doel

Raad van Bestuur van de in staat stellen verantwoording af te leggen aan het ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en sport (VWS). Voor de financiële- en interne controle, verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum of leeftijd
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • financiële gegevens (uitbetaling, rekeningnummers)
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners, geregistreerde partners
 • nabestaande (ex-)partners,  geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen,  schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Doel

Beëindiging van Wbp-pensioen en Wbp-voorzieningen.

Welke gegevens hebben wij van u</4h>

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners, geregistreerde partners
 • nabestaande (ex-)partners, geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • SUWIi-polisadministratie
 • Stichting JMW
 • Stichting Pelita (via St. Arq)
 • Stichting 1940-1945 (via St. Arq)
 • Ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • het CAK

Doel

Openstaande vorderingen van derden verrekenen met de Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over schulden
 • gegevens over soort en hoogte uitkering, vergoeding
 • gegevens over andere beslagen
 • gegevens betaling

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners, geregistreerde partners
 • nabestaande (ex-)partners, geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen,  schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • beslagleggers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • curators
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • rechtbanken

Doel

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigde

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Behandelen van bezwaar- en beroepschriften over de uitvoering van de Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • inkomensgegevens
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners, geregistreerde partners
 • nabestaande (ex-)partners, geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • advocaten

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • advocaten
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Aanmaken en aanleveren van de loonaangfite van alle gerechtigden voor wie 1 of meer financiële transacties zijn verricht of die in deze maand recht hadden op een uitkering, zodat wordt voldaan aan de Wet op de loonbelasting 1964 Ministerie van Financiën.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • gegevens uitkering lopende maand
 • correctie gegevens voorgaande maanden en jaren

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het verwerken van het belastbaar inkomen van buitengewoon gepensioneerden (Wbp). Terugkoppeling aan Stichting Arg van het uitbetaald Wbp-pensioen en andere door Stichting Arg betaalde pensioenen. Dit als nadere specificatie van informatie die we ook uit SUWI kunnen halen. Dit omdat in SUWI alleen de Stichting 40-45 als inkomstenbron wordt genoemd (zonder nadere specificatie).

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • gegevens inkomen (bruto- en netto gegevens voorgaande jaar)

Betrokkenen

 • gerechtigden

Doel

Betalingen voor V&O worden voor een aantal klanten via de Stichting 1940-1945 betaald. Stichting Arq verzorgt de uitvoering voor de Stichting 1940-1945. Stichting Arq heeft bruto-berekeningsgegevens nodig voor de betalingen en gewijzigde klantgegevens voor deze klanten van V&O.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • oud registratienummer SVB
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • soort adres
 • bruto-berekeningsgegevens

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • Stichting Arq
 • Stichting 1940-1945

Doel

Het behandelen van klachten in het kader van de uitvoering van de Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaande partners, geregistreerde partners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • Nationale ombudsman
 • ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doel

Terugbetaling en verrekening van te veel betaalde bedragen van de Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • ambassades en consulaten

Doel

Vaststellen van medische beperkingen voor het vaststellen van het recht op uitkeringen en voorziening(en) voor de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens inkomen
 • gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemachtigden
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgverleners
 • externe en keurende artsen
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Het verwerken van gegevens bij wijzigingen en/of herbeoordelingen voor de uitvoering van de Wbp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over. iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigde, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen