Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Sociale Verzekeringen (SV) Algemeen - uitwisselen van gegevens

Doel

Ontvangen en verwerken van gegevens van de Belastingdienst voor verzekeringsfeiten, waarvan de verzekeringsplicht afwijkt van de hoofdregel (verzekerd waar je woont).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • regelingen (verzonden)
 • beslagmogelijkheid (verzonden)

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Digitaal verzenden van post aan klant door SVB die gekozen hebben om gebruik te maken van de Berichtenbox (waarbij geen actie van de klant aanwezig is).

Welke gegevens hebben wij van u

 • voor de specifieke gegevens zie de verschillende regelingen

Betrokkenen

 • klanten van de SVB die akkoord hebben gegeven voor het gebruik van de Berichtenbox

Ontvangers

 • Logius (leverancier Berichtenbox)

Doel

Uitwisseling van gegevens met als doel het traceren van nabestaanden ten behoeve van afwikkeling boedel en doen van slotuitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • geboorteplaats (ontvangen en verzonden)
 • datum overlijden (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats van een notaris (ontvangen)

Betrokkenen

 • overleden gerechtigden
 • notarissen

Ontvangers

 • Centraal Testamentenregister (CTR)

Doel

Verwerken van berichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa-bericht) van geprivilegieerden. Een geprivilegieerden zijn personeelsleden van ambassades of volkenrechtelijke organisaties, consulaten en diplomaten in Nederland en hun gezinsleden. Met deze gegevens leggen we de verzekeringsstatus vast van geprivilegieerden. Daarmee voorkomen we dat zij gemeld worden als onverzekerde aan het CAK voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook voor het vaststellen van de andere volksverzekeringen zijn gegevens in de toekomst belangrijk.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam werkgever
 • soort melding (afmelding, inschrijving, verandering van het adres)
 • soort (hoofdpersoon of gezinslid)
 • naam, adres, woonplaats
 • PIN-nummer hoofdpersoon (persoonsnummer Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteland
 • burgerlijke staat
 • samenhang van de relatie
 • einddatum relatie
 • verblijfsstatus
 • eerste en tweede nationaliteit

Betrokkenen

 • geprivilegieerden

Doel

Uitwisseling voor de uitvoering van de toezichtstaak inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Welke gegevens hebben wij van u

 • Alle persoonsgegevens die gebruikt worden voor onze taakuitoefening

Betrokkenen

 • Alle betrokkenen voor de taakuitoefening van SVB. Voor zover dit relevant is voor het ministerie of de onderzoeksopdracht

Ontvangers

 • Inspectie SZW

Doel

Vaststellen van inkomensafhankelijk recht voor inkomensafhankelijke wetten en regelingen. Dit zijn AOW, Anw (Algemene nabestaandenwet), kinderbijslag, AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen), Remigratieregeling en OBR (overbruggingsuitkering).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservcienummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • Inkomensgegevens (verzonden)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • (pensioen)gerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen

Ontvangers

 • UWV (voor verrekening van de premie via UWV)

Doel

Het uitwisselen van opleidingsgegevens van personen waarvan de verwachting is dat zij als Nederlander in het buitenland studeren of als buitenlander in Nederland studeren. Met deze gegevens stellen we vast of iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (verzonden)
 • categorie persoon (nieuwe vraag Nederlandse student, wijziging vraag Nedederlandse student, nieuwe vraag Internationale student in Nederland, wijziging vraag Internationale student in Nedederland (verzonden)
 • categorie persoon (nieuwe vraag Nederlandse student, wijziging vraag Nedederlandse student, nieuwe vraag Internationale student in Nederland, wijziging vraag Internationale student in Nederland, persoon niet gevonden, aangeleverde SVB geboortedatum niet overeenkomstig met BSN bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (ontvangen)
 • begindatum inschrijfperiode (ontvangen)
 • einddatum inschrijfperiode (ontvangen)
 • landcode in de BRP (Basisregistratie Personen) (ontvangen)

Betrokkenen

 • studenten

Ontvangers

 • ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en DUO

Doel

Uitwisseling van gegevens met de LAA zodat de kwaliteit van het adresgegeven in de BRP (Basisregistratie Personen) verbetert. Daardoor verbetert ook de uitvoering van adresgerelateerde regelingen. Naar aanleiding van de uitwisseling maakt de SVB huisbezoeken om na te gaan of de gegevens kloppen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • bevestiging of rectificatie van de naam, adres, woonplaats (verzonden)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen

Ontvangers

 • ICTU (onafhankelijke advies- en projectorganisatie binnen de overheid)

Doel

Uitwisselen van uitkeringsgegevens voor de uitvoeringstaken van de ontvangende SUWI-partijen (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • uitkeringsgegevens (verzenden)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • (pensioen)gerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen

Ontvangers

 • UWV (voor verrekening van de premie via UWV)
 • GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst)

Doel

Het uitwisselen van gegevens van een persoon die een niet-ingezetene klant van de SVB is. Deze persoon kan mogelijk ingeschreven worden in de RNI naar aanleiding van uitkeringsverzoeken.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats (verzonden)
 • geboortegegevens (verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen en verzonden)
 • overlijdensgegevens (bij wijzigingsaanvraag) (verzonden)
 • laatste verificatiedatum 'in leven zijn' (bij verificatiemelding) (verzonden)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen)
 • resultaatbericht (akkoord of foutcode) (ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • partners
 • kinderen

Ontvangers

 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Doel

Het ontvangen en verwerken van werk- en uitkeringstijdvakken voor het bepalen van de verzekeringsstatus van de volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam
 • gegevens over loon, uitkering, pensioen (bijvoorbeeld bedragen en periodes)
 • gegevens van de werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers
 • (pensioen)gerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen
 • werknemers

Doel

Het uitwisselen van gegevens van personen in de werkvoorraad (whitelist). Met deze gegevens wordt gecontroleerd of detailgegevens in Suwinet door SVB-gebruikers (direct) geraadpleegd mogen worden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen

Ontvangers

 • Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI)

Doel

Bevorderen integraal optreden van de overheid voor de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en voorzieningen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • postcodes (ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (verzenden)
 • naam, adres, woonplaats (verzenden)
 • soort pensioen of uitkering (verzenden)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • aanvragers
 • gerechtigden
 • (vermoedelijke) partners
 • kinderen

Ontvangers

 • ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • inspectie SZW
 • Belastingdienst
 • UWV
 • politie
 • Openbaar Ministerie
 • gemeenten
 • Kenniscentrum Handhaving & Naleving (KCHN) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)