Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Remigratiewet (REM)

Doel

Beoordelen aanvraag en toetsen voorwaarden om tot een beslissing (afwijzing, definitieve toekenning) te komen voor het recht op de remigratievoorzieningen (uitvoeren van de remigratie-uitkering).

Welke gegevens hebben wij van u

 • bankrekeningnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • burgerlijke staat
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • gegevens over inhoudingen
 • gegevens over inkomen
 • intern klantnummer
 • nationaliteit
 • naam, adres, woonplaats
 • nummer zusterorganisatie
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • verblijfstitel
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken) zie ook Verzekerdenadministratie - schuldig nalatig

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • pensioengerechtigden
 • verzekerden
 • gemachtigden
 • huisgenoten
 • remigranten

Ontvangers

 • UWV
 • gemeenten
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • advocaten
 • SUWI-partijen
 • het CAK
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)
 • Nederlands Migratie Instituut (NMI)
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • Nationale ombudsman
 • ambassades
 • Belastingdienst
 • ministerie van Veiligheid en Justitie
 • ministerie van Buitenlandse Zaken
 • ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • incassobureaus

Doel

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Andere doelen: 

 1. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover dat daarvoor noodzakelijk is
 2. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden. Waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • bankrekeningnummer
 • gegevens over uitkering
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • remigranten
 • pensioengerechtigden
 • verzekerden
 • gemachtigden
 • huisgenoten

Doel

Het verwerken van gegevens met als doel het beëindigen of intrekken van het recht op een remigratie-uitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over recht (AOW, Anw, kinderbijslag, AIO, REM, OBR, BBL)

Betrokkenen

 • remigranten
 • gemachtigden
 • pensioengerechtigden

Doel

Vorderingen van derden verrekenen met een remigratie-uitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens beslag
 • financiële gegevens

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • remigranten
 • pensioengerechtigden
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV
 • gemeenten

Doel

Beoordelen van de aanvraag en het toetsen van de voorwaarden om tot een beslissing (afwijzing, definitieve toekenning) te komen voor het recht op AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, adres, woonplaats
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken, schuldig nalatig)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • gegevens over recht
 • datum overlijden
 • e-mailadres
 • gegevens over inkomen
 • vordering SVB
 • leefsituatie
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding)
 • nummer uitvoeringsinstantie
 • vordering sancties
 • gemoedsbezwaardheid
 • termijnen uitkering (jaaropgave)
 • lening/OW
 • gegevens beslag
 • financiële gegevens (andere inkomsten eigen bedrijf, onderhuur, vermogen, schulden, bankafschriften)
 • gegevens over verzekering (zorgverzekering)
 • gegevens over wonen (verbruik water, gas, elektriciteit en hypotheek)

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden
 • huisgenoten

Ontvangers

 • Nederlands Migratie Instituut
 • UWV
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • gemeenten
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Nationale ombudsman
 • ambassades
 • advocaten
 • Belastingdienst
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)
 • SUWI-partijen
 • ministerie van Buitenlandse Zaken
 • ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • ministerie van Veiligheid en Justitie
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • het CAK
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Bezwaar en beroep afhandelen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering (volksverzekeringen, wonen, werken, uitkering, toepasselijke wetgeving, volkenrechtelijke organisatie)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • gegevens over inkomen
 • bankrekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • gegevens over recht (AOW, Anw, kinderbijslag, AIO, REM, OBR, BBL)
 • vordering SVB
 • vordering sancties
 • gemoedsbezwaardheid
 • studiegegevens
 • leefsituatie
 • gegevens over uitkering (jaaropgave)
 • lening/OW
 • gegevens beslag
 • financiële gegevens (andere inkomsten eigen bedrijf, onderhuur, vermogen, schulden, bankafschriften)
 • gegevens over verzekering (zorgverzekering)
 • gegevens over wonen (verbruik gas, water, elektriciteit, hypotheek)
 • gegevens over schulden aan het Rijk
 • gegevens over beroep
 • namen ouders

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden
 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • advocaten

Doel

Stopzetten en voortzetten van de betalingen aan voortvluchtigen en gedetineerden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens over inkomen
 • gegevens over recht (AOW, Anw, kinderbijslag, AIO, REM, OBR, BBL)
 • vordering SVB
 • termijnen uitkering

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • kinderen
 • pensioengerechtigden
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Justitiële Informatiedienst
 • penitentiaire inrichtingen
 • Nationale Politie

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB. Dit doen we voor klanten met een remigratie-uitkering of remigratievoorzieningen die in een ander land wonen. We vragen het bewijs van in leven zijn op of het ontvangen het van buitenlandse zusterorganisaties (antwoord alleen overledenen).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen/verzonden)
 • buitenlands identificatienummer (ontvangen/verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen/verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen/verzonden)
 • burgerlijke staat (ontvangen/verzonden)
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding) (ontvangen/verzonden)
 • telefoonnummer (ontvangen/verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen/verzonden)
 • nationaliteit (ontvangen/verzonden)
 • gegevens over recht (ontvangen/verzonden)

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Rijksdienst voor Pensioenen (België)
 • Australie (DHS, Justice of the Peace, Centrelink, advocaten, politie, banken, postkantoor)
 • DP (Duitsland)
 • Engeland (DWP, Justice of the Peace, advocaten, politie, DSS)
 • INPS (Italië)
 • INSS (Spanje)
 • ZUS (Polen)
 • USA (SSA, Justice of the peace, advocaten, politie, postkantoor)
 • Canada (Justice of the peace, advocaten, politie, Human Resources Development)
 • Nieuw-Zeeland (Justice of the peace, advocaten, politie, NZISS)
 • Zuid-Afrika (Justice of the Peace, Commissioner of Oaths, politie, postkantoor)
 • Israël (Kibbioets bestuurscommissie, Regio afdeling V&O)
 • SVB Aruba
 • SVB Curaçao

Doel

Het uitwisselen van gegevens voor inhouden en stopzetten van de premie Zvw Buitenland door de SVB als inhoudingsplichtige en afdragen aan het CAK. Hierdoor stopt of betalen wij de eventuele tegemoetkoming in de ziektekosten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • nummer uitvoeringsinstantie
 • gegevens over inhoudingen

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Het ontvangen van gegevens over de verzekeringsloopbaan van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met een Nederlandse nationaliteit, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • burgerlijke staat
 • gegevens relatie (huidig en historisch)
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering
 • nationaliteit
 • gegevens over beroep
 • namen ouders

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden

Doel

Het versturen of ontvangen van gegevens over de verzekeringsloopbaan van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met een Nederlandse nationaliteit, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • burgerlijke staat
 • gegevens relatie (huidig en historisch)
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering
 • nationaliteit
 • gegevens over beroep
 • namen ouders

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB, door van remigranten die als uitreiziger worden bestempeld de betaling te schorsen, het recht te herzien of te laten herleven.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • gegevens over verzekering (volksverzekeringen, wonen, werken, uitkering, toepasselijke wetgeving, volkenrechtelijke organisatie)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • gegevens over recht (AOW, Anw, kinderbijslag, AIO, REM, OBR, BBL)
 • vordering SVB
 • termijnen uitkering

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • kinderen
 • pensioengerechtigden
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners

Doel

Iinformatie inwinnen en mededelen bij klant of derden om het recht op een remigratie-uitkering vast te stellen, te herzien of om de wijziging in de persoonsgegevens te kunnen verwerken of bij te werken.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding)
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • nummer uitvoeringsinstantie
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • gegevens over inkomen
 • gegevens over betalen
 • gegevens over recht (AOW, Anw, kinderbijslag, AIO, REM, OBR, BBL)
 • gegevens jaaropgave

Betrokkenen

 • remigranten
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • UWV
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • gerechtsdeurwaarders
 • Centraal Testamentregister (CTR)
 • Belastingdienst
 • pensioenfondsen

Doel

Ontvangen en verwerken van de (beslissing op de) vrijwillige verzekering voor de AOW of Anw.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • vordering SVB
 • gegevens over verzekering (volksverzekeringen)

Betrokkenen

 • remigranten

Doel

Ontvangen en verwerken van de beslissing op de schuldige nalatigheid.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • schuldige nalatigheid
 • financiële gegevens (schulden)
 • gegevens over schulden aan het Rijk

Betrokkenen

 • remigranten

Doel

Het terug- en invorderen van teveel betaalde remigratie-uitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over inkomen
 • vordering SVB
 • vordering sancties
 • bedragen uitkering
 • financiële gegevens

Betrokkenen

 • remigranten
 • pensioengerechtigden
 • partners
 • gemachtigden

Doel

Het vaststellen en het beslissen of herzien van gegevens van de verzekeringsloopbaan van de de remigrant voor het juist uitvoeren van de REM.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over relatie (huidige en historisch)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • nationaliteit
 • gegevens over verzekering (binnen- en buitenland)

Betrokkenen

 • remigranten
 • gemachtigden
 • partners

Doel

Hoogte en het recht herzien op de remigratie-uitkering na een wijziging.

Welke gegevens hebben wij van u

 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, adres, woonplaats
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken, schuldig nalatig)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • gegevens over recht
 • datum overlijden
 • e-mailadres
 • gegevens over inkomen
 • vordering SVB
 • leefsituatie
 • gegevens relatie (ouders, in- of uitwonend kind, huwelijk, gezagsverhouding)
 • nummer uitvoeringsinstantie
 • vordering sancties
 • gemoedsbezwaardheid
 • termijnen uitkering (jaaropgave)
 • lening/OW
 • gegevens beslag
 • financiële gegevens (andere inkomsten eigen bedrijf, onderhuur, vermogen, schulden, bankafschriften)
 • gegevens over verzekering (zorgverzekering)
 • gegevens over wonen (verbruik water, gas, elektriciteit, hypotheek)

Betrokkenen

 • remigranten
 • pensioengerechtigden
 • partners
 • gemachtigden
 • kinderen

Ontvangers

 • Nederlands Migratie Instituut (NMI)
 • UWV
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • gemeenten
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Nationale ombudsman
 • ambassades
 • advocaten
 • Belastingdienst
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)
 • SUWI-partijen
 • ministerie van Buitenlandse Zaken
 • ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • ministerie van Veiligheid en Justitie
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • het CAK
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)