Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Algemene nabestaandenwet (Anw)

Doel

Zorgen dat de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoording af kan leggen aan het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn. De gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • gegevens uitkering
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • huisgenoten
 • (ex-)partners
 • overledenen
 • gerechtigden
 • verzekerden
 • kinderen

Doel

Toekennen van Anw-uitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen
 • arbeidsongeschiktheid
 • doodsoorzaak

Betrokkenen

 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • huisgenoten
 • (ex-)partners
 • overledenen

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • UWV
 • gemeenten

Doel

Het recht op een Anw-uitkering stoppen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • nabestaanden

Doel

Openstaande vorderingen van de SVB en/of van derden verrekenen met de Anw-uitkering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • deurwaarders

Doel

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Regeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedragen van de uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV

Doel

Bezwaar en beroep afhandelen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend/getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens inkomen
 • arbeidsongeschiktheid
 • doodsoorzaak

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • gemachtigden
 • advocaten
 • rechters

Ontvangers

 • advocaten
 • rechters

Doel

Vaststelllen rechten en voorkomen van onterechte betalingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • buitenlands identificatienummer
 • naam, adres, woonplaats
 • pensioengegevens
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Bijhouden van statistiek over Anw-uitkeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • type geboortedatum
 • nationaliteit
 • intern klantnummer
 • gegevens over het adres
 • ingangsdatum uitkeringsrecht
 • geboortedatum partner
 • soort pensioen beschrijving
 • percentage netto minimumloon
 • soort uitkeringsrecht
 • percentage korting Anw
 • percentage korting halfwees
 • gegevens over inkomen
 • percentage korting op grond van inkomen
 • bedrag van de uitkering
 • hoe wordt berekend

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Het op verzoek uitwisselen van rechtsgegevens (AOW en inkomenswijzigingen) aan het pensioenfonds, voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Na het plaatsen van een abonnement worden wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van het recht aan het pensioenfonds doorgegeven.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners

Ontvangers

 • APG

Doel

Uitvoering Participatiewet door gemeenten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • inlichtingenbureau
 • gemeenten

Doel

Schorsing van AOW, AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) en Anw (Algemene nabestaandenwet) om onterechte betalingen te voorkomen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • startdatum detentie

Betrokkenen

 • gedetineerden

ontvangers

 • justitie

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Het uitwisselen van gegevens over het in leven zijn van klanten. Dit doen we aan externe partijen als zij om deze gegevens vragen (voor de controle op rechtmatigheid particulier pensioen, voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • datum overlijden (verzonden)
 • gegevens over 'in leven zijn' (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • pensioenuitvoerder

Doel

Het uitwisselen van gegevens over het in leven zijn van klanten. Dit doen we aan externe partijen als zij om deze gegevens vragen (voor de controle op rechtmatigheid particulier pensioen, voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders).

Welke gegevens hebben wij van u

 • extern persoonsnummer (ontvangen)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen)
 • geslacht (ontvangen)
 • geboortedatum (ontvangen)
 • burgerlijke staat (ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • datum levensbewijs of datum overlijden (verzonden)
 • woonadres (verzonden)
 • correspondentieadres (verzonden)
 • gegevens relatie (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • pensioenuitvoerder

Doel

Uitwisselen van gegevens over studie van personen in de leeftijd van 27 tot 30 jaar die kostendeler zijn of kunnen zijn van AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) en/of Anw-gerechtigden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • BSN bekend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs (ontvangen)
 • gegevens studie (Brin-nummer instelling, inschrijvingsvolgnummer, datum inschrijving, datum uitschrijving (ontvangen)

Betrokkenen

 • studenten

Ontvangers

 • ministerie OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) en DUO

Doel

Bepalen van de hoogte en het recht op Anw en AIO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • waarde, percentage arbeidsongeschiktheid (ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • UWV

Doel

Wij leveren gegevens waarmee burgers inzage hebben in lopende of toekomstige AOW via Mijnpensioenoverzicht.nl.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam
 • burgerservicenummer (BSN)
 • (toekomstig) AOW-bedrag

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • verzekerden

Ontvangers

 • Stichting Pensioenregister

Doel

Aanleveren gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering voor het van proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Verwerking van gegevens die uit de Basisregistratie Personen komen. Het gaat om gegevens van een verzekerde of rechthebbende van de volksverzekeringen of van een gerelateerde.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortegegevens
 • gegevens overlijden
 • gezinsrelaties

Betrokkenen

 • verzekerden
 • gerechtigden
 • (ex-)huwelijkspartners
 • nabestaanden
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen. Dit wordt gedaan door het leveren van uitkeringsbedragen van personen met een pensioen in het ontvangende land en een AOW en/of Anw-uitkering in Nederland. 

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • DHS (Australië)
 • Dld DRV Knappschaft (Duitsland)
 • Dld DRV Westfalen (Duitsland)
 • DRV Bund (Duitsland)
 • WINZ (Nieuw Zeeland)

Doel

Uitwisselen van uitkeringsbedragen van personen die in België en Nederland een uitkering ontvangen. Daarmee wordt de totale hoogte van het pensioenbedrag bepaald om het recht op AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) vast te stellen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Uitwisseling van gegevens van personen waarvoor een deurwaarder (via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) beslag wil leggen, met als doel voor de deurwaarder om de beslagmogelijkheden in kaart te brengen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • regelingen (verzonden)
 • beslagmogelijkheid (verzonden)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • verzekerden
 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Het selecteren en versturen van gegevens van Anw'ers om gemeenten te informeren over van armoedebestrijding.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • gemeentecode
 • ingangsdatum Anw
 • einddatum Anw
 • bruto Anw-uitkering
 • bruto vakantiegeld Anw
 • inkomen uit arbeid
 • inkomen in verband met arbeid

Betrokkenen

 • nabestaanden

Ontvangers

 • inlichtingenbureau
 • gemeenten

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Uitwisselen van gegevens voor het regelen van een betalingsregeling tussen de klant en de Dienst Toeslagen. De betalingsregeling is op verzoek van de klant.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • aanslagnummer (ontvangen en verzonden)
 • hoogte bedrag openstaande aanslag (ontvangen en verzonden)
 • bedrag per maand (verzonden)
 • werkgever (verzonden)
 • verrekening mogelijk of niet (verzonden)

Betrokkenen

 • AOW- en Anw-gerechtigden die in het buitenland wonen met een schuld aan de Dienst Toeslagen. De gerechtigden hebben gevraagd deze schuld via hun pensioen of uitkering van de SVB te betalen

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het ontvangen van gegevens over de verzekeringsloopbaan van personen die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit. Wij ontvangen deze gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • datum inschrijving

Betrokkenen

 • verzekerdenvers

Doel

Het verstrekken van gegevens over de verzekeringsloopbaan van personen die in Nederland als verzekerd geregistreerd staan. Deze personen hebben de nationaliteit van het ontvangende land. Wij verstrekken deze gegevens aan een buitenlandse zusterorganisatie.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • datum inschrijving

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Het uitwisselen van gegevens tussen DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de SVB van personen met een recht op wezenuitkering op 1 oktober van het lopende jaar. Deze gegevens worden uitgewisseld om te bekijken of die personen onderwijs volgen. Het resultaat wordt gebruikt voor een controle op rechtmatigheid van kinderen die tussen 18 en 21 jaar oud zijn, schoolgaand zijn en een wezenuitkering krijgen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • DK-code (code behandelend kantoor) (ontvangen en verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen en verzonden)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • Code VT-bepaling (VolTijd bepaling) (ontvangen)

Betrokkenen

 • nabestaanden

Ontvangers

 • ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en DUO

Doel

Informatie vragen bij de klant of derden om het recht op Anw te bepalen of aan te passen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • banken

Doel

Controle van rechtmatigheid van de uitbetaling Belastingdienst.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam (ontvangen en verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (verzonden)
 • gegevens belasting (inkomen, tariefgroepen) (verzonden)
 • loonbelastingnummer (verzonden)
 • loonheffing (verzonden)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Uitbetaling inkomensafhankelijke toeslagen voor van de AOW, Anw en AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • belastbaar loon, gecorrigeerd belastbaar loon (ontvangen)
 • inkomen box 1 (ontvangen)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het ontvangen van gegevens van buitenlandse studenten. Zij komen uit een land dat niet hoort tot de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte). Deze gegevens zijn voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • buitenlandse studenten die komen uit een land dat niet valt onder de EU of EER

Doel

Het ontvangen van statushouders voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Te veel betaalde Anw-uitkering terug -en invorderen

Welke gegevens hebben wij van u

 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • Intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen
 • arbeidsongeschiktheid
 • doodsoorzaak

Betrokkenen

 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • huisgenoten
 • (ex-)partners
 • overledenen

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • UWV
 • gemeenten

Doel

Wijzigen en herbeoordelen van het recht.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • arbeidsongeschiktheid
 • doodsoorzaak

Betrokkenen

 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • huisgenoten
 • (ex-)partners
 • overledenen

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • UWV
 • gemeenten