Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Algemene Kinderbijslagwet

Doel

Beoordelen van het recht op kinderbijslag, het toekennen van kinderbijslag en het uitvoeren van de regeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • beroepsgroep (voor dubbele kinderbijslag)
 • rechtsgegevens (woonadres, in- en uitwonend, verzekering, preferent land, relatie tussen ouder en kind, soort onderwijs, causaal verband woonadres, studie, beroep, beroep ouders, recht en hoogte buitenlands recht, fiscaal partnerschap, inkomen en 'uitreisverklaring')
 • rechtsgegeven detentieverklaring
 • gegevens voor aanvulling (inkomen, school, opvoeding, pleegkindvergoeding buitenlands recht)
 • gegevens voor aanvulling (zorg)
 • gegevens dubbele kinderbijslag (topsportstatus, artiest, binnenvaart)
 • rechtsgegevens zorg (indicatie)

Betrokkenend

 • aanvragers
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • partijen SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen)
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Doel

Bepalen van de juiste en tijdige betaling van de kinderbijslag. Daarnaast zorgen we voor: 

 • de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits die daarvoor nodig zijn
 • dat de gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, gebruikt kunnen worden voor managementdoeleinden. Bijvoorbeeld het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en van de processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat en leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • gegevens voor de uitbetaling
 • rekeningnummer
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ouders
 • (ex-)partners
 • (vermoedelijke) partners
 • gerechtigden
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden
 • leerlingen, studenten

Doel

Uitbetalen van kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • uitkeringsbedrag

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV

Doel

Bezwaar en beroep afhandelen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, gehuwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • beroepsgroep (voor dubbele kinderbijslag)
 • rechtsgegevens (woonadres, in- en uitwonend, verzekering, preferent land, relatie tussen ouder en kind, soort onderwijs, causaal verband woonadres, studie, beroep, beroep ouders, recht en hoogte buitenlands recht, fiscaal partnerschap, inkomen en 'uitreisverklaring')
 • rechtsgegeven detentieverklaring
 • gegevens voor aanvulling (inkomen, school, opvoeding, pleegkindvergoeding buitenlands recht)
 • gegevens voor aanvulling (zorg)
 • gegevens dubbele kinderbijslag (topsportstatus, artiest, binnenvaart)
 • rechtsgegevens zorg (indicatie)

Betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden
 • advocaten
 • rechters

Ontvangers

 • advocaten
 • rechters

Doel

Bijhouden statistiek over kinderbijslag door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • bedrag van de uitkering
 • mate van onderhoud
 • gemeente
 • landcode
 • verblijfstitel
 • gegevens van de postcode van verzorgers

Betrokkenen

 • kinderen
 • verzekerden
 • verzorgers

Ontvangers

 • CBS

Doel

Uitvoeren van controles van rechtmatigheid voor de eenoudertoeslag door DUO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • correspondentienummer (ontvangen en verzonden)
 • studentnummer (DUO specifiek) (ontvangen en verzonden)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • recht kinderbijslag per kwartaal per jaar (verzonden)
 • samenlevingsvorm (code) (verzonden)
 • geboortedatum kind (kind 1 tot en met kind 4) (verzonden)

Betrokkenen

 • kinderen

Ontvangers

 • ministerie OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) en DUO

Doel

Uitvoering van de dubbele kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • gegevens fiscaal partnerschap (ontvangen)
 • gegevens over inkomen (ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Uitvoeren van controles van rechtmatigheid voor de Toeslagenwet (TW) door UWV.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • Indicatie kinderbijslag (verzonden)

Betrokkenen

 • kinderen

Ontvangers

 • UWV

Doel

Uitvoeren van controles van rechtmatigheid voor de kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • kinderen

Doel

Correcte uitvoering van de kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum kind
 • stop of hervatting kinderbijslag

Betrokkenen

 • kinderen
 • verzekerden

Doel

Beoordelen van de rechtmatigheid van de kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • leerlingen, studenten

Doel

Beoordelen van de rechtmatigheid van de kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • leerlingen, studenten

Doel

Voorkoming van onrechtmatige betalingen door ons.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • kinderen

Doel

Leveren van gegevens aan het CAK.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam (verzonden)
 • geboortedatum (verzonden)
 • geslacht (verzonden)
 • indicatie kinderbijslag (verzonden)
 • woonsituatie (thuiswonend, uitwonend of onbekend) (verzonden)
 • verblijfsland (verzonden)

Betrokkenen

 • kinderen

Ontvangers

 • CAK

Doel

Verwerking van gegevens die uit de BRP (Basisregistratie Personen) komen. Het gaat om gegevens van de ouder(s) en kinderen waarvoor recht op kinderbijslag bestaat.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortegegevens
 • geslacht
 • nationaliteit
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • gegevens overlijden
 • relatie tot een ouder of kind

Betrokkenen

 • kinderen
 • verzekerden

Doel

Vaststellen recht op dubbele kinderbjislag

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (verzonden)
 • geboortedatum (verzonden)
 • aanvraagdatum (verzonden)
 • toestemming gebruik bestaande gegevens van CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) (verzonden)
 • aanvragende ouder (ontvangen)
 • (einddatum) advies (positief, negatief, geen) (ontvangen)
 • totaalscore (uitgesplitst naar functie) (ontvangen)
 • permanent toezicht (ontvangen)
 • toelichting (ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • kinderen

Ontvangers

 • CIZ

Doel

Uitvoeren regeling kindgebonden budget door de Dienst Toeslagen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonland
 • ingangsdatum

Betrokkenen

 • aanvragers
 • kinderen

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het ontvangen van gegevens van buitenlandse studenten die niet uit een land van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) komen. Deze gegevens zijn voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • buitenlandse studenten die niet uit een land van de EU of EER komen

Doel

Informeren van belangstellenden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • voornamen

Betrokkenen

 • geboren kinderen in 1 jaar

Ontvangers

 • geïnteresseerden

Doel

Het ontvangen van statushouders voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Correctie van onterechte uitbetaling binnen de uitvoering kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • beroepsgroep (voor dubbele kinderbijslag)
 • rechtsgegevens (woonadres, in- en uitwonend, verzekering, preferent land, relatie tussen ouder en kind, soort onderwijs, causaal verband woonadres, studie, beroep, beroep ouders, vastgesteld recht en hoogte buitenlands recht, fiscaal partnerschap, inkomen en 'uitreisverklaring')
 • rechtsgegeven detentieverklaring
 • gegevens voor aanvulling (inkomen, school, opvoeding, pleegkindvergoeding buitenlands recht)
 • gegevens voor aanvulling (zorg)
 • gegevens dubbele kinderbijslag (topsportstatus, artiest, binnenvaart)
 • rechtsgegevens zorg (indicatie)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • aanvragers
 • gerechtigden
 • (vermoedelijke) partners

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Herbeoordeling recht kinderbijslag na wijzigingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • rekeningnummer
 • beroepsgroep (dubbele kinderbijslag)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum
 • gegevens voor aanvulling (zorg)
 • geslacht
 • intern klantnummer
 • nationaliteit
 • naam, adres, woonplaats
 • nummer zusterorganisatie
 • rechtsgegeven detentieverklaring
 • rechtsgegevens zorg (indicatie)
 • telefoonnummer
 • verblijfstitel
 • gegevens dubbele kinderbijslag (topsportstatus, artiest, binnenvaart)
 • gegevens tbv aanvulling (inkomen, school, opvoeding, pleegkindvergoeding buitenlands recht)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • rechtsgegevens (woonadres, in- uitwonend, verzekering, preferent land, relatie ouder en kind, soort onderwijs, causaal verband woonadres, studie, beroep, beroep ouders, vastgesteld recht en hoogte buitenlands recht,  fiscaal partnerschap, inkomen en 'uitreisverklaring')

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • partijen SUWI (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen)
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)