SVB roept politiek op tot vereenvoudiging internationale dienstverlening

De internationale dienstverlening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is te complex en arbeidsintensief, waardoor de continuïteit van de dienstverlening aan burgers steeds verder onder druk komt te staan. Fundamentele vereenvoudiging in beleid en regelgeving is nodig om onzekerheid en onvoorspelbaarheid voor burgers weg te nemen en de internationale uitvoering van de sociale zekerheid in de toekomst te kunnen garanderen. Alleen op die manier blijft de SVB bijdragen aan de bestaanszekerheid van burgers. Dat is de oproep van de SVB in haar vierde knelpuntenbrief, die zij eerder vanavond - tijdens de Avond van de Publieke Dienstverlening - aanbood aan de Tweede Kamer.

Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering

Als nationale en internationale dienstverlener van de sociale zekerheid, is de SVB uitvoerder van de Nederlandse volksverzekeringen. Daarmee draagt zij jaarlijks bij aan de bestaanszekerheid van ruim 5,7 miljoen burgers. Bij ongeveer 13% van deze burgers was in 2023 sprake van een internationale situatie. Daarbij gaat het meestal om personen die in een ander land wonen of werken of dat in het verleden hebben gedaan. In 2023 vergde de internationale dienstverlening 48% van de dienstverleningscapaciteit. Op dit moment keert de SVB wereldwijd AOW uit in alle landen, kinderbijslag in 60% van de landen en Anw in 40% van de landen.

Door de toenemende internationalisering en vergrijzing zal de druk op de internationale dienstverlening alleen maar toenemen. De SVB kan daardoor de kwaliteit en tijdigheid niet meer borgen op het niveau dat past bij een moderne dienstverlener. Dat creëert toenemende onzekerheid en onvoorspelbaarheid voor burgers.

Fundamentele vereenvoudiging noodzakelijk

Deze ontwikkelingen vragen om verregaande vereenvoudiging van wet- en regelgeving, beleid én dienstverlening. Dit vraagt inspanningen van alle betrokken partijen in de sociale zekerheid, alsmede politieke afwegingen en keuzes. Er is niet één oplossing voor vereenvoudiging van de internationale dienstverlening, maar meerdere aanpassingen bij elkaar leiden wél tot een toekomstbestendigere dienstverlening. De belangrijkste vereenvoudigingen kunnen worden gerealiseerd door de hoogte van de AOW los te koppelen van de leefvorm, door te komen tot één integrale kindregeling en door internationale gegevensuitwisseling te bevorderen. Daarnaast moet er een gedeelde strategische visie komen op hoe dienstverlening aan burgers in internationale context wordt vormgeven. Ten slotte moet stapeling van complexe regels worden voorkomen.

Diana Starmans, lid van de raad van bestuur van de SVB, gaat graag in gesprek met de politiek naar aanleiding van deze knelpuntenbrief: ‘Vanuit eerdere knelpuntenbrieven hebben we samen met de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al oplossingen voor burgers gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Vanaf 1 juli mogen wij die automatisch toekennen aan ouders van kinderen met Wlz-indicatie. Maar we moeten blijven doorpakken en nu ook de internationale dienstverlening vereenvoudigen, bijvoorbeeld door te komen tot één integrale kindregeling. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat het sociale zekerheidssysteem toekomstbestendig wordt en blijft bijdragen aan de bestaanszekerheid voor alle burgers, nationaal én internationaal.’

Lees de knelpuntenbrief