Opnieuw stijging in het aantal AOW-gerechtigden

Nederland telde eind september 3.578.513 AOW-gerechtigden, een toename van 7.037 personen (0,2%) sinds oktober 2022. Verder is het aantal personen dat een aanvullende inkomensondersteuning ontvangt eind september opnieuw gestegen naar 71.127. Deze en andere cijfers zijn afkomstig uit het nieuwste kwartaalbericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Verdeling AOW-gerechtigden

Van het totale aantal AOW-gerechtigden ontvingen eind september 2.238.659 personen (62,6%) een samenwonendepensioen en 1.339.854 (37,4%) een alleenstaandenpensioen. De overgrote meerderheid van de AOW-gerechtigden (71,7%) is jonger dan 80 jaar. Daarnaast ontvangen er meer vrouwen (53,4%) dan mannen (46,6%) een AOW.     

Op dit moment wonen er ongeveer 3,2 miljoen AOW-gerechtigden in Nederland. Van deze groep ontvangen afgerond 2,8 miljoen (oftewel 88,4%) personen een volledig pensioen en 370.000 een onvolledig pensioen (11,6%). Verder wonen 330.433 (9,2%) van de AOW-gerechtigden in het buitenland. De top drie landen met de meeste Nederlandse AOW’ers zijn België (63.885), Duitsland (48.236) en Spanje (39.399).

Gedeeltelijke stijging onvolledige AOW

Vanwege de toenemende internationalisering van de Nederlandse samenleving neemt het aantal mensen dat een onvolledige AOW ontvangt al geruime tijd toe. Het betreft mensen die tijdens hun werkend leven enkele jaren (onverzekerd) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt of op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd en daardoor geen volledige AOW hebben opgebouwd. Uit het nieuwste kwartaalbericht blijkt dat het aantal AOW-gerechtigden dat in Nederland woont en een gekorte pensioenuitkering ontvangt sinds oktober vorig jaar gestegen is naar 370.291.

Toename mensen met aanvullende inkomensondersteuning

AOW-gerechtigden met een onvolledig pensioen die onder het bestaansminimum komen hebben recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO). De AIO vult het inkomen van burgers aan tot het bestaansminimum en is gekoppeld aan een vermogenstoets. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg het aantal AIO-huishoudens in Nederland 53.272 met een totaal van 71.127 gerechtigden. Dat betekent dat het aantal AIO-gerechtigden tussen oktober 2022 en september 2023 is toegenomen met 1.138 personen (een stijging van ongeveer 1,6%). AIO-gerechtigden vormen daarmee 2% van het totale aantal AOW-bevolking in Nederland. 
 
Het aantal AIO-gerechtigden neemt al langere tijd toe, mede door verbeterde voorlichting over het bestaan van de regeling en het feit dat er meer mensen voldoen aan de voorwaarden voor een AIO-uitkering. AIO-gerechtigden zijn vaak personen die in het verleden voor een langere periode niet in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Hierdoor hebben ze geen volledige AOW-pensioen opgebouwd. 

Meer over de AOW

De AOW is een basispensioen van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de leefvorm. Een samenwonendenpensioen bedraagt 50% van het nettominimumloon, het alleenstaandenpensioen 70% van het nettominimumloon. Ook het aantal verzekerde jaren is van belang. Mensen die in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen meestal een volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar waarin in deze periode niet in Nederland is gewoond of gewerkt, wordt de AOW-uitkering met twee procent gekort.

Meer over de SVB

De Sociale Verzekeringsbank is een van de grootste uitvoerders op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Kinderbijslag en enkele andere regelingen. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten.

Meer informatie voor journalisten

Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.