Naar een proactieve dienstverlening door datagebruik

Woensdag 13 september 2023 was Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, te gast bij het iBestuur Congres om te spreken over proactieve dienstverlening door datagebruik. Starmans heeft opgeroepen tot vereenvoudiging van wet- en regelgeving, zoals ook wordt voorgesteld in de Staat van de Uitvoering 2022. Starmans benadrukte daarnaast dat de privacy van burgers goed geborgd kan blijven in het proces van gegevensdeling. Alleen dan kunnen we burgers en ondernemers (automatisch) geven waar ze recht op hebben.

Niet-gebruik van regelingen tegengaan

De SVB zet zich actief in voor het tegengaan van niet-gebruik van regelingen en werkt in de keten intensief samen om gegevensdeling te optimaliseren. Daarmee kunnen terugvorderingen voorkomen worden. De bestaanszekerheid van burgers wordt hiermee vergroot en armoede kan op deze manier worden bestreden. Starmans heeft tijdens het congres enkele voorbeelden genoemd, waaronder de pilot niet-gebruik AIO. Voor deze pilot is versleutelde gegevensdeling mogelijk gemaakt tussen de SVB en UWV, om te weten te komen welke AOW-gerechtigden mogelijk onder het bestaansminimum leven en zodoende recht kunnen hebben op de AIO, een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen.


Het delen van gegevens is echter niet altijd mogelijk onder de huidige wetgeving. Om tot effectieve gegevensdeling en een burgervriendelijke uitvoering te komen, zijn wettelijke grondslagen nodig. Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om gegevensdeling tussen Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de SVB mogelijk te maken. Zodra de Kamer met dit wetsvoorstel heeft toegestemd, kan de SVB automatisch dubbele kinderbijslag uitbetalen aan ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening.

Kruispuntbank

Tijdens de sessie is verder besproken of een inregeling mogelijk is volgens het model van de Belgische Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Een kruispuntbank is geen centrale databank met persoonsgegevens, maar regelt het verkeer van gegevens van organisaties die zijn belast met de sociale bescherming. Hierdoor is gegevensdeling mogelijk en wordt gewaarborgd dat enkel de juiste informatie gedeeld wordt met de instellingen die deze gegevens echt nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Voor burgers betekent dit minder administratieve lasten, minder loketten waarmee ze te maken krijgen en het gaat het niet-gebruik van regelingen tegen.


De sessie ‘Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik, maar hoe?’ kunt u terugkijken op de website van het iBestuur Congres.

Empatische dienstverlening

Ook Astrid Zwiers, Chief Information Officer van de SVB, nam deel aan het iBestuur Congres. Voor welke IT-uitdagingen staan UWV en de SVB om empathische dienstverlening nu en in de toekomst te kunnen waarborgen? En wat zijn mogelijke kansen? Daarover ging Zwiers samen met Michiel Buisman en Simone Werner van het CIO-office van UWV in gesprek met i-studenten.