Keklik Yucel en Rob Kerstens gestart als adviesleden SVB

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe adviesleden gestart: Keklik Yucel is toegetreden tot de Raad van Advies en Rob Kerstens is toegetreden tot de Audit Committee. Op 7 maart vindt de eerste vergadering van de Audit Committee van 2022 plaats; op 7 april die van de Raad van Advies.

Raad van Advies

Keklik Yucel is per 1 januari 2022 gestart als lid Raad van Advies (RvA). Yucel volgt René Paas op, die sinds 1 oktober 2021 de rol van voorzitter vervult. De RvA kan gevraagd en ongevraagd adviseren over strategische besluiten en is het klankbord voor de RvB. Zo is de RvA betrokken geweest bij advies omtrent de Meerjarenkoers van de SVB, het werken vanuit De Bedoeling, de modernisering van onze IT-systemen, innovatie binnen de SVB, thuiswerken/hybride werken en de interne aanpak van de coronamaatregelen.

Keklik over haar toetreding: “Vanuit mijn werkplek bij Saxion kijk ik op het SVB kantoor in Deventer uit. Nu mag ik als lid Raad van Advies een bijdrage leveren aan deze mooie organisatie. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega leden deze rol met betrokkenheid voor de missie van SVB en de publieke zaak te vervullen.”

Audit Committee

Rob Kerstens is per 1 januari 2022 gestart als lid van de Audit Committee (AC). Kerstens volgt Tineke Bahlmann op, die per 1 april 2022 conform rooster zal aftreden. De AC adviseert de RvB gevraagd en ongevraagd op het borgen van de kwaliteit van de (financiële) bedrijfsvoering, de financiële verslaggeving en de jaarverantwoording en de beheersing van de primaire processen. Daarnaast adviseert de AC ook over de opzet en werking van de planning- en controlcyclus, van het auditbeleid van de organisatie en van het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Rob over zijn toetreding: “In mijn voorgaande functies als bestuursvoorzitter bij DUO, bij de Manifestgroep, als ambassadeur van De Gebruiker Centraal en als consultant bij ABDTopconsult heb ik de SVB leren kennen als een uitvoeringsorganisatie met een belangrijke maatschappelijke taak en als een organisatie waar leren en ontwikkelen belangrijk is. Ik hoop als lid van het AC mijn kennis en ervaring met beleid, uitvoering en toezicht in te kunnen zetten voor een de goede rolinvulling van het AC en voor een gezonde en vitale SVB.”

Simon Sibma, lid van de Raad van Bestuur: “De SVB beschikt over enkele waardevolle advies- en reflectieorganen, zoals de Raad van Advies en de Audit Committee. De kritische blik van deze organen helpt ons om de SVB zo goed mogelijk te kunnen besturen en de SVB een robuuste en ook toekomstig bestendige organisatie te laten blijven. Ik ben blij met het aantreden van Keklik Yucel in onze Raad van Advies en met het aantreden van Rob Kerstens in onze Audit Committee. Ik wens hen veel succes in de uitvoering van hun taken en kijk uit naar de samenwerking.”

Over Keklik Yucel

Keklik Yucel is sinds 15 mei 2021 directeur van de academie Mens en Arbeid (AMA) van Hogeschool Saxion. Tot en met 2017 was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ook was ze van 2007 tot 2012 Manager Kennis en Verkenning / Eenheid Strategische Ontwikkeling bij de gemeente Deventer.

Over Rob Kerstens

Rob Kerstens is eerder dit jaar met pensioen gegaan, maar was van 2017 tot 2021 consultant bij ABDTOPConsult, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Van 2010 tot 2017 was hij directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.