Een miljoen extra AOW-gerechtigden in 2040

Het aantal mensen dat de AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangt neemt de komende jaren met ruim één miljoen mensen toe. In 2040 telt Nederland naar schatting rond de 4,6 miljoen AOW-gerechtigden, oftewel bijna een kwart van de bevolking. Op dat moment zullen er naar verwachting twee werkenden voor één AOW-gerechtigde zijn. Dit blijkt uit de meest recente prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de Nederlandse sociale verzekeringen uitvoert.

Volgens de laatste ramingen zijn er in 2040 naar verwachting 4.604.912 AOW-gerechtigden in Nederland en zal deze groep ongeveer 24% uitmaken van een geschatte bevolking van 19,2 miljoen mensen. Met een verwachte 10,9 miljoen mensen vormt de beroepsbevolking in datzelfde jaar ongeveer 57% van de bevolking. Dit betekent dat er voor elke twee werkenden één AOW-gerechtigde zal zijn.

Toekomstbestendigheid publieke dienstverlening onder druk

Volgens de SVB benadrukken de nieuwe cijfers opnieuw de noodzaak om het sociale zekerheidsstelsel fundamenteel te vereenvoudigen. De publieke dienstverlening in Nederland staat de laatste jaren steeds meer onder druk, mede door een opeenstapeling van beleid, complexe maatwerkoplossingen en een structureel krappe arbeidsmarkt. Bovendien leidt complexe wet- en regelgeving tot knelpunten bij de uitvoering van verschillende regelingen, waaronder de AOW. De SVB roept daarom al geruime tijd op om specifieke knelpunten in de dienstverlening op te lossen door wetgeving waar nodig te herzien en te vereenvoudigen. Met de verwachte toename van het aantal AOW-gerechtigden wordt een vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel steeds belangrijker.

Proactieve en persoonlijke dienstverlening

Om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst uitstekende dienstverlening kan blijven bieden aan een groter aantal burgers, investeert de SVB momenteel intensief in haar dienstverlening. Zo blijft de SVB bijvoorbeeld in gesprek met politiek en beleid om de leefvormen waarmee de hoogte van de AOW wordt bepaald te hervormen, zodat deze beter aansluiten bij de verwachtingen van burgers en de uitvoering van de regeling eenvoudiger wordt. Daarnaast pleit de SVB voor een bredere taakopdracht zodat er een wettelijke grondslag komt voor het delen van gegevens met andere overheidsinstanties. Door op een veilige manier gegevens te delen, waarbij er voldoende oog is voor de privacy van burgers, kan de SVB een proactievere en persoonlijkere vorm van dienstverlening bieden aan burgers, zodat ze altijd krijgen waar ze recht op hebben.

Meer over de AOW

De AOW is een basispensioen van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de leefvorm. Een samenwonendenpensioen bedraagt 50% van het nettominimumloon, het alleenstaandenpensioen 70% van het nettominimumloon. Ook het aantal verzekerde jaren is van belang. Mensen die in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen meestal een volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar waarin in deze periode niet in Nederland is gewoond of gewerkt, wordt de AOW-uitkering met twee procent gekort.

Meer informatie voor journalisten

Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.