De SVB biedt oplossingen aan voor knelpunten waar burgers tegenaan lopen

Op 22 juni overhandigde Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, de tweede knelpuntenbrief aan Tunahan Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief, getiteld ‘Op weg naar meer eenvoud voor burgers’, benoemt de SVB waar wetgeving en de uitvoering van die wetten schuren. De SVB vindt het belangrijk om hierover met de politiek in gesprek te gaan. Burgers lopen namelijk dagelijks tegen problemen aan die de SVB doorgaans voor hen kan oplossen, maar er zijn nog steeds structurele knelpunten die alleen opgelost kunnen worden door wetgeving te veranderen en vooral te vereenvoudigen.

In deze nieuwe knelpuntenbrief blijft de SVB aandacht vragen voor de complexe leefvormen in de AOW. Voor burgers is vaak niet te begrijpen wanneer ze in aanmerking komen voor een hoger of een lagere AOW. Ook doet de SVB voorstellen om te komen tot een samenhangend stelsel met één inkomensafhankelijke kindregeling, waardoor burgers meer persoonlijke dienstverlening kan worden geboden en ouders terecht kunnen bij één loket.

De SVB draagt in deze tweede knelpuntenbrief ook oplossingen aan voor meer menselijke maat bij sancties. Burgers moeten wijzigingen die van belang zijn voor hun uitkering binnen vier weken melden aan de SVB. Het schenden van de inlichtingenplicht leidt, naast het terugvorderen van de te veel betaalde uitkering, volgens de wet tot een boete die de helft vormt van het bedrag dat te veel aan uitkering is ontvangen. Tenslotte ziet de SVB meer kansen om ervoor te zorgen dat burgers krijgen waar ze recht op hebben door betere gegevensuitwisseling. Niet iedereen maakt gebruik van de regeling(en) waar men recht op heeft. Hierdoor kunnen mensen onnodig onder het sociaal minimum komen te leven. Het bestrijden van niet-gebruik verdient prioriteit in de armoedebestrijding. De SVB zou met behulp van meer gegevensuitwisseling het gebruik van huidige regelingen kunnen verbeteren en vereenvoudigen.

Impact

Ook blikt de SVB terug op de impact van de eerste knelpuntenbrief. ‘We zijn verheugd dat mede naar aanleiding van onze eerste brief een aantal knelpunten actief door de bewindspersonen en de Tweede Kamer zijn opgepakt. Zo liggen er voorstellen tot wetswijziging over de kostendelersnorm, het niet-gebruik dubbele kinderbijslag en voor de korting AOW als gevolg van premieschuld (schuldig-nalatig)’, zegt Sibma. 'Het is belangrijk dat onze expertise als uitvoeringsorganisatie en de signalen die wij krijgen van onze burgers goed worden benut bij het maken van beleid en wetgeving. Daarmee kunnen wij betere dienstverlening realiseren voor onze burgers.'

De bedoeling

‘Het verbeteren van de dienstverlening is onze permanente drijfveer. Bij ons staat de bedoeling van de wetten die we uitvoeren centraal. We kijken ernaar uit om samen met de politiek aan de slag te gaan binnen die beweging; met de nieuwe knelpunten van burgers die we in deze brief adresseren en met de maatschappelijke opgaven die zich aftekenen op ons terrein. Samen werken we stap voor stap aan een verbeterd, vereenvoudigd stelsel van sociale zekerheid dat bijdraagt aan vertrouwen en bestaanszekerheid’, besluit Sibma.