De Cliëntenraad SVB: de brug tussen burgers en de SVB

De SVB voert veel regelingen uit, zoals de AOW, AKW en de Algemene nabestaandenwet en verzorgt daarnaast ook de uitvoering van het PGB. Om de dienstverlening aan burgers zo goed mogelijk in te richten, staat de SVB nauw in contact met haar Cliëntenraad. De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en adviseert het bestuur van de SVB gevraagd en ongevraagd vanuit het perspectief van burgers.

Wat doet de Cliëntenraad SVB?

De Cliëntenraad is een officieel en onafhankelijk adviesorgaan van de SVB en bestaat uit een voorzitter, leden van belangenorganisaties en burgers die gebruik maken van regelingen van de SVB. De Cliëntenraad wordt geïnformeerd over en betrokken bij de uitvoeringsaspecten van de SVB waar de belangen van burgers worden geraakt. De Cliëntenraad kan onder andere bekijken of beleidsregels duidelijk en burgervriendelijk zijn. Ook adviseert de Cliëntenraad bijvoorbeeld over de knelpuntenbrief en de uitvoering van het PGB. 

Chris Driessen, voorzitter van de Cliëntenraad SVB: 'We geven gevraagd en ongevraagd advies over alles wat de burger direct raakt in de dienstverlening van de SVB. De Raad van Bestuur, maar ook beleidsmakers, weten ons goed te vinden om ons aan te haken op het juiste moment. Maar we krijgen ook signalen vanuit onze achterban en de media en zullen hier ook op acteren wanneer dat nodig is. We krijgen ook een overzicht van de (afgehandelde) klachten. Als daar klachten tussen zitten met een terugkerend component, dan klopt er iets niet, of het nou in beleid zit of in een systeem. En daarop kunnen we dan weer adviseren.'

Wat is de expertise van de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad leveren hun inbreng vanuit een breed scala aan kennis en ervaring. Op basis daarvan worden voor verschillende thema’s werkgroepen gevormd, die in diverse samenstellingen werken aan de voorbereiding van adviezen van de Cliëntenraad. 
 
Een voorbeeld van een thema waar de Cliëntenraad over adviseert, is de Algemene nabestaandenwet (Anw). In 2022 heeft de Cliëntenraad een onderzoek geïnitieerd over de Anw omdat zij veel signalen kreeg over deze regeling. Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis en voor nabestaanden is het vaak zoeken naar wat er allemaal geregeld moet worden. Door Motivaction is daarom onderzoek gedaan naar de klantreis van Anw-gerechtigden bij het regelen van financiële zaken, om o.a. in beeld te brengen waar nabestaanden tegenaan lopen en wat hun ervaringen zijn met (overheids)instanties. Het onderzoeksrapport ‘De klantreis van nabestaanden bij het regelen van financiële zaken’ gaf belangrijke uitkomsten, waarover de Cliëntenraad vervolgens kon adviseren. 

Wat heeft de SVB hiermee gedaan?

Mede naar aanleiding van dit rapport is eind 2022 een mini-symposium over de Anw georganiseerd door de SVB, Cliëntenraad SVB en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Hierbij waren ook enkele nabestaanden aanwezig om hun verhaal te vertellen. De Cliëntenraad maakt zich hard voor deze doelgroep, omdat er meer aandacht en mogelijk ook een andere benadering voor nodig is vanuit de overheid om te kunnen (blijven) aansluiten bij de realiteit waar nabestaanden zich in bevinden. 
 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat burgers behoefte hebben aan persoonlijk contact met de overheid. Burgers die contact opnemen met de SVB over de Anw, worden geholpen door een Anw-specialist. Anw-specialisten volgen sinds kort een telefonietraining, specifiek gericht op een burger in rouw. Dit sluit aan op de beweging die de SVB al enige tijd inzet naar meer burgergerichte, passende dienstverlening. Daarnaast is de checklist van de rijksoverheid, met een lijst van wat je allemaal moet regelen als nabestaande, nu ook in te vullen op de website van de SVB.  

En wat gebeurt er buiten de SVB?

Ook buiten de SVB vervult de Cliëntenraad een belangrijke rol als vertegenwoordiger van burgers. Naar aanleiding van de knelpuntenbrief en de Stand van de Uitvoering is een rondetafelgesprek georganiseerd. Op uitnodiging van de Tweede Kamer is de Cliëntenraad daarbij aangeschoven, om het perspectief vanuit burgers te bespreken. 

Waarom is de Cliëntenraad zo belangrijk?

De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan de adviezen die worden gegeven door de Cliëntenraad. 
 
Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB: 'De Cliëntenraad is voor ons een waardevol adviesorgaan. De kritische blik van de Cliëntenraad helpt ons om de SVB zo goed mogelijk te kunnen besturen en de SVB een robuuste en ook toekomstbestendige organisatie te laten blijven. De Cliëntenraad is een afspiegeling van de samenleving, de burgers voor wie we elke dag het verschil willen maken. Dat maakt hen onmisbaar in het proces van het continu verbeteren van onze dienstverlening.'

Bereikbaar voor burgers

De Cliëntenraad vindt het belangrijk om in verbinding te blijven staan met de samenleving. Daarom is de Cliëntenraad vanaf nu ook voor burgers te bereiken voor het doorgeven van signalen en suggesties. Dit kan door te mailen naar Clientenraad@svb.nl. Klachten en/of individuele gevallen worden niet behandeld door de Cliëntenraad, maar kunnen aan de SVB worden gemeld. Op onze website leest u hoe er contact opgenomen kan worden met de SVB. 

Naamswijziging

De Klantenadviesraad van de SVB heet met ingang van 1 januari 2024 Cliëntenraad SVB. Vanwege de herkenbaarheid voor burgers die gebruik maken van de dienstverlening van de SVB, is gekozen voor deze naamswijziging. Ook sluit de Cliëntenraad hiermee beter aan bij soortgelijke raden van andere publieke dienstverleners.