Aantal AOW-gerechtigden opnieuw gestegen

Het aantal AOW-gerechtigden is opnieuw gestegen. Eind december 2023 waren er 3.592.377 mensen die een AOW-uitkering ontvingen. Een toename van 11.116 (0,3%) ten opzichte van eind december 2022; toen telde Nederland 3.581.261 AOW-gerechtigden. Het aantal personen dat een aanvullende inkomensondersteuning (AIO) ontvangt, is ook gestegen naar 71.664 in het vierde kwartaal van 2023. Deze en andere cijfers zijn afkomstig uit het nieuwste kwartaalbericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verdeling AOW-gerechtigden

Eind december ontvingen 2.246.325 personen (62,5%) een AOW-uitkering voor samenwonenden en 1.346.052 (37,5%) een AOW-uitkering voor alleenstaanden. De overgrote meerderheid van de AOW-gerechtigden - namelijk 71,6% - is jonger dan 80 jaar. Daarnaast zijn er meer vrouwen AOW-gerechtigd (53,3%) dan mannen (46,7%).

Het grootste deel van de AOW-gerechtigden (80,4%) woont in Nederland en ontvangt een volledig AOW-pensioen. Verder wonen 331.250 (9,2%) AOW-gerechtigden in het buitenland. 60,2% van de gerechtigden in het buitenland, woont in een EU-land. De top 3 van landen met de meeste Nederlandse AOW-gerechtigden bestaat uit België (63.970), Duitsland (48.345) en Spanje (39.264).

Opnieuw stijging onvolledige AOW

We zien al enkele jaren een toename in het aantal gerechtigden dat een onvolledige AOW-uitkering ontvangt. Aanleiding hiervoor is de toenemende internationalisering van de Nederlandse samenleving. Het betreft hier mensen die enkele jaren (onverzekerd) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt of op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd en daardoor geen volledige AOW hebben opgebouwd. In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal gerechtigden dat in Nederland woont en een gekorte AOW-uitkering ontvangt, gestegen met 6.628 ten opzichte van eind december 2022. 

Meer mensen met aanvullende inkomensondersteuning

AOW-gerechtigden met een onvolledig pensioen die onder het bestaansminimum komen, hebben recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO). De AIO vult het inkomen aan tot het bestaansminimum en is gekoppeld aan een vermogenstoets. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg het aantal AIO-gerechtigden 71.664. Dit komt neer op ongeveer 2% van het totale aantal AOW-gerechtigden in Nederland. 
 
Een stijging van het aantal AIO-gerechtigden kan worden verklaard door een toename van het aantal mensen dat voldoet aan de voorwaarden voor deze uitkering en verbeterde voorlichting over deze regeling. Mensen met een beperkt inkomen en/of vermogen kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de AIO. Dit geldt ook voor mensen die nu in Nederland wonen, maar niet altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt en daardoor niet het volledige AOW-pensioen hebben opgebouwd.

Meer over de AOW

De AOW is een basispensioen van de Nederlandse overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de leefvorm. Een AOW-uitkering voor samenwonenden bedraagt 50% van het nettominimumloon en de AOW-uitkering voor alleenstaanden 70% van het nettominimumloon. Ook het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest voor de AOW, is van belang. Mensen die in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen meestal een volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar waarin in deze periode niet in Nederland is gewoond of gewerkt, wordt de AOW-uitkering met 2% gekort.

Meer over de SVB

De Sociale Verzekeringsbank is een van de grootste uitvoerders op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de kinderbijslag (AKW) en enkele andere regelingen. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten.