Cliëntenraad SVB

De Klantenadviesraad van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heet met ingang van 1 januari 2024 Cliëntenraad SVB. Vanwege de herkenbaarheid voor burgers die gebruik maken van de dienstverlening van de SVB, is gekozen voor deze naamswijziging. Hiermee onderscheidt de Cliëntenraad zich ook beter van soortgelijke raden bij andere publieke dienstverleners.

Verschillende klanten van de SVB en vertegenwoordigers van belangenorganisaties vormen samen deze Cliëntenraad. De Cliëntenraad SVB denkt mee, praat mee en adviseert ons bestuur. Dit doet zij gevraagd en ongevraagd. De Cliëntenraad SVB kan bijvoorbeeld bekijken of regels duidelijk zijn of dat we de juiste klanten bereiken met onze informatie.

Als gesprekspartner van de Raad van Bestuur helpt de Cliëntenraad SVB de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door voorstellen te doen voor verbeteringen en reacties of klachten van klanten terug te koppelen. De Cliëntenraad SVB vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Ook komen werkgroepen in wisselende samenstelling enkele keren per jaar bij elkaar om adviezen voor te bereiden.

De Cliëntenraad SVB heeft niet als taak om te helpen of te bemiddelen bij klachten van klanten. Heeft u een klacht? 

Leden van de Cliëntenraad SVB:

Latifa Cherrabi, lid

Ik ben Latifa, 62 jaar en ik woon in Breda. Ik ben van Marokkaanse afkomst en ik heb twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer in het sociale domein. Ook houd ik me bezig met projecten met betrekking tot diversiteit en inclusie. Daarnaast geef ik twee dagen in de week les aan Mbo-4 studenten van het Maascollege. Binnen de Cliëntenraad vertegenwoordig ik het NOOM.

Voor burgers moet het duidelijk zijn wat een organisatie doet. Er zijn veel aspecten die een kloof veroorzaken tussen burgers en organisaties. Dit zie ik ook bij diensten en voorzieningen waar veel mensen gebruik van maken in het dagelijks leven. Zoals laaggeletterdheid, digitalisering of een andere taal en/of cultuur. Vanuit diverse ervaringen met verschillende doelgroepen wil ik mijn expertise meenemen naar de Cliëntenraad.

Ik zou graag zien dat de SVB als uitvoeringsorgaan een gezicht krijgt, waar burgers zich in herkennen. Dat we met de Cliëntenraad de kloof tussen burgers en de SVB dichten door informatie over sociale regelingen dichter bij mensen thuis te brengen. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat belangen van burgers hierin meegewogen worden en dat ze gehoord worden.

C. (Chris) W.F.M. Driessen, voorzitter

Mijn naam is Chris Driessen en ik ben sinds 1 juli 2020 voorzitter van de Cliëntenraad SVB. Ik ben gepensioneerd en geniet zelf AOW. Mijn partner en ik wonen in Houten en ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen. Ik sport graag en heb een grote passie voor muziek en cultuur.

In mijn actieve loopbaan was ik bestuurder van grote organisaties, waar ik zelf heb ervaren dat een Cliëntenraad SVB toegevoegde waarde heeft.

Miljoenen mensen komen met de SVB in aanraking. De inbreng en adviezen van klanten kunnen de SVB helpen de dienstverlening te verbeteren. Ik zal mij onafhankelijk en kritisch inzetten voor de klanten van de SVB. En als voorzitter zal ik de Cliëntenraad SVB in goede banen leiden.

Lennard Goudriaan, lid

Ik heet Lennard Goudriaan en ik werk als adviseur voor subsidies bij een gemeente. Ook ben ik gemeenteraadslid in de gemeente Albrandswaard.

Goede communicatie en optimale dienstverlening bij de uitvoering van sociale regelingen vind ik van groot maatschappelijk belang. De Cliëntenraad SVB heeft hierin een belangrijke rol door vanuit de klanten van de SVB te spreken.

Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de maatschappij. Daarom zet ik graag mijn kennis en ervaring met sociale verzekeringswetten, vooral PGB-regelgeving, in als lid van de Cliëntenraad SVB. Zo hoop ik bij te dragen aan een goede dienstverlening en communicatie voor de klanten van de SVB.

Maarten Hanssen, lid

Mijn naam is Maarten Hanssen. Mijn vriendin en ik hebben twee dochters. Ik hou van muziek, sport en klussen. Daarnaast lees ik graag.

Ik werk als consultant op het gebied van IT en gezondheidszorg. Daarin zoek ik naar ideeën om processen te verbeteren vanuit data.

De SVB heeft heel veel klanten. De Cliëntenraad SVB is het gezicht van die klanten binnen de SVB. De SVB wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij proberen daarbij te helpen door aan te geven hoe ze dat het beste kunnen doen.

Ik probeer in mijn rol goed te lezen of een uitleg duidelijk is. Of er niet onnodig veel stappen worden gezet. En ik stel vragen over de veiligheid van onze gegevens.

Ton Heinen, lid

Ik ben Ton Heinen. Ik ben getrouwd en woon in Amsterdam Zuidoost. Binnen de Cliëntenraad SVB spreek ik voor het CNV.

Ik heb ruim 35 jaar ervaring in de financiële wereld en speelde altijd een actieve rol binnen de medezeggenschap en cliëntenparticipatie. Dit deed ik binnen mijn werkzaamheden, maar ook binnen diverse vrijwilligersorganisaties.

De dienstverlening volgen en waar mogelijk te verbeteren vind ik belangrijk. Hier draag ik aan bij door opbouwend te overleggen en discussiëren over belangrijke onderwerpen.

H.J.F.M. Kas (1952), lid namens Unie KBO en PCOB

Ik heet Hennie Kas en ik ben voor de Cliëntenraad SVB lid van de AOW-commissie. Ik ben geboren in Amsterdam en woon nu in Uithoorn. Ik ben getrouwd, heb twee zonen en een dochter en twee kleindochters en een kleinzoon.

Ruim veertig jaar heb ik bij de SVB gewerkt in diverse functies, van beoordelaar, hoofd Vertaalafdeling tot vestigingsdirecteur. Nu ben ik als AOW’er klant van de SVB. Ik zit in de Cliëntenraad SVB namens de ouderenbonden KBO/PCOB.

De Cliëntenraad SVB komt op voor de belangen van de klanten door knelpunten in de dienstverlening op te merken en het beleid en de producten voor klanten van de SVB te toetsen. Hiermee helpt de Cliëntenraad de SVB om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

Ik probeer zoveel mogelijk positieve en negatieve signalen vanuit mijn achterban – de oudere klanten – op te vangen. Verder wil ik mijn kennis en ervaring uit mijn verleden bij de SVB zoveel mogelijk inzetten.

Mevrouw  E.C. van der Meer-Matthijsse, lid

Ik ben Liesbeth van der Meer en ik werk als verpleegkundige in een hybride woonvorm voor ouderen die zelfstandig wonen en lever daar thuiszorg. Ook ben ik als secretaris bestuurlijk betrokken bij het ouderinitiatief waar mijn oudste dochter woont.

Ik heb twee dochters die beiden een PGB hebben. Eén vanuit de Wlz en één vanuit de Wmo. In het verleden heb ik ook te maken gehad met de TOG-regeling.

Ik vind het belangrijk dat het recht op een PGB blijft bestaan om klanten zoveel mogelijk de eigen regie in de zorg te laten houden. De Cliëntenraad SVB kan de belangen van deze en ook andere doelgroepen onder de aandacht van de Raad van Bestuur brengen.

Ik zit voor de PGB-doelgroep in de Cliëntenraad SVB en zet me in voor het bestaan van het PGB en dat het op een veilige en juiste manier ingezet kan worden. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een actieve Cliëntenraad SVB.

Mevrouw A.M.J. Pelzer (1953), lid namens de FNV

Mijn naam is Ans Pelzer. Het behartigen van belangen met en voor kwetsbaren in de samenleving stond in mijn werkzame leven op één. Nu ben ik een maatschappelijk betrokken gepensioneerde vakbondsvrouw en zet mij in via journalistieke projecten, werken voor de Voedselbank en de Cliëntenraad SVB.

Ik werkte bij de FNV als beleidsadviseur en bestuurder. Daar heb ik mij beziggehouden met onderwerpen zoals sociale zekerheid, werkende armen, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en cliëntenparticipatie. Ook ben ik een aantal jaar wethouder geweest.

Bij een grote organisatie zoals de SVB vind ik het belangrijk dat klanten een stem hebben. Met alle goede bedoelingen gaan er soms zaken verkeerd. Vragen stellen over wat er gebeurt is een van de taken voor de Cliëntenraad SVB.

Ik zet mij met name in voor de AIO en PGB-ontvangers. Vaak is het al genoeg om naar de signalen te luisteren. Als er problemen opkomen, zal ik die aankaarten.

Mw. Drs. S. J. Querido (1982), lid

Mijn naam is Sophie Querido en ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb zorgmanagement gestudeerd en ben gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Ik ontvang kinderbijslag van de SVB. Dit verloopt bij ons zonder problemen en ik heb er geen omkijken naar.

Voor de Cliëntenraad SVB wil ik meepraten en suggesties aandragen vanuit het perspectief van ouders met kinderen onder de 18. Ik vind het belangrijk dat de SVB de regelingen en de uitvoering duidelijk en zo simpel mogelijk uitvoert, zodat ouders hier niets van merken.

Ik wil bijdragen aan het verbeteren van de financiële regelingen die er zijn voor de sociale zekerheid in Nederland. Dit doe ik door gevraagd en ongevraagd advies te geven over relevante thema’s die impact hebben op ouders.

Mw. Mr. A. Smits (1976), lid

Ik ben Anique Smits. Ik ben getrouwd en werk als jurist. Na mijn werk in de journalistiek heb ik mij omgeschoold.

De klant staat voorop bij de SVB. Om dat te kunnen waarmaken is het belangrijk om zo breed mogelijk de klanten te vertegenwoordigen.

Ik doe dat vanuit de kinderbijstandsregeling door goed mijn ogen en oren open te houden en te volgen wat er op dit gebied gebeurt.

Jos van Veen, lid

Ik ben Jos van Veen en ik woon in Diemen. Ik ben bijna 50 jaar getrouwd en heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik houd van muziek, ik ben amateur-dirigent geweest en ik ga graag vissen. Binnen de Cliëntenraad vertegenwoordig ik de VCP.

Ik heb jarenlang bij het UWV gewerkt op de internationale afdeling. In het verleden heb ik ook veel samengewerkt met de internationale afdeling van de SVB. Nu ben ik AOW’er en maak ik dus gebruik van een regeling die de SVB uitvoert. Mijn hart ligt bij sociale zekerheid en ik ben van nature nieuwsgierig.

Vanuit de vakbond richt ik me vooral op de verhouding tussen pensioenen en de AOW. Daarnaast zal ik me vanuit mijn eigen interesse ook richten op de internationale dienstverlening en (in mindere mate) het PGB. Belangenbehartiging van burgers is onmisbaar om een organisatie op de goede weg te houden. Mijn eerdere ervaringen hiermee deel ik graag met de Cliëntenraad. Ik hoop dat burgers en de SVB elkaar daardoor beter zullen begrijpen.