Dziecko kończy 18 lat

Prawo do zasiłku rodzinnego wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat.

Kiedy ustaje prawo do zasiłku rodzinnego?

Jeżeli w pierwszym dniu kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, otrzymasz zasiłek za cały kwartał, jak zwykle po jego upływie.

Jeżeli w pierwszym dniu kwartału dziecko ukończyło 18 lat, za ten kwartał nie przysługuje już zasiłek rodzinny.

W takim przypadku otrzymasz pisemne zawiadomienie z Sociale Verzekeringsbank.

Dziecko kończy 18 lat - lista kontrolna

Aby zobaczyć, co się zmienia, gdy dziecko kończy 18 lat, skorzystaj z listy kontrolnej.

Ewentualna zmiana wysokości świadczenia

Jeżeli prawo do zasiłku rodzinnego wygaśnie, dziecko może się ubiegać o dofinansowanie do studiów, wsparcie finansowe dla uczniów lub dodatek do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli dziecko rozpoczyna naukę w średniej szkole zawodowej (MBO), wyższej szkole zawodowej (HBO) albo na uniwersytecie, ma zazwyczaj możliwość otrzymania dofinansowania do studiów przyznawanego przez Urząd ds. Realizacji Kształcenia (Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO). Dofinansowanie do studiów to pomoc finansowa mająca na celu pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat i podejmuje studia, zasiłek rodzinny będzie wypłacany do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły średniej, na przykład typu MAVO, HAVO lub VWO, może mieć prawo do wsparcia finansowego dla uczniów przyznawanego przez DUO.

Po ukończeniu 18 lat dziecko samo musi pokrywać koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Może się wtedy ubiegać o dodatek do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag) przyznawany przez holenderskiUrząd Skarbowy (Belastingdienst).