Dziecko nie ma już rodziców

Dziecko, które nie ma już rodziców, jest sierotą. Jeżeli spełnia warunki, może otrzymywać rentę rodzinną dla sierot. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to dziecko własne obojga zmarłych rodziców czy jednego z nich.

Warunki otrzymywania renty rodzinnej dla sierot

Renta rodzinna dla sierot przysługuje wyłącznie wtedy, gdy ostatni ze zmarłych rodziców był ubezpieczony na mocy powszechnej ustawy o ubezpieczeniu osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela Anw. Jeśli mieszkał albo pracował w Holandii prawdopodobnie był ubezpieczony.

W przypadku dzieci w wieku do 16 lat nie ma żadnych dodatkowych warunków. Zmienia się to po ukończeniu przez dziecko 16. roku życia. Prawo do renty rodzinnej dla sierot wygasa zawsze z chwilą osiągnięcia przez dziecko 21 lat.

Prawo do renty rodzinnej dla sierot w wieku 16 i 17 lat może przysługiwać w następujących przypadkach:

  • w ciągu dnia dziecko uczęszcza do szkoły, gdzie zdobywa kwalifikacje podstawowe, albo
  • zostało zwolnione z obowiązku uzyskania kwalifikacji podstawowych, albo
  • po uzyskaniu kwalifikacji podstawowych dziecko kontynuuje naukę w trybie dziennym

Jeżeli dziecko prowadzi gospodarstwo domowe, ma prawo do renty rodzinnej dla sierot w następujących przypadkach:

  • uzyskało kwalifikacje podstawowe lub zostało zwolnione z obowiązku ich uzyskania
  • poświęca ponad połowę czasu na prowadzenie gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi także inne dziecko mające prawo do renty rodzinnej dla sierot, na przykład brat albo siostra, oraz
  • sierota, która prowadzi gospodarstwo domowe, nie pozostaje w związku małżeńskim ani nie mieszka z inną osobą 

Dziecku może przysługiwać renta rodzinna dla sierot, jeśli kontynuuje naukę w trybie dziennym.

Jeżeli dziecko prowadzi gospodarstwo domowe, ma prawo do renty rodzinnej dla sierot w następujących przypadkach:

  • uzyskało kwalifikacje podstawowe lub zostało zwolnione z obowiązku ich uzyskania 
  • poświęca ponad połowę czasu na prowadzenie gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi także inne dziecko mające prawo do renty rodzinnej dla sierot, na przykład brat albo siostra, oraz 
  • sierota, która prowadzi gospodarstwo domowe, nie pozostaje w związku małżeńskim ani nie mieszka z inną osobą