Vacature Voorzitter van de Klantenadviesraad Sociale verzekeringsbank (vanaf maart 2020)

De Sociale verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de toekenning en uitbetaling van AOW, kinderbijslag en nabestaandenuitkeringen. Verder voert zij nog een aantal andere regelingen uit en beheert zij de persoonsgebonden budgetten (PGB). Zij ondersteunt daarbij de PGB-houders onder meer bij hun werkgeverstaken.

De SVB is wettelijk verplicht om een regeling te treffen die voorziet in periodiek overleg met haar cliënten. Met haar Regeling Cliëntenparticipatie heeft de SVB daarom een Klantenadviesraad (KAR) ingesteld. Doel is om cliënten te betrekken bij de planning, begroting en verslaglegging van de SVB. Vanuit klantperspectief geeft de KAR aan de SVB gevraagd en ongevraagd van feedback en advies over de dienstverlening van de SVB.

De SVB is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Zijn de wettelijke gevolgen van samenwonen wel voor iedereen duidelijk genoeg? Is de communicatie naar de diverse klanten of de informatie op haar website voldoende begrijpelijk? Dit zijn zo maar wat voorbeelden van zaken waarover de KAR  meedenkt en meepraat.

De KAR bestaat uit een voorzitter en tien leden. Deze worden door de Raad van bestuur van de SVB benoemd. Daartoe worden vijf leden voorgedragen door landelijk werkende representatieve organisaties voor werknemers, ouderen en minderheden. De overige vijf zetels worden bezet door individuele en onafhankelijke klanten van de SVB.

Drie leden vertegenwoordigen de KAR in de Landelijke Cliëntenraad die overleg voert met of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voorstellen formuleert inzake beleidsvragen op het gebied van werk en inkomen.

De functie van voorzitter van de Klantenadviesraad van de Sociale verzekeringsbank is beschikbaar vanaf maart 2020.

Uw profiel

U ontvangt een pensioen of uitkering van de SVB of hebt als PGB-houder dagelijks te maken met de dienstverlening van de SVB. U bent onafhankelijk, dat wil zeggen u heeft geen direct of indirect belang bij een organisatie die klanten van de SVB vertegenwoordigt. U voelt zich betrokken bij de belangen van alle klanten van de SVB en stelt deze belangen voorop. U heeft voldoende kennis van de socialezekerheidsregelingen die de SVB uitvoert en inzicht in en belangstelling voor ontwikkelingen op het terrein van deze regelingen. U heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en beschikt over een ruim netwerk.

Tijdsbeslag en vergoeding

De KAR vergadert verspreid over het jaar vier tot zes dinsdagen in Amstelveen. Daarnaast komen werkgroepen uit de KAR in wisselende samenstelling verschillende keren per jaar bijeen om adviezen voor te bereiden en nemen de leden deel aan interne bijeenkomsten van de SVB en externe overleggen. Van u wordt hierin een coördinerende en samenbindende rol verwacht. U heeft voldoende tijd - gemiddeld anderhalve dag per week - en energie om de functie te kunnen uitoefenen. U ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding en er is een reiskostenregeling.

Heeft u interesse?

Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Snijders, ambtelijk secretaris van de KAR SVB, telefoon 06-28230098. Een volledige profielschets kan op verzoek verstrekt worden, evenals een exemplaar Regeling cliёntenparticipatie SVB.

Solliciteren

Uw gemotiveerde reactie voorzien van CV kunt u uiterlijk 21 februari 2020 sturen naar:

Sociale verzekeringsbank

t.a.v. de heer P. Snijders, ambtelijk secretaris KAR

Postbus 1100

1180 BH Amstelveen

Mailen kan ook: psnijders@svb.nl