PGB

Einde zorgovereenkomst van rechtswege

Heeft u onze modelovereenkomst gebruikt? Dan eindigt de zorgovereenkomst in sommige situaties direct, zonder opzegtermijn. Het gaat dan om een beëindiging ‘van rechtswege’. Hiervan is sprake als:

  • de budgethouder overlijdt;
  • de gemeente of het zorgkantoor de zorgovereenkomst afkeurt (dit geldt niet bij een arbeidsovereenkomst);
  • de zorginstelling uitgeschreven wordt uit het KvK-Handelsregister;
  • de zorginstelling failliet is verklaard of er surseance van betaling is verleend.

De zorgovereenkomst eindigt ook van rechtswege en zonder opzegtermijn als de instantie die het budget verstrekt beslist dat u, zonder uw toedoen, geen recht meer heeft op een PGB. 

Bovenstaande is alleen van toepassing indien er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de zorgovereenkomst. Lees voor meer informatie de ontbindende voorwaarden in de zorgovereenkomst die u hebt ondertekend samen met uw zorgverlener.

Let op: besluit u zelf om uw PGB te stoppen en zorg in natura af te nemen? Dan moet u de zorgovereenkomst wel zelf beëindigen en rekening houden met de opzegtermijn.

Eenmalige uitkering bij beëindiging van rechtswege

De eenmalige uitkering is bedoeld voor zorgverleners die werknemer of opdrachtnemer zijn van de budgethouder en die plotseling zonder werk komen door de beëindiging van een zorgovereenkomst. Er moet een geldige zorgovereenkomst zijn afgesloten en er moet voldoende budget zijn. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn, een zorgovereenkomst met een partner of een familielid of een zorgovereenkomst van opdracht. De uitkering is nadrukkelijk niet bedoeld voor zorginstellingen.

Eindigt de zorgovereenkomst van rechtswege? Dan kan de zorgverlener misschien een eenmalige uitkering krijgen.

1. Wanneer heeft de zorgverlener recht op een eenmalige uitkering?

  • Bij een Wlz-budget (zorgkantoor) is een eenmalige uitkering toegestaan.
  • Bij een Wmo/Jeugdwet-budget (gemeente) is een eenmalige uitkering in sommige gevallen toegestaan. Vraag hiervoor toestemming aan uw gemeente. 
  • Bij een Zvw-budget (zorgverzekeraar) is geen eenmalige uitkering mogelijk.

2. Hoe kan een eenmalige uitkering worden aangevraagd?

  • U of de nabestaanden geven toestemming voor de eenmalige uitkering.
  • Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Deze moet ondertekend zijn door u of door de nabestaanden.
  • Binnen 6 weken ontvangt u van ons reactie of dit mogelijk is.