PGB

Goed voorbereid op weg naar 2017

Het jaar 2016 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2017 goed te beginnen. Maar u kunt zelf ook dingen doen om goed voorbereid 2017 in te gaan. Met deze special willen we u daarbij helpen. Met belangrijke aandachtspunten voor de afsluiting van 2016 en tips voor 2017. Samen met u werken we aan een goede overgang naar het nieuwe jaar.

Hieronder kunt u de nieuwsbrief: 

 • in z'n geheel of per artikel beluisteren
 • de losse artikelen lezen  

U kunt de nieuwsbrief ook direct in PDF openen en afdrukken.

 • Gesproken versie

  Hieronder vindt u de gesproken versie van de nieuwsbrief. De gesproken versie is ook als Daisy-CD te bestellen bij Dienstverlening PGB: (030) 264 82 00.

 • Afronding 2016, wat kunt u zelf doen?

  De voorbereiding op 2017 start met een goede afronding van 2016. Een goede afronding is niet alleen voor u van belang maar ook voor uw zorgverlener. U bent als budgethouder immers werkgever of opdrachtgever van de zorgverlener. Daarmee is ook een tijdige afronding van betalingen belangrijk. Wij hebben verschillende aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.

 • Voldoende budget voor de rest van 2016

  Van uw gemeente of zorgkantoor ontvangt u informatie over de hoogte van uw budget. Het budget moet voldoende zijn om de zorg of ondersteuning in te kopen die in uw beschikking (gemeente) of indicatie (zorgkantoor) staat. Toch kan het gebeuren dat u budget tekort komt voor de rest van 2016. Bijvoorbeeld omdat u uw zorgverlener meer betaalt dan het maximumtarief dat geldt voor de zorg die u inkoopt. Of als u meer zorg heeft ingekocht dan in uw beschikking of indicatie staat. 

  Betaalt u uw zorgverlener meer dan het maximum toegestane tarief? Dan kunt u overwegen het uurtarief aan te passen zodat dit voldoet aan het maximum tarief. Of u vult uw budget aan met een vrijwillige storting. Dit is ook een optie als u meer zorg nodig heeft dan u uit uw budget kunt betalen. De SVB moet uw vrijwillige storting 2016 uiterlijk 10 december 2016 ontvangen hebben. Stortingen die wij uiterlijk op 10 december hebben ontvangen, kunnen nog gebruikt worden voor betalingen over 2016 aan uw zorgverlener. Meer informatie over een vrijwillige storting doen. 

  Inzicht in uw budget via Mijn PGB

  Via Mijn PGB heeft u op ieder gewenst moment inzicht in de hoogte van uw budget en het restant van uw budget. Zo kunt u zelf in de gaten houden of er mogelijk een budgettekort ontstaat voor het einde van het jaar. Let op: zelfs een tekort van enkele euro’s of eurocenten kan er al toe leiden dat uw zorgverlener niet wordt uitbetaald. Maakt u geen gebruik van Mijn PGB? Gebruik dan het budgetoverzicht dat wij u per post toesturen. U ontvangt dit in de derde week van november.

 • Tijdig en correct declareren voorkomt vertraging in de uitbetaling

  Aandachtspunten bij het indienen van declaraties

  Onvolledige of foutieve declaraties kunnen wij niet verwerken. Deze sturen wij terug, met aanwijzingen om de declaratie juist in te vullen. Let er bijvoorbeeld op dat de declaratie klopt met uw zorgovereenkomst, dat de juiste gegevens zijn vermeld en dat de declaratie is ondertekend. U kunt alle informatie over declareren teruglezen in de ‘Declaratiewijzer’. 

  De SVB doet de salarisadministratie voor u

  Verzorgen wij uw salarisadministratie, dan moet u uw declaraties over december uiterlijk 6 januari 2017 bij ons indienen. Dan zorgen wij voor een tijdige betaling. Declaraties die we na 6 januari ontvangen, kunnen we pas vanaf februari verwerken. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst deze betaling dan als inkomsten over 2017 ziet in plaats van 2016. Dit heeft gevolgen voor de belastingaangifte van uw zorgverlener.

  Op welke manier dient u declaraties in?

  U kunt uw declaraties per e-mail of post opsturen of indienen via Mijn PGB. Declaraties indienen via Mijn PGB is eenvoudig, snel en veilig. Declareren via Mijn PGB biedt dus gemak voor u en daarmee ook voordeel voor uw zorgverlener.

 • Opvragen verantwoordingsvrije bedrag

  Bij de toekenning van uw budget heeft uw zorgkantoor of gemeente bepaald of u recht heeft op een verantwoordingsvrij bedrag. U mag dit gebruiken voor kleine uitgaven zoals bijvoorbeeld telefoonkosten of postzegels. Als u recht heeft op een verantwoordingsvrij bedrag dan kunt u dat zien in uw toekenningsbesluit of uw budgetoverzicht. Heeft u voor 2016 nog recht op een verantwoordingsvrij bedrag? Vraag dit dan aan. Als u het verantwoordingsvrije bedrag opneemt, wordt dit van uw totale budget afgehaald.

 • Controleer uw zorgovereenkomst(en)

  Lopen een of meer van uw zorgovereenkomsten (binnenkort) af? Dan ontvangt u daarvan altijd bericht van de SVB. Zorg ervoor dat u de verlenging van en eventuele wijzigingen op de zorgovereenkomst op tijd aan ons doorgeeft. De meeste wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de looptijd of de afspraken met uw zorgverlener, kunt u met een wijzigingsformulier aan ons doorgeven.

  Heeft u een nieuwe zorgverlener of krijgt u andere zorg? Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten. Op www.svb.nl/pgb vindt u de juiste formulieren. Door deze te gebruiken weet u zeker dat u alle informatie op de juiste manier vastlegt. U vindt daar ook de ‘Zorgovereenkomstenwijzer’. Hierin staat belangrijke informatie over het invullen van zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren.

  Wijzigingen van al bestaande zorgverleners of de aanmelding van nieuwe zorgverleners in 2016, moeten voor 10 december 2016 bij ons binnen zijn. Zo kunnen wij deze wijziging of aanmelding nog verwerken in het jaar 2016 en worden de betalingen ook doorgegeven als inkomsten over 2016. Dient u de wijziging of aanmelding na deze datum in, dan moeten wij de betalingen als inkomsten over 2017 doorgeven aan de Belastingdienst.

  Actueel zorgverlenersoverzicht

  Een actueel overzicht van alle zorgverleners die wij voor u geregistreerd hebben, vindt u in Mijn PGB. Kloppen deze gegevens niet meer omdat een zorgverlener bijvoorbeeld niet meer voor u werkt? Geef dit dan met een wijzigingsformulier aan ons door.

 • Feestdagenuitkering

  Wilt u uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen? Dan kunt u in bepaalde situaties de feestdagenuitkering uit uw budget betalen. De regels hiervoor verschillen per soort PGB:

  • Bij een budget van het zorgkantoor (Wlz) is een feestdagenuitkering toegestaan. U moet natuurlijk wel voldoende budget hebben. De feestdagenuitkering is maximaal € 272,- (bruto) per jaar per zorgverlener.

  • Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is soms een feestdagenuitkering mogelijk. Vraag uw gemeente of dit is toegestaan en welk bedrag u maximaal mag betalen aan uw zorgverlener.

  • Bij een budget uit de zorgverzekeringswet (Zvw) is géén feestdagenuitkering mogelijk.

  Lees meer over de feestdagenuitkering.

 • Betaaldagen in december

  Betaaldagen in december

  • Bij een vast maandloon met salarisadministratie: 20 december 2016.
  • Bij een vast maandloon zonder salarisadministratie: 21 december 2016.
  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in november): 20 december 2016. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 10 december 2016.
  • Bij een uurloon zonder salarisadministratie: 5-10 werkdagen na ontvangst van de declaratie.

  Zvw-budget (van zorgverzekeraar) met salarisadministratie bij SVB

  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in november): 2 januari 2017. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 7 december 2016.
  • Bij een vast maandloon (maandloon over december): 2 januari 2017.

  Heeft u een zorgverlener die naast Zvw-werkzaamheden ook werkzaamheden vanuit een andere wet uitvoert (combi-wetten)? Dan is de uitbetalingsdatum ook 2 januari 2017.

 • Belasting en jaaropgave

  Betalen wij uw zorgverlener netto uit? 

  In dat geval voeren wij de salarisadministratie voor u uit en houden wij belastingen en premies vooraf in op het loon van uw zorgverlener. Wij verzorgen dan ook de jaaropgave(n) van uw zorgverlener(s). U ontvangt de jaaropgave van uw zorgverlener halverwege februari 2017. In de jaaropgave staat het bedrag dat uw zorgverlener in 2016 bij u heeft verdiend. Ook is vermeld hoeveel geld is afgedragen aan de Belastingdienst.

  Betalen wij uw zorgverlener bruto uit?

  Wij betalen de declaraties bruto uit als:

  • u een zorgovereenkomst heeft afgesloten met een zorginstelling, een freelancer of familielid;

  • u een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen in de week heeft;

  • en wij geen salarisadministratie voor u doen.

  In dat geval moet uw zorgverlener zelf zorgen voor het afdragen van de lasten aan de Belastingdienst.

  Als de SVB uw zorgverlener bruto uitbetaalt, dan geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel geld uw zorgverlener in totaal van u heeft gekregen. Halverwege februari 2017 ontvangt u per zorgverlener een overzicht met welk bedrag wij aan de Belastingdienst hebben opgegeven. De Belastingdienst neemt dit bedrag over op het vooraf ingevulde aangifteformulier van uw zorgverlener.

  Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

  In april 2017 ontvangen alle budgethouders of hun vertegenwoordigers zelf een jaaroverzicht van de bestedingen uit het PGB in 2016.

 • Voorbereiding op 2017, uw toekenningsbesluit voor 2017

  Heeft u een meerjarige indicatie en loopt uw beschikking af? Dan ontvangt u binnenkort van uw zorgkantoor of gemeente een nieuw toekenningsbesluit. Daarin staat uw type ondersteuning, de hoogte van uw budget en het maximaal toegestane tarief per soort ondersteuning. De looptijd van de beschikking staat op de beschikking zelf. Deze heeft u eerder van uw gemeente of zorgkantoor ontvangen. De gemeente of het zorgkantoor stuurt vervolgens een toekenningsbericht naar de SVB. Wij verwerken de informatie bij uw gegevens.

  Als wij het toekenningsbericht hebben verwerkt, ontvangt u vervolgens van de SVB een bevestiging. Op welk moment u deze bevestiging ontvangt, is afhankelijk van wanneer de SVB de informatie van het zorgkantoor of de gemeente ontvangt. De uiterste datum waarop u een bevestiging kunt verwachten, is 17 januari 2017. Ook als wij van het zorgkantoor of de gemeente geen nieuw toekenningsbericht hebben ontvangen, ontvangt u hiervan uiterlijk 17 januari 2017 bericht van ons. 

 • Controleer uw zorgovereenkomst(en) voor 2017

  Heeft u een einddatum in de zorgovereenkomst opgenomen? Dan vervalt de overeenkomst op die datum. Stuur ons op tijd een wijzigingsformulier als u de zorgovereenkomst wilt verlengen. Dat kan tot uiterlijk twee maanden na de einddatum van uw zorgovereenkomst. Daarna moet u een nieuwe overeenkomst afsluiten, ook als dezelfde zorgverlener voor u blijft werken. Sluit u geen nieuwe zorgovereenkomst af, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw zorgverlener niet wordt uitbetaald. Heeft u geen einddatum opgenomen in uw zorgovereenkomst? Dan blijft deze geldig bij de overgang naar 2017.

  Nieuwe zorgovereenkomst

  Veranderen de werkzaamheden van uw zorgverlener of wordt de zorg uit een andere wet betaald? Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten met de zorgverlener. De werkzaamheden en de wet waaruit deze betaald worden, staan in het toekenningsbesluit dat u van het zorgkantoor of de gemeente ontvangt. Controleer deze daarom goed.

  SVB standaard modelovereenkomsten en wijzigingsformulieren

  Wilt u een wijziging doorgeven op uw huidige zorgovereenkomst? Gebruik daarvoor dan het wijzigingsformulier voor zorgovereenkomsten (met zorgverlener of zorginstelling). Moet u een nieuwe zorgovereenkomst invullen? Gebruik dan onze standaard modelovereenkomsten. Door gebruik te maken van de formulieren die de SVB ter beschikking stelt, weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens over uw zorg goed vastlegt.

 • Wijzigingen in tarieven

  Gemeenten kunnen de maximum uurtarieven aanpassen per 1 januari 2017. Als de gemeente het maximum uurtarief verlaagt, kan dit gevolgen hebben voor de afspraken met uw zorgverlener. Als het tarief dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener boven het maximum toegestane tarief uitkomt, heeft u twee mogelijkheden: 

  1. U kunt in overleg met uw zorgverlener het tarief aanpassen 

  2. Zelf een deel bijbetalen via een vrijwillige storting.

  Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw zorgverlener zijn tarief verhoogt. Als u daar mee akkoord gaat, kunt u ons een wijzigingsformulier sturen voor het nieuwe tarief. Houd in dat geval wel rekening met het maximum uurtarief. Past u het tarief voor 2017 aan op uw zorgovereenkomst? Controleer dan ook meteen de einddatum van uw zorgovereenkomst. 

  Aanpassing uitbetaling vanaf januari 2017 

  Wilt u in 2017 iets veranderen aan de uitbetaling van uw zorgverlener, bijvoorbeeld het tarief verhogen of verlagen? Dan moet deze wijziging uiterlijk 10 januari 2017 bij ons binnen zijn. Zo kunnen wij de aanpassing nog tijdig verwerken voor de betaling over januari 2017.

 • Waaraan moet een declaratie voldoen?

  Het is belangrijk dat uw zorgverlener op tijd krijgt uitbetaald. Verschillende partijen hebben hier een rol in. Wat kunt u zelf doen om betalingen soepel te laten verlopen? Als u declareert via urenbriefjes of facturen is het erg belangrijk dat daar de juiste informatie op staat.

  Vermeld of controleer in ieder geval:

  • Uw voorletters en achternaam, en één van de volgende drie zaken: uw adres, Burgerservicenummer (BSN) of uw SVB klantnummer.
  • Gegevens zorgverlener: voorletters en achternaam en het Burgerservicenummer (BSN) óf het KvK-nummer.
  • De periode waarop de declaratie betrekking heeft.
  • De dagen en uren waarop zorg is verleend (niet van toepassing bij een factuur).
  • De wet waarop de geleverde zorg betrekking heeft (niet van toepassing bij een factuur)
  • Het tarief/uurloon dat is ingevuld komt overeen met de zorgovereenkomst.
  • Het totaalbedrag op de declaratie komt overeen met het aantal gewerkte uren en dagen (geldt alleen voor urenbriefje, op een factuur hoeven niet de gewerkte dagen en uren te staan)
  • De handtekening van de budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger.

  Voor facturen gelden extra voorwaarden:

  • Op een factuur staat aangegeven op welke werkzaamheden de factuur betrekking heeft.
  • Op een factuur is duidelijk aangegeven hoeveel uur het betreft of om welke prestatie het gaat (voorbeeld: twee weekenden of tien taxiritten).
  • Op een factuur staat een factuurnummer en een factuurdatum.
  • Vermelding van het BTW nummer, zodra er BTW in rekening is gebracht voor vervoer of bemiddeling. 
 • Tips voor het nieuwe jaar

  Het is belangrijk voor u als budgethouder, dat alles rondom uw PGB zo soepel mogelijk verloopt. De SVB ondersteunt u daarin. Maar misschien bent u nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden? Lees daarom deze informatie goed.

 • Maakt u al gebruik van Mijn PGB?

  Mijn PGB is een persoonlijke internetpagina voor budgethouders op onze website. Hier regelt u snel en eenvoudig uw PGB-zaken. Om Mijn PGB te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Heeft u een vertegenwoordiger? Dan kan deze met zijn DigiD ook inloggen in Mijn PGB.

  Wat kunt u met Mijn PGB?

  • een declaratie indienen;

  • uw budgetoverzicht bekijken;

  • documenten indienen (uploaden);

  • persoonsgegevens bekijken en wijzigen;

  • uw gegevens bekijken en wijzigen;

  • ziekte, herstel of zwangerschap van de zorgverlener doorgeven;

  • loonstroken downloaden (als wij de salarisadministratie doen).

  Wilt u snel, eenvoudig en veilig uw PGB zaken regelen? Bekijk onze instructiefilm. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers kunnen u (telefonisch) stap voor stap op weg helpen in uw eigen Mijn PGB omgeving. 

 • Salarisadministratie door de SVB – interessant voor u?

  Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. U betaalt uw zorgverlener een loon of een vergoeding vanuit uw PGB. Wanneer u kiest voor de salarisadministratie, dan betalen wij uw zorgverlener een nettoloon uit. Wij verzorgen dan namens u de afdrachten van de loonheffing en premies aan de Belastingdienst. U krijgt de loonstroken en een jaaropgave voor uw zorgverlener thuisgestuurd.

  In sommige situaties is het verplicht om de salarisadministratie door ons te laten doen. Bijvoorbeeld als u een arbeids overeenkomst voor minimaal 4 dagen per week heeft afgesloten met uw zorgverlener. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn? Kijk dan op www.svb.nl/pgb voor meer informatie.

 • Een eigen website voor uw zorgverlener

  Veel zaken rondom uw PGB zijn ook belangrijk voor uw zorgverlener om te weten. Daarom is er nu ook een website van de SVB speciaal voor zorgverleners. Op www.svb.nl/zorgverlener vinden u en uw zorgverlener actuele informatie over alle PGB zaken die relevant zijn voor uw zorgverlener.

 • Houd zelf inzicht in uw budget

  Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw PGB goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw PGB te snel op gaat en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.

  Actueel budgetoverzicht met Mijn PGB

  Met Mijn PGB is uw actuele budgetoverzicht op elk moment te raadplegen. In Mijn PGB vindt u de hoogte van uw budget, welke bedragen uit uw budget zijn besteed en hoeveel er nog over is van uw budget.

  Uw papieren budgetoverzicht

  Op uw papieren budgetoverzicht vindt u informatie over de hoogte van uw budget, welke bedragen uit uw budget zijn besteed en hoeveel er nog over is van uw budget. U ontvangt dit overzicht drie keer per jaar. Ontvangt u een PGB vanuit meerdere wetten? Dan ontvangt u per wet een budgetoverzicht.

  Jaaroverzicht

  U ontvangt ieder jaar in april een jaaroverzicht van het afgelopen kalenderjaar. Het is belangrijk dat u uw jaaroverzicht goed controleert. Op basis van de gegevens in het jaaroverzicht, sluiten wij het budgetjaar af.

 • Heeft u nog vragen?

  SVB

  Heeft u vragen over declaraties of betalingen, neemt u dan contact op met ons. Voor algemene vragen kijkt u op www.svb.nl/pgb of stuur ons een e-mail. U kunt ons op werkdagen ook bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd u uw klantnummer bij de hand? Langskomen op ons kantoor kan alleen als u telefonisch een afspraak maakt.

  Gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar

  Heeft u vragen over uw beoordeling, de hoogte van uw budget, of over de zorg? Neem dan contact op met uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.