PGB

Begrippenlijst

In de begrippenlijst leggen wij uit wat de belangrijkste begrippen in het PGB betekenen. 

Aansprakelijkheid

Als werkgever of opdrachtgever bent u meestal zelf aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens het werk. Dienstverlening PGB heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.

Aanzeggen

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd afgesloten? En duurt de arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden? Dan moet u uw zorgverlener ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of u de zorgovereenkomst wilt verlengen of opzeggen. Dit heet ‘aanzeggen’.

Afdrachten

Afdrachten zijn de belasting en premies die u of uw zorgverlener afdraagt aan de Belastingdienst. Doen wij uw salarisadministratie? Dan doen wij de afdrachten voor u.

Arbeidsovereenkomst

U heeft een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener als:

  • uw zorgverlener zelf het werk verricht
  • uw zorgverlener daar loon voor ontvangt
  • er tussen u en uw zorgverlener een gezagsverhouding bestaat (zie begrip ‘gezagsverhouding’
Sluit u een arbeidsovereenkomst af met uw zorgverlener? Dan is uw zorgverlener bij u in dienst.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uur en op welke dagen uw zorgverlener mag werken en wanneer hij of zij recht heeft op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. Voor jongeren tot 18 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen. Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt of uw zorgverleners zich aan deze tijden houden.

Belasting en premies

Uw zorgverlener krijgt loon of een vergoeding voor de geleverde zorg. Over dat inkomen moet uw zorgverlener belasting en premies betalen. Wie deze belasting en premies aan de Belastingdienst moet opgeven en afdragen, hangt af van de zorgovereenkomst die u met uw zorgverlener heeft afgesloten en of u de salarisadministratie heeft uitbesteed.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met onze beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. 

Bezwaar

Als Dienstverlening PGB nemen wij soms beslissingen. Over een beslissing informeren wij u altijd schriftelijk. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Worden wij het niet eens, of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

Btw

Btw is omzetbelasting die een ondernemer over de omzet betaalt. Heeft u een overeenkomst van opdracht met een freelancer of zorginstelling afgesloten? Dan kan uw zorgverlener als ondernemer worden gezien. Over geleverde zorg hoeft u nooit btw te betalen. Koopt u vervoer of bemiddeling in? Dan moet u mogelijk wel btw betalen. U kunt dit bij uw zorgverlener navragen.

Brutoloon

Het loon dat u met uw zorgverlener in de zorgovereenkomst afspreekt, is altijd een brutoloon. Van het brutoloon moeten belasting en premies nog worden afgehaald. Na aftrek van de belasting en premies blijft het nettoloon over.

Budgethouder

U bent budgethouder als uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft toegekend.

Budgetoverzicht

Dit is een overzicht van uw PGB, de betalingen uit uw PGB en uw resterende PGB. U kunt uw actuele budgetoverzicht op het internet bekijken via Mijn PGB.

DigiD

DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid. Zo weet de overheid wie u bent. Met DigiD kunt u via internet uw zaken bij de overheid regelen. Meer informatie over DigiD vindt u op de website digid.nl. Hier kunt u ook uw persoonlijke DigiD aanvragen.

Familie in de eerste of tweede graad

Familie in de eerste graad zijn: uw(schoon)ouders en hun partners, uw kinderen en hun partners. 

Familie in de tweede graad zijn: uw broers of zussen en hun partners, grootouders en hun partners, uw kleinkinderen en hun partners. 

Partners zijn: echtgenoten, geregistreerde partners en ook niet-geregistreerde partners.

Freelancer

Een freelancer is iemand die voor meerdere opdrachtgevers werkt en die als  freelancer bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

Gemeente

Bij uw gemeente kunt u terecht voor zorg vanuit de Wmo en de Jeugdwet.

Gezagsverhouding

Er is sprake van een gezagsverhouding wanneer:

  • u de zorgverlener aanwijzingen geeft over het werk;
  • u beslissingen kunt nemen over de uitvoering van het werk; 
  • de zorgverlener aan u verantwoording schuldig is over het werk.

Is uw zorgverlener uw partner of (schoon)familie in de eerste of tweede graad? Dan gaan wij ervan uit dat er geen gezagsverhouding is met uw zorgverlener.

Indicatie

Heeft u zorg nodig? Dan wordt er eerst gekeken welke zorg u nodig heeft en  hoeveel. De uitkomst hiervan, de indicatie, wordt vastgelegd in een  indicatiebesluit.

Inhoudingen

Inhoudingen zijn de belastingen en premies die op het brutoloon van uw zorgverlener worden ingehouden. Doen wij uw salarisadministratie? Dan doen wij de inhoudingen.

Inhoudingsplicht (inhoudingsplichtig)

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week afgesloten? Dan bent u als werkgever inhoudingsplichtig. Dit betekent dat u verplicht bent om over het inkomen van uw zorgverlener  belasting en premies in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Bent u inhoudingsplichtig? Dan doet Dienstverlening PGB de inhoudingen en afdrachten voor u.

Jaaropgave

Doen wij de salarisadministratie voor uw zorgverlener(s)?  Dan ontvangt u voor deze zorgverlener(s) na afloop van het kalenderjaar een jaaropgave. De jaaropgave is een overzicht van het loon, belasting en premies  van uw zorgverlener over het afgelopen kalenderjaar. U ontvangt van elke  jaaropgave twee exemplaren. Een voor uzelf en een voor uw zorgverlener.

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de zorg voor jongeren met een lichamelijke en/of  verstandelijke beperking. De Jeugdwet wordt uitgevoerd door gemeenten.

Loonbelasting (loonheffing)

Belasting op het loon of salaris die door de werkgever wordt ingehouden.

Loonberekening

Een loonberekening is een proefberekening van het brutoloon, de belasting en premies, de werkgeverslasten en het nettoloon. De werkelijke belasting, premies, werkgeverslasten en het werkelijke nettoloon kunnen hiervan afwijken. U kunt aan een loonberekening daarom geen rechten ontlenen.

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is het bedrag waarover uw zorgverlener van zijn of haar inkomen geen belasting hoeft te betalen. Iedereen met een inkomen mag loonheffingskorting toe laten toepassen. De loonheffingskorting mag maar op één inkomen worden toegepast. De hoogte van de loonheffingskorting hangt af van de persoonlijke situatie  van uw zorgverlener

Loonkosten

Het brutoloon dat u met uw zorgverlener afspreekt, het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw zijn samen de totale loonkosten. Eventueel aangevuld met andere vergoedingen  die u met uw zorgverlener afspreekt, zoals reiskostenvergoeding.

Loonstrook

Als u uw salarisadministratie heeft uitbesteed aan Dienstverlening PGB, ontvangt u vooraf aan de salarisbetaling twee loonstroken. Hierop ziet u het brutoloon, het bedrag dat is ingehouden voor de Belastingdienst en het nettoloon. Een exemplaar geeft u aan uw zorgverlener.

Maximumtarief

Uw gemeente of zorgkantoor bepaalt een maximumtarief voor de zorg. Dit is het maximale bedrag dat u per uur mag betalen. Heeft u een loon of vergoeding afgesproken dat hoger is dan de maximum tarieven? Dan kunt u het verschil niet uit uw budget betalen.

Mijn PGB

Mijn PGB is uw persoonlijke internetpagina op onze website. Hier regelt u uw eigen zaken rondom uw PGB en kunt u uw gegevens en die van uw zorgverlener(s) en vertegenwoordiger raadplegen.

Minimumloon

Uw zorgverlener kan onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) vallen. Dit moet u vaststellen voordat u een zorgovereenkomst afsluit. Op onze website leest u wanneer een zorgverlener onder de Wml valt. Het minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli opnieuw door de overheid vastgesteld.

Modelovereenkomst

De modelovereenkomst is een standaard zorgovereenkomst voor budgethouders. Er zijn vier soorten modelovereenkomsten.

  • Van wie krijgt u zorg?

Nettoloon

Het loon dat u met uw zorgverlener in de zorgovereenkomst afspreekt, is altijd een brutoloon. Van het brutoloon moeten belasting en premies nog worden afgehaald. Na aftrek van de belasting en premies blijft het nettoloon over.

Ontbinden

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst afgesloten? En wilt u de samenwerking stoppen? Dan moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. U kunt bij de kantonrechter een verzoek indienen om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te beëindigen. Uw zorgverlener kan dat ook doen.

Opting-in

Opting-in wil zeggen dat wij de belastingen en premies vooraf inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Wij betalen uw zorgverlener vervolgens een nettobedrag uit. Hiermee kunt u voorkomen dat uw zorgverlener aan het eind van het jaar ineens een groot bedrag moet betalen aan de Belastingdienst. Bij opting in verzorgen wij gratis uw salarisadministratie.

Opzeggen

Zowel u als uw zorgverlener kan de zorgovereenkomst beeïndigen door deze op te zeggen. Daarbij moet u beiden rekening houden met de opzegtermijn, als u die met uw zorgverlener heeft afgesproken. 

Opdrachtgever

Heeft u met uw zorgverlener een overeenkomst van opdracht afgesloten? Dan bent u opdrachtgever.

Opdrachtnemer

Heeft u met uw zorgverlener een overeenkomst van opdracht afgesloten? Dan is uw zorgverlener opdrachtnemer.

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst tussen twee partijen voor het verrichten van werkzaamheden anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

PGB

Persoonsgebonden budget. U kunt een PGB krijgen als u thuis door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Hiermee koopt u uw zorg in.

Rechtsbijstandverzekering

Dienstverlening PGB heeft voor alle budgethouders die gebruik maken van onze dienstverlening een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten. Hier kunt u een beroep op doen als u een conflict heeft met uw zorgverlener of zorginstelling.

Reiskosten

Reiskosten zijn de kosten die uw zorgverlener maakt om van zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats naar de vaste werkplaats te reizen.

Salarisadministratie

Als u zorg inkoopt met een PGB, wordt u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. U betaalt een loon of vergoeding vanuit uw PGB. Over een loon of vergoeding moeten altijd belastingen en premies worden betaald. U kunt er met uw zorgverlener voor kiezen om de belasting en premies vooraf te laten inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Wij doen dan de salarisadministratie voor u. In sommige gevallen bent u verplicht om dit door ons te laten doen. Dit hangt af van de zorgovereenkomst die u met uw zorgverlener heeft.

Toekenningsbeschikking

Dit is een schriftelijke bevestiging van uw gemeente of zorgkantoor van de toekenning van uw PGB. In de toekenningsbeschikking vindt u ook de hoogte en de looptijd van uw budget.

Vakantiegeld

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan heeft uw  zorgverlener recht op 8% vakantiegeld van het brutoloon.

Vakantie-uren

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan heeft uw  zorgverlener recht op 8,33% vakantie-uren van het brutoloon.

Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst geven u en uw zorgverlener aan dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. U gebruikt deze overeenkomst wanneer de overeenkomst niet kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld bij een conflict, of als u niet meer genoeg budget krijgt om de zorgverlener te betalen.

Verantwoordingsvrij bedrag

Het verantwoordingsvrije bedrag is het gedeelte van uw PGB waarvan uw gemeente of zorgkantoor niet hoeft te weten hoe u het besteedt. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven zoals postzegels en telefoonkosten.

Vergoeding

Heeft u met uw zorgverlener een overeenkomst van opdracht afgesloten?  Dan heet het salaris dat u met uw zorgverlener afspreekt de vergoeding.

Verstrekker

De organisatie die het pgb verstrekt, dit kan zijn: de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of gemeente.

Vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger is iemand die namens u contact met ons onderhoudt en zaken met ons regelt. Zo mag een vertegenwoordiger bijvoorbeeld namens u zorgovereenkomsten ondertekenen, gegevens wijzigen of informatie bij ons opvragen.

Volksverzekeringen

Verzekeringen die voor iedereen verplicht zijn, zoals AOW, Anw en AWBZ.  De premie hiervoor zit in de loonheffing verwerkt.

Vrijwillige storting

U wilt zorg inkopen, maar het saldo van uw PGB is niet toereikend? Of u wilt uw zorgverlener een  hogere vergoeding betalen dan volgens de regels voor uw PGB is toegestaan? Dan kunt u een vrijwillige storting doen. Wij betalen deze zorg dan uit uw vrijwillige storting.

Werkgever

U bent werkgever wanneer u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Werkgeverslasten

Heeft u een arbeidsovereenkomst met een zorgverlener die op vier of meer  dagen per week voor u werkt? Dan is uw zorgverlener verplicht verzekerd voor  de werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA en ZW) en u betaalt in dat  geval ook werkgeverslasten. Deze bestaan uit de premies voor de  werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de  zorgverzekeringswet. De werkgeverslasten betalen wij samen met het  brutoloon uit uw PGB.

Werknemer

Uw zorgverlener is werknemer als u met hem of haar een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Wlz (Wet langdurige zorg)

De Wlz regelt de zware en complexe zorg voor jongeren en volwassenen. De Wlz wordt uitgevoerd door het CIZ (indicatiestelling) en zorgkantoren (toekenning van de zorg of het PGB).

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo regelt onder andere de zorg  voor begeleiding, vervoer, tijdelijk verblijf en hulp bij het huishouden.  De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zaakschade

Brengt uw zorgverlener schade toe aan uw eigendommen? Dan heet dit zaakschade.

Zorgbeschrijving

In de zorgbeschrijving beschrijft u welke zorg u gaat inzetten. Met deze beschrijving beoordeelt uw zorgkantoor of u de zorg mag inkopen. U stuurt de zorgbeschrijving samen met de zorgovereenkomst naar het zorgkantoor. Heeft u vragen over de zorgbeschrijving? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.

Zorginstelling

Een zorginstelling is een instelling waarbij u zorg in kunt kopen. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling, zorgboerderij of vervoersbedrijf.

Zorgkantoor

Bij uw zorgkantoor kunt u terecht voor zorg vanuit de Wlz. In iedere regio is één zorgkantoor.

Zorgovereenkomst

In een zorgovereenkomst legt u de onderlinge afspraken over de zorg samen met uw zorgverlener schriftelijk vast. Denkt u bijvoorbeeld aan  werkzaamheden, werktijden, salaris, looptijd en proeftijd.
  • Van wie krijgt u zorg?

Zorgverlener

De zorgverlener is de persoon of instelling met wie u een zorgovereenkomst  heeft.
  • Van wie krijgt u zorg?

Zorgverzekeraar

Bij uw zorgverzekeraar kunt u terecht voor zorg vanuit de Zvw.

Zvw (Zorgverzekeringswet)

De Zvw regelt de medische zorg voor jongeren en volwassenen waaronder verpleging en persoonlijke verzorging. De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.