Over de SVB

Zakendoen met de SVB

Wij moeten ons houden aan de Aanbestedingswet 2012 en andere Europese richtlijnen en regelgeving. Wilt u een dienst of product aan de SVB leveren? Lees dan de volgende informatie:

 • Inkoopbeleid

  Wij moeten ons houden aan nationale en Europese regels. Daarnaast hebben we ook eigen inkoopbeleid. Op alle leveringen, diensten en werken zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij anders bepaald. Voor het inkopen van ICT gelden de ICT Inkoopvoorwaarden.

  Wij werken samen met de Rijksoverheid en andere overheidsorganisaties. Met de Rijksoverheid sluiten we, waar mogelijk, aan bij aanbestedingen via de Inkoop Uitvoeringscombinaties. Daarnaast gebruiken we het ZBO Inkoop Netwerk (ZIN) waarbinnen onder andere kennisoverdracht plaatsvindt.

  Privacy & Integriteit

  Wij vinden integriteit zeer belangrijk. Het integriteitsbeleid is dan ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Burgers en externe partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat we vertrouwelijk omgaan met hun persoonlijke gegevens, die we nu eenmaal nodig hebben om ons werk te kunnen doen. De medewerkers van de SVB mogen nooit ofte nimmer misbruik maken van die gegevens. De SVB Gedragscode en regels voor integriteit omschrijft het begrip integriteit, waarom integriteit belangrijk is en biedt onze medewerkers handvatten om ermee om te gaan.

  Social Return

  We werken met overheidsgeld, dat we graag zo efficiënt mogelijk willen besteden en waarmee we maximaal resultaat willen bereiken. Voor onze klanten, maar ook voor de samenleving. De SVB zet zich daarom ook in voor arbeidsparticipatie. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van social return als onderdeel van de inkoop- en aanbestedingsprocedure.

  Bij nieuwe opdrachten hebben leveranciers de verplichting om een percentage van de contractwaarde (gangbaar is minimaal 5 procent) te besteden aan social return. Ook bij de al gecontracteerde leveranciers voeren we het gesprek over social return. In deze handleiding kunt u meer lezen over social return bij de SVB.

 • Europese aanbestedingen

  De kennis en ervaring van marktpartijen zijn van groot belang voor de Sociale verzekeringsbank. Daarom toetsen wij de haalbaarheid van ideeën en mogelijke oplossingen in marktconsultaties. Dit is een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.

  Onze marktconsultaties worden op TenderNed gepubliceerd in een vooraankondiging. Een marktconsultatie kan een voorbereiding zijn op een aanbestedingstraject, maar leidt niet altijd tot een aanbesteding.

  Bij de inkoop van diensten en levering van producten boven € 221.000,- zijn wij verplicht om Europees aan te besteden. Voor werken geldt een drempelbedrag van € 5.548.000,-. Alle Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.

  Bij de inkoop van diensten, levering van producten en werken onder het bepaalde drempelbedrag zijn we meestal ook verplicht om aan te besteden. Dit zijn de zogenaamde meervoudige onderhandse aanbestedingen waarbij er meestal drie partijen worden benaderd om een offerte in te dienen. Ook deze aanbestedingen voeren we graag digitaal uit. Hiervoor maken we gebruik van het platform CTM Solution.

  Voor opdrachten tot een bedrag van € 50.000,- geldt dat we dit ‘onderhands’ mogen aanbesteden. Dat houdt in dat we de opdracht aan een door ons gewenste leverancier mogen gunnen zonder dat we gehouden zijn om aan meerdere partijen een offerte te vragen.

  Kijk voor een overzicht van aankomende en lopende aanbestedingen op onze aanbestedingskalender.

 • Klachten
  Voor de afhandeling van klachten hebben wij een klachtenprocedure. Bij aanbestedingen vindt u de procedure ook in de aanbestedingsdocumenten.
 • Contact & Facturatie

  Heeft u vragen over inkoop bij de SVB? Stuur dan een e-mail naar inkoop@svb.nl

  Facturen kunt u per e-mail sturen naar facturen@svb.nl

  Op dit moment kunt u nog geen e-factuur versturen.