Over de SVB

Wie we zijn

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB).

Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Het verhaal van de SVB

  De Sociale Verzekeringsbank zorgt al meer dan 115 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor ouderen, ouders, ouders met gehandicapte kinderen, gepensioneerden die bijstand nodig hebben, houders van een persoonsgebonden budget, nabestaanden, asbestslachtoffers, remigranten, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 3.500 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ruim 45 miljard euro uit aan zo’n 5,5 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 340.000 klanten in het buitenland. Onze klanten zijn blij met onze dienstverlening: ze geven ons het rapportcijfer 7,7. 

  We vinden het belangrijk dat we niet alleen de regels van de wet volgen, maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van mensen. Daarom vragen we ons steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’ Als dat niet zo lijkt te zijn, gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag, om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft, we willen immers wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten. 

  We werken veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken we voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO maken we heldere afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werken we steeds meer samen als we vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. We maken afspraken over hoe we hier als één overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 

  Om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren, werken we continu aan het versterken van onze IT-omgeving. We zorgen voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren. Ook gebruiken we nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. 

  Doordat onze digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller en met minder mensen doen. We stimuleren medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden we onze organisatie in beweging. 

  De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten waar ze recht op hebben én dat ook krijgen. Zij worden snel en in één keer goed door ons geholpen. Dit doen we nu al meer dan 115 jaar. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

 • Waar we voor staan

  Goede dienstverlening

  Goede dienstverlening staat voorop bij de SVB. Onze klanten weten en krijgen op tijd waar zij recht op hebben. Uitkeringen zijn rechtmatig vastgesteld en het juiste bedrag wordt op het juiste moment uitbetaald. De dienstverlening van de SVB richt zich erop dat klanten zo veel mogelijk zaken zelf kunnen afhandelen. Toch houdt de SVB ook rekening met mensen die minder zelfredzaam zijn. Zij kunnen terecht bij onze serviceteams. Ook werken wij samen met landelijke organisaties en gemeenten om deze groep te ondersteunen.

  Een stabiele, wendbare organisatie

  Onze omgeving verandert snel. Klanten en opdrachtgevers verwachten dat wij mee veranderen en onze manier van werken steeds aanpassen. Daarom maken we de processen en systemen binnen onze organisatie toekomstbestendig. We maken gebruik van slimme ICT-oplossingen waarmee onze klanten steeds meer zaken zelf kunnen afhandelen en onze medewerkers goed worden ondersteund. De geautomatiseerde verwerking van gegevens zorgt niet alleen voor meer gemak van onze klanten en medewerkers, maar ook voor een effectieve uitvoering met minder fouten.

  Intensieve samenwerking binnen de keten

  We werken intensief samen met ketenpartners om processen efficiënter te maken en onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Alleen wanneer er gegevens van de klant ontbreken die wij niet hebben en die wij niet bij een andere overheidsinstantie op kunnen halen, vragen we de burger om informatie. We stellen duidelijke eisen aan de datakwaliteit en informatiebeveiliging bij het uitwisselen van gegevens.


 • Onze historie

  Het stelsel van uitkeringen dat we in Nederland kennen is zo’n honderd jaar oud. Dat geldt ook voor de SVB, of eigenlijk voor onze voorloper de Rijksverzekeringsbank. Die werd in 1901 opgericht als eerste uitvoeringsorganisatie voor sociale verzekeringen. In de loop der jaren zijn we als organisatie meegegroeid met de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. De ontstaansgeschiedenis van de SVB kent een aantal mijlpalen.