Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

OmschrijvingDoel
Wuv - Aanvragen en toekennen

Beoordelen en behandelen van aanvragen Wuv

Wuv - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan VWS. Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Wuv - Beëindiging

Beëindiging van Wuv-pensioen en Wuv-voorzieningen

Wuv - Beslag

Openstaande vorderingen van derden verrekenen met de Wuv

Wuv - Betaling

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Wuv.

Wuv - Bezwaar / beroep

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Wuv

Wuv - Gegevensuitwisseling CAK

Jaarlijkse vaststelling verblijf in een zorginstelling

Wuv - Gegevensuitwisseling Loonaangifte V&O

Aanmaken en aanleveren van de loonaangfite van alle gerechtigden voor wie één of meer financiële transacties zijn verricht en/of die in deze maand recht hadden op een uitkering, zodat wordt voldaan aan de Wet op de loonbelasting 1964 Ministerie van Financiën.

Wuv - Gegevensuitwisseling verblijf Wlz-instelling tussen CAK en SVB

Voorkomen onrechtmatige uitbetaling Wet voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffen en vaststellen hoogte eigen bijdrage door CAK

Wuv - Klachtbehandeling

Het behandelen van klachten over de uitvoering van de Wuv

Wuv - Terug- en invorderen

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen in het kader van de Wuv

Wuv - Vaststellen medische beperkingen voor uitkeringen en voorzieningen

Vaststellen van medische beperkingen voor het vaststellen van het recht op uitkeringen en voorzieningen in het kader van de wuv.

Wuv - Wijzigingen en herbeoordelen

Het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de Wuv