Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Wet Kindgebonden budget (WKB) / Wet kinderopvangtoeslag (Wko)

OmschrijvingDoel
WKB / Wko - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

WKB / Wko - Gegevensuitwisseling Kind Gebonden Budget (KGB)

Doorgifte AKW-recht zodat Belastingdienst Toeslagen KGB kan vaststellen

WKB / Wko - Gegevensuitwisseling Kinderopvangtoeslag (WKO)

Ten behoeve van internationale klanten, doorgifte van WKO-bedragen aan Zusterorganen

WKB / Wko - Internationale gezinsbijslagen Informatieverzoeken

Vaststellen / herzien recht op Gezinsbijslag

WKB / Wko - Internationale gezinsbijslagen Terug- en invorderen

Teveel betaalde WKB en WKO terug -en invorderen

WKB / Wko - Internationale gezinsbijslagen Uitbetalen niet geschorst deel vd uitkering

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Wkb / Wko.

WKB / Wko - Internationale gezinsbijslagen Vaststellen en beschikken.

Voorkomen van stapeling van rechten op gezinsbijslagen in verschillende landen.

WKB / Wko - Uitvoeren Internationaal Verdrag met Marokko Gezinsbijslag voor kind in Marokko wordt uitbetaald in Marokko

Uitbetalen WKB en WKO