Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp)

OmschrijvingDoel
Tvp - Aanvragen en toekennen

Beoordelen en behandelen van aanvragen Tvp

Tvp - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan VWS. Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Tvp - Beslag

Bij de Tvp is beslag niet mogelijk.

Tvp - Betaling

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Regeling.

Tvp - Bezwaar / beroep

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Tvp

Tvp - Klachtbehandeling

Het behandelen van klachten in het kader van de uitvoering van de Tvp

Tvp - Terug- en invorderen

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen in het kader van de Tvp

Tvp - Wijzigingen en herbeoordelen

Het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de Tvp