Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Tijdelijke Overbruggingsregeling AOW (OBR)

OmschrijvingDoel
OBR - Aanvraag

Beoordelen en vaststellen van recht op OBR

OBR - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

OBR - Beëindiging

Beeindigen recht OBR

OBR - Beslag

Openstaande vorderingen van de SVB e/o van derden verrekenen met de OBR

OBR - Betaling

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Regeling.

OBR - Bezwaar / beroep

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van bezwaarschriften en afgeven van beschikking op bezwaar. Beroep: vertegenwoordigen van SVB bij de rechtbank

OBR - Gegevensuitwisseling Overbruggingsuitkering AOW

Uitwissel van vermogensgegevens in verband met de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (bij bepaalde inkomsten/vermogen is aanspraak op deze tijdelijke regeling mogelijk).

OBR - Informatieverzoeken

Informatie inwinnen bij klant of derden om OBR recht vast te stellen of te updaten

OBR - Terug- en invorderen

Het terug- en invorderen van te veel betaalde of ten onrechte betaalde OBR

OBR - Wijzigingen

Doorvoeren van wijzigingen en herbeoordelen van het recht op OBR