Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Regeling Bijstand Buitenland (BBL)

OmschrijvingDoel
BBL - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

BBL - Beëindiging

Het stopzetten van de rechten in het kader van de uitvoering BBL

BBL - Beslag

Het behandelen van beslagleggingen bij BBL gerechtigden

BBL - Bezwaar / beroep

Het behandelen van klachten, bezwaar, beroep over de uitvoering van de BBL.

BBL - Declaraties

Het verwerken van declaraties in het kader van de uitvoering van de BBL.

BBL - Handhaving

Toezicht en handhaving op de rechtmatige uitkering van BBL

BBL - Informatieverzoeken

Het behandelen van informatieverzoeken in het kader van de uitvoering BBL

BBL - Terug- en invorderen

Het verwerken van gegevens in het kader van een terugvordering van de BBL.

BBL - Wijzigingen

Het verwerken van (gewijzigde) gegevens in het kader van de uitvoering van de BBL.