Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Persoonsgebondenbudget (PGB)

OmschrijvingDoel
PGB - Behandelen declaraties

De SVB verwerkt de declaratie van een budgethouder, zodat een zorgverlener rechtmatig kan worden betaald. Zvw: SVB verwerkt de declaratie van een budgethouder, zodat deze ingediend kan worden bij de Zorgverzekeraar ter beoordeling.

PGB - Behandelen fraude en preventie

Signaleren, (meewerken aan) opsporen en doorgeven van vermoedelijke fraude met PGB.

PGB - Behandelen klachten / bezwaren / vragen

Klachten: Opnemen en analyseren van klachten en met de klager zoeken naar een oplossing + Bezwaren: Behandelen van bezwaren conform de betreffende materiewet, afspraken en de AWB + Vragen: Beantwoorden van vragen.

PGB - Behandelen vorderingen

Innen van de tegoeden die de SVB bij haar schuldenaren heeft.

PGB - Behandelen zaakschade en rechtsbijstand

Om de budgethouder te ondersteunen bij arbeidsconflicten heeft de SVB ten behoeve van alle budgethouders een collectieve rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Voor het vergoeden van zaakschade die is veroorzaakt tijdens de werkzaamheden zijn er twee regelingen: 1) Schade budgethouder. Voor schade aan de eigendommen van de budgethouder is er de regeling zaakschade. 2) Schade zorgverlener of derde. Voor schade van de zorgverlener of een derde heeft de SVB een collectieve aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van budgethouders afgesloten. Het gaat daarbij om schade waarvoor de budgethouder als werkgever of opdrachtgever aansprakelijk is.

PGB - Beheren salarisadministratie

Afdragen van premies en belastingen aan de belastingdienst door de budgethouder. Leveren van salarisstroken ten behoeve van de zorgverlener.

PGB - Beheren toekenningsbeschikkingen

De SVB ontvangt een toekenningsbeschikking van een budgetverstrekker. De toekenningsbeschikking is een beschikking dat het persoonsgebondenbudget, met specificaties beschrijft, dat een budgetverstrekker toekent aan een budgethouder.

PGB - Betalen

Voldoen van declaraties en afrekenen met verstrekkers.

PGB - COV: Check op Verzekering

SVB dient ZVW declaraties bij de verzekeraar van de verzekerde in en voorkomt dat de declaratie bij de foutieve verzekeraar wordt ingediend.

PGB - Gegevensuitwisseling Eindigende zorgovereenkomsten Wlz

Dit overzicht stelt de zorgkantoren in staat van alle eindigende zorgovereenkomsten in het huidige kalenderjaar, zodat de zorgkantoren Wlz-de persoonsgebonden budgetten van de betreffende budgethouders af kan sluiten.

PGB - Gegevensuitwisseling gemeenten: Budgetafsluitberichten Wmo/ Jeugdwet

Gemeenten worden geïnformeerd over de budgetafsluitingen, zodat ze in staat zijn om te volgen en controleren of er uit afgesloten Wmo/ Jeugdwet budgetten wordt gedeclareerd.

PGB - Gegevensuitwisseling Lonen Wlz

Dit overzicht stelt zorgkantoren in staat de overeengekomen uurlonen (in de Wlz zorgovereenkomsten), tussen de budgethouders en de zorgverleners te volgen en controleren.

PGB - Gegevensuitwisseling 'Signaleringslijst herhaaldelijk incorrecte declaraties'

Verstrekkers worden in staat gesteld de verantwoordelijke voor het budgetbeheer te contorelen, mogelijke fraude op te sporen en/of de verantwoordelijke aan te spreken op juist budgetbeheer.

PGB - Gegevensuitwisseling Uurlonen WMO/Jeugd

Dit overzicht stelt gemeenten in staat om de overeengekomen uurlonen (in de Wmo/ Jeugdwet zorgovereenkomsten), tussen de budgethouders en de zorgverleners te volgen en controleren.

PGB - Gegevensuitwisseling Verzamelstaten (ZVW)

Zorgverzekeraars beoordelen op basis van deze verzamelstaat of pgb-Zvw declaraties betaald mogen worden of niet.

PGB - Gegevensuitwisseling zorgkantoren: Budgetafsluitberichten Wlz

Zorgkantoren worden geïnformeerd over de budgetafsluitingen, zodat ze in staat zijn om te volgen en controleren of er uit afgesloten Wlz budgetten wordt gedeclareerd.

PGB - Gegevensuitwisseling: Budgetoverzicht Wlz voor zorgkantoren

Dit overzicht stelt zorgkantoren in staat om de uitnutting van de Wlz- persoonsgebonden budgetten te monitoren (volgen en controleren).

PGB - Gegevensuitwisseling: Budgetoverzicht WMO/Jeugd voor gemeenten

Dit overzicht stelt gemeenten in staat om de uitnutting van de persoonsgebonden budgetten uit de Wmo en de Jeugdwet te monitoren (volgen en controleren).

PGB - Gegevensuitwisseling: Eindigende zorgovereenkomsten WMO/Jeugd

Dit overzicht stelt de gemeenten in staat van alle eindigende zorgovereenkomsten in het huidige kalenderjaar, zodat de gemeenten de persoonsgebonden budgetten van de betreffende budgethouders af kan sluiten.

PGB - gegevensuitwisseling: IB47- opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden

Uitvoering Trekkingsrecht: De uitbetaalde bedragen aan derden/ de zorgverleners worden met dit bericht doorgestuurd naar de belastingdienst. Deze informatie gebruikt de Belastingdienst bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van zorgverleners.

PGB - Inrichten Salarisadministratie

Afdragen van premies en belastingen aan de belastingdienst door de budgethouder. Leveren van salarisstroken ten behoeve van de zorgverlener.

PGB - Ondersteuning werkgeverstaken Budgethouder: Verwerken ziek en herstel zorgverlener (incl verlof ivm zwangerschap en bevalling)

De SVB ondersteunt de budgethouder bij de werkgeverstaken en verwerkt in dit kader voor de budgethouder ziek- en herstelmeldingen zorgverleners. Indien nodig wordt de zorgverlener begeleid en wordt het loon van de zieke zorgverlener vergoed. De SVB regelt ook een evt. zwangerschapsmelding (incl. verlofregeling).

PGB - Ondersteuning werkgeverstaken Budgethouder: Verwerken ziek en herstel zorgverlener (inclusief verwerken verlof ivm zwangerschap en bevalling)

De SVB ondersteunt de budgethouder bij de werkgeverstaken en verwerkt in dit kader voor de budgethouder ziek- en herstelmeldingen zorgverleners. Indien nodig wordt de zorgverlener begeleid en wordt het loon van de zieke zorgverlener vergoed. De SVB regelt ook een evt. zwangerschapsmelding (incl. verlofregeling).

PGB - Verwerken wijziging zorgovereenkomst

Verwerk van wijzigingen mbt zorgovereenkomst tussen de budgethouder en de zorgverlener, zodat de budgethouder de zorg die vanuit het PGB wordt ingekocht kan declareren en de zorgverlener vanuit het PGB rechtmatig kan worden betaald voor de geleverde zorg.

PGB - Verwerken zorgovereenkomst

Registratie van de zorgovereenkomst tussen de budgethouder en de zorgverlener, zodat de budgethouder de zorg die vanuit het PGB wordt ingekocht kan declareren en de zorgverlener vanuit het PGB rechtmatig kan worden betaald voor de geleverde zorg.