Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Internationale detachering / TPW

OmschrijvingDoel
ID/TPW - Aanvraag

Beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Het resultaat van de beoordeling is een afwijzing of het afgeven van een aanvraag voor een verklaring Toepasselijke wetgeving.

ID/TPW - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) afgifte van een beschikking op een aanvraag. Secundaire doelen: 1) Tbv de interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

ID/TPW - Beƫindiging

Verwerken van gegevens met als doel om te beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Het resultaat van de beoordeling kan resulteren in het beeindigen of intrekken van een verklaring.

ID/TPW - Bezwaar / beroep

Vaststellen of bezwaar met betrekking tot TPW terecht is ingediend en een nieuwe beslissing moet worden genomen.

ID/TPW - Gegevensuitwisseling Toepasselijke wetgeving CIBA detachering

Aanleveren van gegevens van personen die op verzoek van buitenlandse zusterorganen in het kader van Toepasselijke wetgeving (TPW) zijn opgenomen bij de SVB en waarvoor de wetgeving van toepassing is van het buitenland.

ID/TPW - Gegevensuitwisseling Toepasselijke wetgeving tbv Belastingdienst CAP/IVG

Aanleveren van gegevens van personen die op verzoek van werkgevers en/of werknemers/zelfstandigen in het kader van Toepasselijke wetgeving (TPW) zijn opgenomen bij de SVB en waarvoor de wetgeving van toepassing is van Nederland en visa versa.

ID/TPW - Gegevensuitwisseling TPW Detacheringsverklaringen buitenlandse zusterorganisatie => SVB

Buitenlandse zusterorganisaties leveren gegevens m.b.t. personen die tijdelijk in Nederland werken en waarvoor de zusterorganisatie een verklaring TPW heeft afgegeven, met als doel dat deze personen worden aangemerkt als niet- premieplicht in Nederland.

ID/TPW - Gegevensuitwisseling TPW Detacheringsverklaringen SVB => buitenlandse zusterorganisatie

SVB levert gegevens m.b.t. personen die tijdelijk in het buitenland werkzaam zijn en waarvoor de SVB een verklaring TPW heeft afgegeven, met als doel dat deze personen worden aangemerkt als niet- premieplicht in het betreffende land.

ID/TPW - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige vaststelling van toepasselijke wetgeving

ID/TPW - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige vaststelling van toepasselijke wetgeving

ID/TPW - Informatieuitwisseling Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) Toezicht arbeidsmarkt

Bevorderen integraal overheidsoptreden t.a.v. de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en voorzieningen

ID/TPW - Informatieverzoeken

Vaststellen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Afgeven, beeindigen of intrekken verklaring. Vastleggen hiervan in systeem.

ID/TPW - Wijzigingen

Beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Wijziging kan beeindigen (eventueel met terugwerkende kracht) met zich meebrengen.