Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Asbestregeling (TAS/TNS)

OmschrijvingDoel
Asbestregeling - Aanvraag

Het verwerken van gegevens in het kader van een aanvraag voorschot Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) / Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS).

Asbestregeling - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Asbestregeling - Betaling

Betaling voorschot TAS / tegemoetkoming TNS.

Asbestregeling - Bezwaar / beroep

Behandelen van klachten, bezwaar, beroep over de uitvoering van de TAS/TNS.

Asbestregeling - Gegevensuitwisseling Aanvraag/betaling

Gegevensuitwisseling aan Instituut Asbestslachtoffers n.a.v. behandelen aanvraag en betaling voorschot Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) / Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS)

Asbestregeling - Gegevensuitwisseling Bezwaar / beroep

Behandelen van klachten, input bezwaar en beroep m.b.t. beslissing TAS/TNS.

Asbestregeling - Gegevensuitwisseling Terugvordering

Gegevensuitwisseling procesadvies en/of verhaal aan advocaat m.b.t. voorschot TAS n.a.v. negatief bemiddelingsresultaat.

Asbestregeling - Terug- en invorderen

Terugvorderen van zowel de TAS (voorschot) als de TNS (tegemoetkoming).