Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Algemene Ouderdomswet (AOW)

OmschrijvingDoel
AOW - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan SZW. Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

AOW - Beëindiging

Het verwerken van gegevens om het AOW recht te beëindigen.

AOW - Beslag

Correctie onterechte uitbetaling binnen uitvoering AOW

AOW - Betaling

Uitvoeren (uitbetalen) van AOW-recht

AOW - Bevorderen, aanvragen en toekennen

Beoordelen en toekennen recht op AOW

AOW - Bezwaar / beroep

Afhandelen beroep- en bezwaarzaken (AOW)

AOW - Duitse online inkijk

Vaststelllen rechten en voorkomen van onterechte betalingen

AOW - Gegevensuitwisseling Adresgegevens AZL (pensioenuitvoerder)

Uitkeren vergeten pensioenen

AOW - Gegevensuitwisseling AOW & ANW Rechtsgegevens aan APG

Uitvoering pensioenregelingen

AOW - Gegevensuitwisseling AOW statistiekgegevens

Bijhouden statistiek over AOW-uitkeringen.

AOW - Gegevensuitwisseling CJIB Voortvluchtigen

Personen die zich onttrekken aan detentie gelijk behandelen als gedetineerden.

AOW - Gegevensuitwisseling Detentiegegevens

Schorsing AOW, AIO en Anw, ter voorkoming van onterechte betalingen.

AOW - Gegevensuitwisseling Hoogte Nieuw Zeeland pensioen

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen.

AOW - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn Blue Sky Group'

Het uitwisselen van gegevens omtrent het al dan niet in leven zijn van klanten aan een externe partij die om deze gegevens vragen (t.b.v. controle op rechtmatigheid particulier pensioen - in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders.).

AOW - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn PGGM Pensioenfondsbeheer BV'

Het uitwisselen van gegevens omtrent het al dan niet in leven zijn van klanten aan een externe partij die om deze gegevens vragen (t.b.v. controle op rechtmatigheid particulier pensioen - in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders.).

AOW - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn, in buitenland wonend' buitenlandse zusterorganisaties

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB - door van personen met NL AOW en/of ANW - woonachtig in een ander land - het 'in leven zijn' op te vragen bij en te ontvangen van buitenlandse zusterorganisaties (alleen overledenen in antwoord).

AOW - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn, in Nederland wonend' buitenlandse zusterorganisaties

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de buitenlandse zusterorganisatie - door van personen met pensioenrechten in betreffende land woonachtig in Nederland - het 'in leven zijn' uit te wisselen tussen SVB en een buitenlandse zusterorganisatie.

AOW - Gegevensuitwisseling Mijnpensioenoverzicht

SVB levert gegevens waarmee burgers inzage hebben in lopende/toekomstige AOW-aanspraken via Mijnpensioenoverzicht.nl

AOW - Gegevensuitwisseling Muteren onverzekerden CAK

Aanleveren gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering, ten behoeve van proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ)

AOW - Gegevensuitwisseling Ontsluiten GBA tbv VVA, AOW, Anw

Verwerking van gegevens, afkomstig uit de Basisregistratie Personen, van een verzekerde of rechthebbende in het kader van de Volksverzekeringen, dan wel van een gerelateerde die relevant is in verband met dat recht.

AOW - Gegevensuitwisseling Pensioenbedragen

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en door het communiceren over de hoogtes van pensioenen door het leveren van uitkeringsbedragen van personen met een pensioen in het ontvangende land en een AOW en/of ANW uitkering in Nederland.

AOW - Gegevensuitwisseling Pensioenbedragen België-Nederland

Uitwisselen van uitkeringsbedragen van personen die in België en Nederland een uitkering ontvangen, om de totale hoogte van het pensioenbedrag vast te stellen om het recht op inkomensondersteuning (AIO) vast te stellen.

AOW - Gegevensuitwisseling Uitkeringsgegevens voor beslagleggingen

Uitwisseling van gegevens van personen waarvoor een deurwaarder (via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) beslag wil leggen, met als doel voor de deurwaarder om de beslagmogelijkheden in kaart te brengen.

AOW - Gegevensuitwisseling Vakantieuitkering gegevens met Nieuw Zeeland

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen

AOW - Gegevensuitwisseling VenO Massaal onderzoek 'in leven zijn'

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB - door van personen met NL AOW en/of ANW - gegevens uit te wisselen.

AOW - Gegevensuitwisseling Verrekenen van schulden van buitenlandse toeslagklanten (van Belasttingdienst Toeslagen)

Uitwisselen van gegevens voor het regelen van een betalingsregeling tussen (gezamelijke, in het buitenland wonende) klant en belastingdienst toeslagen op verzoek van de klant.

AOW - Gegevensuitwisseling 'Verzekeringsloopbaan buitenlandse zusterorganisatie => SVB)'

Het ontvangen van verzekeringsloopbaan-gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met Nederlandse nationaliteit, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

AOW - Gegevensuitwisseling 'Verzekeringsloopbaan SVB => buitenlandse zusterorganisatie)'

Het verstrekken van verzekeringsloopbaan-gegevens aan buitenlandse zusterorganisatie van personen met nationatilteit van het ontvangende land / die in Nederland als verzekerd geregistreerd staan.

AOW - Gegevensuitwisseling Wanbetalers Zorgverzekering/Inhouding

Inhouden bestuursrechtelijke premie Zvw op AOW door SVB als inhoudingsplichtige en afdragen aan het CAK.

AOW - Gegevensuitwisseling Watergegevens

Toezicht & controle op de rechtmatige verstrekking van AOW.

AOW - Handhaving / Opsporing

Handhaving en opsporing in verband met de rechtmatige verstrekking van AOW.

AOW - Handhaving / Toezicht

Handhaving en toezicht op de rechtmatige verstrekking van AOW.

AOW - Informatieverzoeken

Vaststellen / updaten AOW recht

AOW - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. Belastingdienst

Controle rechtmatigheid uitbetaling Belastingdienst

AOW - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. SVB

Uitbetaling inkomensafhankelijke toeslagen in het kader van de AOW, Anw en AIO.

AOW - Niet EU/EER btl studenten voor de BAV

Het ontvangen van niet EU/EER buitenlandse studenten voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

AOW - Pensioenaanspraken AOW

Gegevens verstrekken uit de Basisadministratie Verzekeren aan CBS over opgebouwde rechten en toekomstige rechten AOW. De populatie betreft personen tussen de 15 en 66 jaar die nog geen AOW uitkering ontvangen en waarvoor zich bepaalde gebeurtenissen hebben voorgedaan (bijvoorbeeld vrijwillig verzekeren, schuldig nalatig, grensarbeiders).

AOW - Statushouders ten behoeve van BAV

Het ontvangen van statushouders ten behoeve van BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

AOW - Terug- en invorderen

Teveel betaalde AOW terug -en invorderen

AOW - Wijzigingen en herbeoordelen

Wijzigingen en herbeoordelen van het AOW recht