Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Algemene nabestaandenwet (Anw)

OmschrijvingDoel
Anw - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan SZW. Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Anw - Aanvraag

Toekennen van ANW

Anw - Beëindiging

ANW recht beëindigen

Anw - Beslag

Openstaande vorderingen van de SVB e/o van derden verrekenen met ANW

Anw - Betaling

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Regeling.

Anw - Bezwaar / beroep

Bezwaar en beroep afhandelen

Anw - Duitse online inkijk

Vaststelllen rechten en voorkomen van onterechte betalingen

Anw - Gegevensuitwisseling Anw bijdrageregeling

Verstrekken gegevens van personen en premies inzake Anw bijdrageregeling (tijdelijke regeling tot 2024 het moment waarop iedere deelnemer de AOW leeftijd heeft).

Anw - Gegevensuitwisseling Anw statistiekgegevens

Bijhouden statistiek over Anw-uitkeringen.

Anw - Gegevensuitwisseling AOW & Anw Rechtsgegevens aan APG

Het op verzoek uitwisselen van rechtsgegevens (AOW + inkomenswijzigingen) aan het pensioenfonds, voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Na het plaatsen van een abonnement worden wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van het recht aan het PF doorgegeven.

Anw - Gegevensuitwisseling Arbeidsmarkttoeleidingsverplichting

Uitvoering participatiewet door gemeenten

Anw - Gegevensuitwisseling Detentiegegevens

Schorsing AOW, AIO en Anw, ter voorkoming van onterechte betalingen.

Anw - Gegevensuitwisseling Hoogte Nieuw Zeeland pensioen

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen.

Anw - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn Blue Sky Group'

Het uitwisselen van gegevens omtrent het al dan niet in leven zijn van klanten aan een externe partij die om deze gegevens vragen (t.b.v. controle op rechtmatigheid particulier pensioen - in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders.).

Anw - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn PGGM Pensioenfondsbeheer BV'

Het uitwisselen van gegevens omtrent het al dan niet in leven zijn van klanten aan een externe partij die om deze gegevens vragen (t.b.v. controle op rechtmatigheid particulier pensioen - in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders.).

Anw - Gegevensuitwisseling Kostendelersnorm

Uitwisselen van studiegegevens van personen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar die kostendeler zijn of kunnen zijn van AIO- en/of Anw-gerechtigden

Anw - Gegevensuitwisseling Medische onderzoeken binnenland en buitenland

Bepalen van de hoogte en het recht op ANW en AIO.

Anw - Gegevensuitwisseling Mijnpensioenoverzicht

SVB levert gegevens waarmee burgers inzage hebben in lopende/toekomstige AOW-aanspraken via Mijnpensioenoverzicht.nl

Anw - Gegevensuitwisseling Muteren onverzekerden CAK

Aanleveren gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering, ten behoeve van proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ)

Anw - Gegevensuitwisseling Ontsluiten GBA tbv VVA, AOW, Anw

Verwerking van gegevens, afkomstig uit de Basisregistratie Personen, van een verzekerde of rechthebbende in het kader van de Volksverzekeringen, dan wel van een gerelateerde die relevant is in verband met dat recht.

Anw - Gegevensuitwisseling Pensioenbedragen

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen [waar/hoe afstemmen?], door het leveren van uitkeringsbedragen van personen met een pensioen in het ontvangende land en een AOW en/of ANW uitkering in Nederland. [hoe weten wij dat personen in een ander land pensioen ontvangen?]

Anw - Gegevensuitwisseling Pensioenbedragen België-Nederland

Uitwisselen van uitkeringsbedragen van personen die in België en Nederland een uitkering ontvangen, om de totale hoogte van het pensioenbedrag vast te stellen om het recht op inkomensondersteuning (AIO) vast te stellen.

Anw - Gegevensuitwisseling Uitkeringsgegevens voor beslagleggingen

Uitwisseling van gegevens van personen waarvoor een deurwaarder (via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) beslag wil leggen, met als doel voor de deurwaarder om de beslagmogelijkheden in kaart te brengen.

Anw - Gegevensuitwisseling Uitwisseling armoedebestrijding

Het selecteren en versturen van gegevens van ANWers om gemeenten te informeren in het kader van armoedebestrijding.

Anw - Gegevensuitwisseling Vakantieuitkering gegevens met Nieuw Zeeland

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen juiste hoogte pensioenen

Anw - Gegevensuitwisseling Verrekenen van schulden van buitenlandse toeslagklanten (van Belasttingdienst Toeslagen)

Uitwisselen van gegevens voor het regelen van een betalingsregeling tussen (gezamelijke, in het buitenland wonende) klant en belastingdienst toeslagen op verzoek van de klant.

Anw - Gegevensuitwisseling Verzekeringsloopbaan buitenlandse zusterorganisatie => SVB

Het ontvangen van verzekeringsloopbaan-gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met Nederlandse, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

Anw - Gegevensuitwisseling Verzekeringsloopbaan SVB => buitenlandse zusterorganisatie

Het verstrekken van verzekeringsloopbaan-gegevens aan buitenlandse zusterorganisatie, van personen met nationatilteit van het ontvangende land, die in Nederland als verzekerd geregistreerd staan.

Anw - Gegevensuitwisseling Wezen 18 jaar en ouder en schoolgaand

Het uitwisselen van gegevens van personen met een uitkeringsrecht Anw-wezenuitkering op 1 oktober van het lopende jaar met een leeftijd van 18 tot 21 jaar tussen DUO en SVB, ten behoeve van vraagstelling of die personen een bepaald onderwijs volgen. Het resultaat wordt gebruikt voor een rechtmatigheidscontrole van wezen die tussen 18 en 21 jaar oud zijn en schoolgaand zijn (wezenuitkering).

Anw - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige verstrekking van Anw

Anw - Handhaving / Toezicht

Toezicht op de rechtmatige verstrekking van Anw

Anw - Informatieverzoeken

Informatie inwinnen bij klant of derden om ANW recht te stellen of te updaten

Anw - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. Belastingdienst

Controle rechtmatigheid uitbetaling Belastingdienst

Anw - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. SVB

Uitbetaling inkomensafhankelijke toeslagen in het kader van de AOW, Anw en AIO.

Anw - Niet EU/EER btl studenten voor de BAV

Het ontvangen van niet EU/EER buitenlandse studenten voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Anw - Statushouders ten behoeve van BAV

Het ontvangen van statushouders ten behoeve van BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Anw - Terug- en invorderen

Teveel betaalde ANW terug -en invorderen

Anw - Wijzigingen

Wijzigen en herbeoordelen van het recht