Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

OmschrijvingDoel
Kinderbijslag - Aanvraag

Beoordelen van recht / toekennen van kinderbijslag en uitvoeren regeling

Kinderbijslag - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Kinderbijslag - Betaling

Uitbetalen kinderbijslag-regeling

Kinderbijslag - Bezwaar / beroep

Bezwaar en beroep afhandelen

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling AKW statistiekgegevens

Bijhouden statistiek over kinderbijslag door CBSns.

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Controle eenoudertoeslag DUO

Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles voor de Eenoudertoeslag door DUO.

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Dubbele kinderbijslag

Uitvoering regeling 'dubbele kinderbijslag'

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Gegevens Zorgforfait

Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles voor de Toeslagenwet door UWV.

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Hoger Onderwijsbericht

Uitvoeren rechtmatigheidscontrole kinderbijslag

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Ivola

(Correcte) uitvoering kinderbijslag

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Kind met een leer/praktijkovereenkomst

Beoordelen van de rechtmatigheid van de kinderbijslag uitkering

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Kind met een startkwalificatie

Beoordelen van de rechtmatigheid van de kinderbijslag uitkering

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Kinderbijslag gegevens Caribisch Nederland

Voorkoming van onrechtmatige betalingen door de SVB.

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Leveren SVB gegevens aan CAK

Taak CAK uitvoeren

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Ontsluiten GBA tbv AKW (Verzekerden + Kinderen)

Verwerking van gegevens, afkomstig uit de Basisregistratie Personen, van de ouder(s) en kinderden waarvoor recht op Kinderbijslag bestaat.

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Uitvoering Dubbele Kinderbijslag voor inwonende kinderen met intensieve zorg

Vaststellen recht op dubbele kinderbjislag

Kinderbijslag - Gegevensuitwisseling Woonlandbericht voor Kindgebondenbudget (KGB)

Uitvoeren KGB regeling door Belastingdienst Toeslagen

Kinderbijslag - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige verstrekking van kinderbijslag.

Kinderbijslag - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige verstrekking van kinderbijslag.

Kinderbijslag - Niet EU/EER btl studenten voor de BAV

Het ontvangen van niet EU/EER buitenlandse studenten voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Kinderbijslag - Publiceren Kindernamen top 10

Informeren belangstellenden

Kinderbijslag - Statushouders ten behoeve van BAV

Het ontvangen van statushouders ten behoeve van BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Kinderbijslag - Terug- en invorderen

Correctie onterechte uitbetaling binnen uitvoering kinderbijslag

Kinderbijslag - Wijzigingen

Herbeoordeling recht kinderbijslag n.a.v. wijzigingen