Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

OmschrijvingDoel
AIO - Aanvraag

Uitvoering AIO-regeling

AIO - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteits(aspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan SZW. Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

AIO - Beëindiging

AIO-recht beëindigen

AIO - Betaling

Uitbetalen/uitvoeren AIO

AIO - Bezwaar / beroep

Afhandelen beroep- en bezwaarzaken (AIO)

AIO - Gegevensuitwisseling Armoedebestrijding

Gemeenten informeren in het kader van armoedebestrijding.

AIO - Gegevensuitwisseling Bijstandsdebiteuren en fraude statistiek

Bijhouden bijstandsdebiteuren en -fraude statistiek door CBS.

AIO - Gegevensuitwisseling Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Bijhouden bijstandsuitkeringenstatistiek door CBS

AIO - Gegevensuitwisseling Detentiegegevens

Schorsing AOW, AIO en Anw, ter voorkoming van onterechte betalingen.

AIO - Gegevensuitwisseling Kadaster-gegevens via Suwinet

Bepalen van de hoogte van het vermogen, wat bepalend is voor het recht op en de hoogte van de AIO.

AIO - Gegevensuitwisseling Kostendelersnorm

Uitwisselen van studiegegevens van personen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar die kostendeler zijn of kunnen zijn van AIO- en/of Anw-gerechtigden

AIO - Gegevensuitwisseling Medische onderzoeken binnenland

Bepalen van de hoogte en vaststellen recht op ANW en AIO.

AIO - Gegevensuitwisseling Muteren onverzekerden CAK

Aanleveren gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering, ten behoeve van proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ)

AIO - Gegevensuitwisseling Samenloopsignalen

Bepalen van de hoogte en vaststellen recht op AIO.

AIO - Gegevensuitwisseling Teruggave heffingskortingen

Bepalen van de hoogte en vaststellen recht op AIO.

AIO - Gegevensuitwisseling Verwijsindex AIO-populatie

Op basis van de uitwisseling wordt afgeleid of het Suwinet-berichtenverkeer (Bijstandsregelingen) naar SVB verstuurd moet worden voor het ophalen van aanvullende gegevens per persoon.

AIO - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige verstrekking van AIO

AIO - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige verstrekking van AIO

AIO - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. Belastingdienst

Controle rechtmatigheid uitbetaling Belastingdienst

AIO - Inkomensgegevens t.b.v. Inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen t.b.v. SVB

Uitbetaling inkomensafhankelijke toeslagen in het kader van de AOW, Anw en AIO.

AIO - Terug- en invorderen

Correctie op teveel uitbetaald bedrag AIO

AIO - Wijzigingen

Wijzigen en herbeoordelen van het recht op AIO