Over de SVB

Klantenadviesraad

Verschillende klanten van de SVB vormen samen de klantenadviesraad. Bereiken we wie we willen bereiken? En zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Twee voorbeelden van onderwerpen waarover de Klantenadviesraad van de SVB meedenkt, meepraat en adviseert, gevraagd én ongevraagd.

Als gesprekspartner van de Raad van Bestuur helpt de Klantenadviesraad de kwaliteit van onze dienstverlening aan te scherpen. Onder meer door verbetervoorstellen te doen en signalen of klachten van klanten terug te koppelen. De Klantenadviesraad vergadert vier tot zes keer per jaar. Daarnaast komen werkgroepen in wisselende samenstelling enkele keren per jaar bijeen om adviezen voor te bereiden.

Leden Klantenadviesraad

Alfred de Vries (voorzitter)

Alfred de Vries

A.C. de Vries (1946), voorzitter

Met de wetten en regelingen die de SVB uitvoert komen alle burgers van jong tot oud in aanraking. Mijn eerste indirecte kennismaking daarmee was in het ouderlijk gezin (AWW), nu geniet ik AOW.

De SVB heeft sinds haar oprichting een groeiproces doorgemaakt en is nog steeds in ontwikkeling. Ik denk dat mijn opleiding daarbij aansluit: mijn studie was gericht op organisatiekunde, personeelbeleid en verandermanagement. Na een loopbaan in industrie en hoger onderwijs in beleidsvoorbereidende en managementfuncties – stafmedewerker PZ, docent en lid van het College van Bestuur van een Hogeschool - zie ik het als een uitdaging een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening aan klanten van een belangrijk sociaal-economisch orgaan als de SVB. In mijn werk en huidige activiteiten ben ik zowel proces- als resultaatgericht. Streven naar consensus, maar ook duidelijkheid vind ik belangrijke elementen bij samenwerken. In mijn onderwijstijd heb ik ruime bestuurs- en advieservaring in de vakbeweging en andere institutionele organisaties opgedaan.

De SVB ziet zich geconfronteerd met sociale, maatschappelijke en financieel-economische problemen in Nederland. Het behartigen van de belangen van klanten van de SVB in samenwerking met de Raad van Bestuur en degenen die werken voor de SVB zie ik als een wezenlijke doelstelling. Meedenken, meepraten en adviseren samen met de andere leden van de Klantenadviesraad is daartoe een belangrijk instrument.

Naar boven

Mw. mr. Gillina Baaij

Mevrouw Baaij

Mw. mr. G.F.P. Baaij (1950), lid

Helder en snel klanten te woord staan d.m.v. een logische dossieropbouw.

Na een vol leven werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, heb ik nu de ruimte om me in te kunnen zetten voor de klanten van de SVB.

Als ondernemer weet je dat service en kwaliteit van groot belang zijn voor de klanten. Voorop staat natuurlijk dat het geleverde product goed moet zijn. Maar overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het gaat om de juiste manier van oppikken en oplossen van deze onvolkomenheden.

Bij een organisatie als de SVB kunnen in de dienstverlening ook onduidelijkheden of onjuistheden voorkomen. Wetgeving is aan verandering onderhevig, in die zin zijn ook de uitkeringen steeds in beweging. Het is van groot belang om dit op een vriendelijke manier duidelijk te maken aan de klant, om de zaak op een efficiënte snelle manier op te kunnen lossen.

Als jurist ben ik van mening dat een goede dossieropbouw hier een grote ondersteuning kan geven. Dossier in de zin van korte uitleg van nieuwe wetgeving, alsmede een logische dossieropbouw van de persoonlijke gegevens van de klant.

Naar boven

Freddy May

Freddy May

Freddy May (1945), Lid namens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

Diversiteit = Kracht: "Laat duizend bloemen bloeien"

Ik ben geboren in Paramaribo, Suriname. Werkte na de AMS (HBS) 5 jaar bij Suralco. Kwam in 1969 naar Nederland om bedrijfseconomie te studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar studeerde af als bedrijfssocioloog(1985).

Ik werkte tijdens mijn studie op een accountantskantoor om in 1975 in dienst te treden bij het Ministerie van CRM in Rotterdam. Ik heb daarna ruim dertig jaar gewerkt als adjunct directeur en later als directeur van CMO-Stimulans, een expertise centrum voor diversiteitbeleid van de Provincie Zuid Holland. In 2006 ging ik met vervroegd pensioen.

Sinds februari 2007 ben ik aangesteld als “kwartiermaker” voor het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), dat in april 2007 officieel is opgericht. De meerwaarde van NOOM zit in het samenbrengen van de diverse groepen oudere migranten om gebruik te kunnen maken van hun kennis en expertise. NOOM heeft als kerndoelstellingen: belangenbehartiging op landelijk niveau, voorlichting en informatieverstrekking en bevordering van Lotgenotencontact. 

Ik heb mij altijd ingezet als bruggenbouwer in een multiculturele samenleving. Binnen de klantenadviesraad van de SVB wil ik mij voornamelijk inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving.

Naar boven

Herman van Roosebeek

Herman van Roosebeek

De heer H.P.G. van Roosebeek (1944), lid

"Luisteren naar anderen en dan met elkaar komen tot oplossingen"

D-Day het begin van de bevrijding en voor mij een geboortedag om nooit te vergeten, met een leven in vrijheid in de breedste zin van het woord.

In mijn werkzame leven heb ik in meerdere uiteenlopende beroepen gewerkt. Naast het opdoen van een uitgebreide werkervaring heb ik ook geleerd optimaal met mensen om te gaan. De laatste 35 jaar tot mijn pensionering heb ik leidinggevende functies vervuld bij Beheermaatschappijen in Onroerend Goed.

Vriendelijkheid – klantgericht handelen – duidelijke en begrijpelijke omschrijvingen van wet- en regelgeving – maar bovenal goede voorlichting geven aan jong en oud, dat zijn o.a. een aantal punten waarvoor ik mij wil inzetten als lid van de Klantenadviesraad SVB.

Naar boven

Jacqueline van Langeraad-Goes

Jacqueline van Langeraad-Goes

Jacqueline van Langeraad-Goes

Belangenbehartiging is de kern van mijn werk als onderhandelaar van de UNIENFTO, vakbond voor beroepsonderwijs, een vakbond die opereert onder de federatieve paraplu van de VCP. In mijn dagelijks werk ben ik vooral bezig met onderwijscao’s en allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Een arbeidsvoorwaarde die mijn bijzondere belangstelling heeft is pensioen. Via die interesse werd mijn belangstelling voor de SVB gewekt, want AOW wordt immers door de SVB verstrekt.

Als moeder van drie zonen heb ik op dit moment alleen te maken met de SVB als ontvanger van de kinderbijslag. Dat verloopt gelukkig ieder kwartaal weer goed,  maar helaas gaan er soms ook zaken minder soepel. Dan is het goed dat het bestuur een gesprekspartner heeft die vanuit de samenleving signalen kan vertalen en mee kan denken aan het verbeteren van de dienstverlening. Vanuit die rol wil ik mij graag inzetten voor de klantenadviesraad en wil ik de belangen van alle klanten zo goed mogelijk onder de aandacht brengen.

Naar boven

Mw. Mr. A. Smits

Een foto van Anique van den Bosch

Mw. Mr. A. Smits (1976), lid

Open, directe en heldere communicatie met respect voor één ieder vind ik heel belangrijk

Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven werkte ik in de journalistiek. De afgelopen jaren ben ik naast mijn werk en gezin de studie Nederlands recht begonnen. De Master Nederlands recht heb ik in 2015 met succes afgerond en nu ben ik aan het werk als jurist. Zowel in de journalistiek als bij mijn werk als jurist kom ik op alle vlakken in aanraking met de SVB. 

Ik ben sociaal maatschappelijk betrokken en vind open, directe en heldere communicatie met respect voor één ieder heel belangrijk. Mede door mijn werkzaamheden als journalist beschik ik ook over een uitermate groot en vooral divers netwerk wat mij goed kan helpen om te weten wat daar speelt met betrekking tot de SVB. 

Op privé gebied ontvang ik Kinderbijslag voor drie kinderen in de leeftijd van 1 t/m 6 jaar. Omdat wij als gezin veel in het buitenland hebben gewoond ben ik ook in aanraking gekomen met wat meer ingewikkelde kwesties voor de SVB; denk aan het overhevelen van diverse pensioenen uit diverse landen en het aanvragen van Kinderbijslag vanuit het buitenland. 

Via de klantenadviesraad hoop ik mee te kunnen denken met de mensen die inkomsten (met name kinderbijslag) krijgen van de SVB. De vragen of onderwerpen die spelen wil ik vertalen naar gerichte vragen en of suggesties voor de SVB waarmee beleid nog beter gemaakt kan worden. Belangrijk vind ik daarbij: duidelijke en directe communicatie en respect naar één ieder.

Naar boven

Mw. Drs. Sophie J. Querido

afbeelding van mw. Sophie Querido

Mw. Drs. S. J. Querido (1982), lid

Ik ben graag de vertegenwoordigde stem van jonge ouders in de Klantenadviesraad van de SVB en hoop bij te dragen om regelingen en uitvoering zo duidelijk en simpel mogelijk te laten zijn.

Ik ben moeder van twee kinderen en ontvang kinderbijslag van de SVB. Dat verloopt bij ons ieder kwartaal geruisloos. Er zijn ook ontvangers die zich in situaties bevinden waardoor de uitkering stroef verloopt. Helaas. Voor die, en andere gerelateerde vraagstukken wil ik graag een adviseur zijn voor de Raad van Bestuur. Representatief zijn namens de ouders in de Klantenadviesraad en zo gevraagd en ongevraagd advies mogen geven over relevante thema’s die een impact kunnen zijn voor ouders. Op die manier wil ik bijdragen aan het optimaliseren van de financiële regelingen die er zijn voor de sociale zekerheid in Nederland.

Naar boven

Ans Pelzer

Ans Pelzer

Mevrouw A.M.J. Pelzer (1953), lid namens de FNV

"De Sociale Verzekeringsbank als excellente dienstverlener."

Het zou mooi zijn als dat het resultaat kan zijn van inspanningen van allen die werkzaam zijn en/of actief zijn bij de SVB. In mijn 27 jarige loopbaan bij de FNV heb ik me onder andere intensief bezig houden met scholing en training van Ondernemingsraadsleden en Cliëntenraadsleden. Daar schreef ik handleidingen over en meende te weten hoe dat moet: invloed en zeggenschap van klanten vorm en inhoud geven. Het lijkt me een prachtige uitdaging om nu ook eens mee te doen in de klantenadviesraad en samen met de collega’s te kijken hoe we zo goed mogelijk de stem van de gebruikers kunnen aanwenden. Het is een klus om met de beperkte tijd die de klantenadviesraad ter beschikking staat toch wat moois neer te zetten. Persoonlijk heb ik met de SVB te maken gehad via de kinderbijslag. De laatste jaren als wethouder vooral door de persoonsgebonden budgetten. De samenwerking tussen gemeente en SVB liep in “mijn” gemeente goed. Ik ben geïnteresseerd in de pilots, waar de SVB ook in participeert, naar geïntegreerde PGB budgetten. De zorgverzekeraars, gemeenten en de Wet langdurige zorg kennen allemaal een PGB. Dat is voor de gebruikers vaker een warboel. Naast andere werkterreinen van de SVB zoals de Algemene Ouderdomswet en de overbruggingsproblemen door de verhoging van de AOW, heeft ook Grensarbeid mijn warme belangstelling. 

Ik koppel regelmatig terug naar de FNV.

Naar boven

Maarten Hanssen

Maarten Hanssen

Maarten Hanssen

"Heldere en veilige informatie"
Vanuit mijn werk als adviseur in de zorgsector zie ik veel data omgevormd worden tot nuttige informatie. Deze informatie is vervolgens beschikbaar voor de zorginstelling, de patiënt en ook deels voor de zorgverzekeraar. Maar niet iedereen hoort deze data te zien. Daarom is databeveiliging van groot belang. Bij de SVB spelen dezelfde belangen: er zijn 5 miljoen klanten die belang hebben op een heldere én veilige informatievoorziening. Daar draag ik graag aan bij.

Naar boven

Hennie Kas

Hennie Kas

H.J.F.M. Kas (1952), lid namens Unie KBO en PCOB

In mijn werkzame leven ben ik ruim 40 jaar in dienst geweest bij SVB in diverse rollen, variërend van beoordelaar, hoofd van de Vertaalafdeling tot Vestigingsdirecteur. In die rollen heb ik me altijd ingezet voor een goede dienstverlening aan de klanten in Nederland en in het buitenland.

Sinds mijn pensionering ben ik in een nieuwe rol verbonden met de SVB: als AOW klant. Als lid van de Klantadviesraad krijg ik de kans om me vanuit die andere rol opnieuw te richten op een goede dienstverlening. Omdat ik de ouderenbonden vertegenwoordig zal ik me vooral inzetten voor de belangen van oudere klanten van de SVB. Ik hoop daarbij goed gebruik te kunnen maken van mijn kennis en ervaring uit het verleden. Daarnaast zal ik me ook verdiepen in wat er nu leeft onder de oudere SVB klanten en welke problemen en positieve zaken zij ervaren in de contacten met de SVB.

Ik zal me vooral sterk maken voor correcte informatie in voor onze (oudere) klanten begrijpelijke taal en via gemakkelijk toegankelijke kanalen.

Naar boven

Ton Heinen

Ton Heinen

T. Heinen

Na ruim 35 jaar binnen de financiële wereld gewerkt te hebben, inmiddels gepensioneerd en recht op AOW, probeer ik - naast het doen van leuke dingen – ook een zinvolle invulling te geven aan mijn beschikbare vrije tijd. De afgelopen vier jaren was ik onder meer actief binnen cliëntparticipatie UWV en heb daar ervaren dat de stem van de cliënt steeds beter wordt gehoord. Ik heb daar vanuit mijn rol als voorzitter van één van de cliëntenraden ook een bijdrage aan mogen leveren. Begin dit jaar heb ik op verzoek van het CNV de overstap gemaakt naar de Klantenadviesraad SVB, waarna mij als snel duidelijk was dat ook binnen SVB het belang van cliëntparticipatie wordt onderkend, al kan daar nog wel veel meer bekendheid aan worden gegeven, zowel intern als extern. Mijn doel binnen de raad is een constructieve bijdrage te leveren aan zaken die voor de cliënten van SVB van groot belang zijn.

Naar boven