Over de SVB

De wetten en regelingen die de SVB uitvoert zijn in twee soorten op te delen

  • de socialeverzekeringswetten (SV-wetten) in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de niet-SV-wetten in opdracht van andere overheden.

Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op ons. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, namelijk de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO verzorgt de SVB sinds 2010 voor alle gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de wetten en regelingen die de SVB op dit moment uitvoert.

AOW-pensioen

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben. Woont en werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB keert het AOW-pensioen en de partnertoeslag uit. Als u recht heeft op AOW, bouwt u dit in 50 jaar op, teruggerekend vanaf de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Ieder verzekerd jaar levert u 2% AOW-pensioen op.

U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Meestal bent u niet verzekerd als u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt. U kunt dan kiezen voor een vrijwillige verzekering. Bent u in de periode van 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd naar Nederland gekomen, dan kunt u eventuele ontbrekende jaren aanvullen. Woont u samen en is een van u beiden jonger dan de AOW-leeftijd en heeft diegene lage of helemaal geen inkomsten, dan komt de klant in aanmerking voor een toeslag. Voor mensen die in 2015 of later de AOW-pensioenleeftijd bestaat er geen recht meer op de partnertoeslag. De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw situatie; samenwonend, alleenstaand of alleenstaand met kinderen.

Naar boven

Nabestaandenuitkering Anw

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner of van beide ouders. De SVB keert de bijdrage uit. De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw inkomen en of u een thuiswonend kind heeft dat jonger is dan 18 jaar.

Naar boven

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u kinderbijslag, uitgekeerd door de SVB. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook bijverdienen van uw kind kan invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag.

Naar boven

Asbestregeling

De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers is bedoeld voor werknemers die lijden aan de ziekte maligne mesothelioom als gevolg van het werken met asbest. De SVB keert de tegemoetkoming uit. Voor de uitvoering van de regeling werkt de SVB samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS ondersteunt slachtoffers en hun nabestaanden bij het aanvragen van de voorschotuitkering, adviseert de SVB over de uitkering en onderzoekt of het mogelijk is de voormalige werkgever een schadevergoeding te laten betalen.

Naar boven

Dienstverlening PGB

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kiest u zelf uw zorgverlener en bepaalt u wanneer en hoe u de hulp krijgt. Dienstverlening PGB beheert uw PGB wanneer u budget krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet . Het budget staat op onze rekening, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht.

De SVB ondersteunt persoonsgebonden budgethouders ook met andere diensten. Draagt u loonbelasting en premies over het loon van uw zorgverlener af, dan kunnen wij de salarisadministratie voor u verzorgen. Ook hebben wij een collectieve verzekering voor schade en rechtsbijstand en compenseren we in sommige gevallen het ziekengeld. Van deze diensten kunt u ook gebruik maken wanneer u een PGB krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Totaal maken zo’n 155.000 Nederlanders gebruik van de diensten van Dienstverlening PGB.


Naar boven

Remigratiewet

De Remigratiewet (tot 2000 de remigratieregelingen geheten) voorziet in een uitkering aan mensen die willen terugkeren naar een land. De SVB voert de Remigratiewet uit. De uitkering kan u als voormalig gastarbeider of erkend politiek vluchteling helpen terug te keren naar uw woonland. De hoogte van de uitkering is afgestemd op de kosten van het levensonderhoud in het land van bestemming. De remigratie-uitkering kan samenvallen met bijvoorbeeld het AOW-pensioen. Als het AOW-pensioen dan hoger is dan de remigratie-uitkering, dan vervalt de remigratie-uitkering en wordt het een nihil-uitkering.

Het totaal aantal klanten in de Remigratiewet is de laatste jaren toegenomen, maar die groei zit vooral in het aantal nihil-uitkeringen. Het aantal klanten dat daadwerkelijk een uitkering uit de Remigratiewet ontvangt, is vrijwel constant. Meer dan de helft van de remigranten is afkomstig uit Turkije of Marokko. Het aandeel inwoners uit de voormalige Joegoslavische Republieken en Suriname is in de loop der jaren toegenomen.

Naar boven

Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)

Heeft u de AOW-leeftijd en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig aanvullende inkomsten, dan ligt uw inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op de Participatiewet. Bij de SVB kunt u informatie vragen over de AIO-aanvulling (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen).

We attenderen ouderen met een gedeeltelijk AOW-pensioen dan ook op de mogelijkheid aanvullende bijstand aan te vragen. Vanaf 2010 regelt de SVB door een wettelijke verplichting de AIO-aanvulling voor alle gemeenten aan mensen die de AOW-leeftijd hebben.

Naar boven

BBZ en BDZ

De Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken geven voorlichting en advies aan mensen die in België of Duitsland wonen en in Nederland werken en aan mensen die in Nederland wonen, en werken in Duitsland of België. Wanneer u woont of werkt buiten de landsgrenzen kan dat van invloed zijn op uw sociale verzekeringen en pensioen.

De bureaus richten zich op uitkeringsgerechtigden, werkgevers- en werknemersorganisaties, individuele werkgevers en werknemers en zelfstandigen. Ze geven niet alleen voorlichting en advies, maar bemiddelen ook en bieden administratieve ondersteuning. Omdat de regelgeving en informatiebehoefte steeds verandert en vanwege de toenemende migratie, werken de bureaus steeds meer samen, onder meer aan de website Grensinfopunt en bij zakelijke dienstverlening voor bedrijven en intermediairs.

Naar boven

Administratie Gemoedsbezwaarden

Sommige mensen willen vanuit hun levensovertuiging niet verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. De SVB houdt de administratie bij van gemoedsbezwaarden. Wie niet verzekerd wil zijn voor een of meer volks- of werknemersverzekeringen kan van de SVB een ontheffing verleend krijgen. De gemoedsbezwaarde betaalt dan in plaats van premie, premievervangende loonbelasting. In totaal gaat het om circa 11.000 mensen.

Naar boven

Cliëntbeheer voor erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Vanaf 1 januari 2011 heeft de SVB het cliëntbeheer voor erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen als wettelijke taak overgenomen van de Pensioen en Uitkeringsraad (PUR). Binnen de SVB verzorgt de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) het cliëntbeheer voor:

  • de uitvoering van vijf verschillende wetten en
  • een regeling voor psychotherapie die ondersteuning biedt aan hen die door de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen.

De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister van VWS.

Naar boven

Wlz Verzekerdenregistratie

De SVB voert een Wlz verzekerdenregistratie uit om inzicht te krijgen in de groep mensen die zich niet hebben verzekerd voor ziektekosten. De opsporing van naar schatting 136.000 mensen zonder wettelijke zorgverzekering is in 2011 gestart.

Naar boven

Wet op het kindgebonden budget (WKB) / Wet kinderopvang (Wko)

Ouders die kinderbijslag krijgen en onder een bepaalde inkomensgrens zitten, kunnen in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. De Belastingdienst is uitvoerder en bepaalt hoeveel kindgebonden budget ouders krijgen. Dit is afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen. De SVB voorziet de Belastingdienst van informatie over kinderbijslaggerechtigden.

Voor gezinnen waarvan één van de ouders in het buitenland woont of werkt, kunnen de toeslagen overlappen met soortgelijke buitenlandse regelingen. Als verbindingsorgaan voor de gezinsbijslagen zorgt de SVB in deze gevallen voor het bepalen en betalen van het recht op gezinsbijslag. Daarnaast informeren wij deze klanten over eventuele aanvullende rechten waarvoor zij volgens de Nederlandse wetgeving in aanmerking komen.

Naar boven

Regeling Bijstand Buitenland

Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SVB de uitvoering van de Regeling Bijstand Buitenland per 1 januari 2009 overgenomen van het Agentschap SZW. Deze  regeling, waarvan de toegang sinds 1996 is gesloten, verschaft een bijstandsinkomen aan Nederlanders in het buitenland die geen afdoende inkomen hebben. Een afnemend aantal gerechtigden (eind 2012: 221), woonachtig in 25 verschillende landen, krijgt via de SVB de bijstand uitbetaald.


Naar boven