Over de SVB

Wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp?

Kijkt u dan eens op de website van een van de volgende organisaties of instellingen:

Ministeries en overheidsinstellingen

Overheid.nl

Alle overheidsinformatie en -diensten overzichtelijk bij elkaar.
overheid.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatie over werk, loon, uitkeringen en emancipatie. Het ministerie is een opdrachtgever van de SVB.
rijksoverheid.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatie over dienstverlening van de overheid, overheidspersoneel en de grondwet.
rijksoverheid.nl

Belastingdienst

Informatie over bijvoorbeeld de belastingaangifte en het belastingstelsel, met speciale aandacht voor jongeren, ouderen en zelfstandigen.
belastingdienst.nl

Naar boven

Sociale zekerheid en pensioen

Kennisring

Informatie over de Nederlandse sociale zekerheid voor mensen die binnen en buiten Nederland wonen.
www.kennisring.nl

UWV

Informatie over uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
www.uwv.nl

Zorgverzekeraars Nederland

Informatie over zorgverzekeraars en hun product, de zorgverzekering.
www.zn.nl

Het CAK

Informatie over de Wlz en de Zorgverzekeringswet (ZVW).
www.hetcak.nl/

Pensioenkijker.nl

Site waarmee de Stichting Pensioenkijker.nl het pensioenbewustzijn van de Nederlander wil vergroten. Beantwoordt vragen als: Wat is pensioen? Hoeveel krijg ik? Welke gebeurtenissen in het leven hebben invloed op het pensioen?
www.pensioenkijker.nl

Naar boven

Wonen en werken buiten Nederland

Europese Commissie - EULisses

Startpagina van de EU voor vragen over sociale zekerheid als u in een ander land woont of werkt.
http://ec.europa.eu/social

Grensinfopunt

Een virtuele wegwijzer voor grensoverschrijdende zaken op het gebied van wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland.
www.grensinfopunt.nl

Belgisch ministerie van Sociale Zaken

Uitgebreide informatie over de Belgische sociale zekerheid.
www.socialsecurity.fgov.be

Duits ministerie van Sociale Zaken

Informatie over de Duitse sociale zekerheid, arbeidsrecht en arbeidsmarkt. De site is Duitstalig.
www.bma.de

Europese Unie

Informatie over sociale zekerheid binnen de Europese Unie. Met overzicht van de verschillende stelsels in de lidstaten.
europa.eu

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Het NMI ondersteunt en informeert migranten die willen terugkeren naar hun land van herkomst. Op de site vindt u onder andere informatie over de Remigratiewet.
www.nmigratie.nl

Naar boven

Jongeren

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Informatie voor studerenden over DUO, die de studiefinanciering uitvoert.
www.duo.nl

NIBUD jong

Informatie over geldzaken voor jongeren.
www.nibudjong.nl

Minimumloon

Informatie over minimumloon voor jongeren.
www.loonwijzer.nl

Naar boven

Overig

De Nationale Ombudsman

Site van de Nationale Ombudsman, die kan bemiddelen bij problemen met overheidsinstellingen.
www.nationaleombudsman.nl

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)

Uitgebreide informatie over budgetbeheersing.
www.nibud.nl

Naar boven