BBZ

Projectomschrijving project "Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland"

logo Interreg


Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Ondanks de hechte onderlinge relaties tussen inwoners van de buurlanden op economisch en persoonlijk vlak, zijn er nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensgangers het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren compliceren.

Uniform en overkoepelend netwerk van Grensinfopunten

In het Interreg-project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland’ werken sinds medio 2016 verschillende partners grensoverschrijdend samen. Het gaat om: nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners. Doel van de samenwerking: alle relevante informatie ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe informatiepunten deel van zullen uitmaken.

Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van 'Grensinfopunten' (GIP's) gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de Grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid (servicegerichtheid).

Grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid, dat in het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ als pilot is opgericht. Binnen het kader van het huidige Interreg-project worden de Sectorbureaus Grensarbeid verder uitgebouwd. Daarnaast wordt onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is en hoe deze in de betreffende regio’s vorm kan worden gegeven. Bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens werken met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Basisdienstverleningsniveau Grensinfopunten

Inmiddels zijn er al meer dan 20 Grensinfopunten geopend langs de Vlaams-Nederlandse grens. En het aantal is nog steeds groeiende. Zie Grenzinfo.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinfopunten. Belangrijk aandachtspunt in 2018 is het opleiden van nieuwe en bestaande GIP-medewerkers, om te kunnen voldoen aan de door de projectpartners gedefinieerde vereisten voor een basisdienstverleningsniveau. Dit basisniveau houdt in dat een GIP:

 • in staat moet zijn om te fungeren als centraal inlooppunt in de regio voor de beantwoording van eerste oriënterende algemene vragen, 
 • beschikt over basiskennis om een analyse te kunnen doen van de klantvraag, en 
 • in staat is om door te verwijzen naar andere instanties en/of specialisten. 

De basisopleiding beslaat de thema’s sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling. Ook na het volgen van de basisopleiding zal het kennisniveau van de GIP-medewerkers door middel van bijscholings- en verdiepingssessies op peil worden gehouden, dan wel nog verder worden aangescherpt.

Samenwerking tussen Grensinfopunten en backoffices

Daarnaast is een ander belangrijk aandachtsgebied van het project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ de verdergaande ontwikkeling van de samenwerking met de backoffices, niet alleen ten aanzien van opleiding van GIP-medewerkers, maar ook ten aanzien van afstemming over en doorverwijzing van klantvragen. Op dit moment zijn er structurele afspraken gemaakt met de volgende backoffice organisaties:

 • Belastingdienst/Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO),
 • Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED),
 • Federale Pensioendienst (FPD),
 • Kenniscentrum Bureau voor Belgische Zaken (BBZ),
 • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA),
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), en
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Al deze organisaties hebben hun medewerking aan de grensinformatiestructuur toegezegd. Bij gebleken behoefte in de frontoffice zal bovenstaande lijst van backoffices verder worden uitgebreid gedurende de projectperiode.

Verduurzaming grensinfostructuur

Tenslotte wordt er ook al intensief gewerkt aan de verduurzaming van de grensinfostructuur na afloop van de Interreg projectperiode.

Projectverantwoordelijke, projectpartners en co-financiers

Projectverantwoordelijk is de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau voor Belgische Zaken in Breda. Daarnaast zijn aan het project partners en co-financiers verbonden.

Projectpartners

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Dethon
 • EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • Provincie Antwerpen
 • UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland
 • TUA West
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Maastricht

Co-financiers