BBZ

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

07-12-2017

Op 18 juni 2016 is in Nederland de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Bent u als dienstverrichter (werkgever, uitzendkantoor) buiten Nederland gevestigd? En wilt u tijdelijk werknemers in Nederland laten werken bij een dienstontvanger (detachering)? Dan moet u voldoen aan de regels van de WagwEU.

Toepassen arbeidsvoorwaarden Nederland

Uw personeel heeft recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de WagwEU voorschrijft, zoals:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Controle op naleven arbeidsvoorwaarden

Op basis van de WagwEU mag de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleren of u voldoet aan de arbeidswetten in Nederland. Voldoet u niet aan de regels? Dan kan de Inspectie een boete opleggen. Om controle mogelijk te maken, heeft u vanaf 18 juni de volgende verplichtingen:

  • Op verzoek van de Inspectie SZW alle opgevraagde gegevens en inlichtingen verstrekken.
  • Schriftelijke of elektronische documenten op de werkplek in Nederland bewaren, zoals: loonbriefjes, arbeidstijdenoverzichten, arbeidsovereenkomsten, bewijzen van betaling van bijdragen socialezekerheidsregelingen, identiteitsbewijzen werknemers.
  • Contactpersoon in Nederland aanwijzen als aanspreekpunt voor de Inspectie SZW.

In de toekomst moet u ook vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers u in Nederland gaat werken. Maar deze meldingsplicht is opgeschort tot het moment waarop het digitale meldingssysteem beschikbaar is. Het streven is om het digitale meldingssysteem per 1 januari 2019 gereed te hebben.

Europese regels

De EU-landen hebben regels opgesteld voor het detacheren van werknemers. Deze regels zijn opgenomen in de detacheringsrichtlijn 96/71/EG. Omdat de regels in de praktijk niet altijd werden uitgevoerd, hebben de EU-landen handhavingsregels afgesproken in richtlijn 2014/67/EU. Alle EU-landen moeten deze handhavingsrichtlijn uiterlijk 18 juni 2016 omzetten in nationale wetgeving. Nederland heeft dat gedaan via de WagwEU. In België is de handhavingsrichtlijn nog niet omgezet. Op 17 oktober is wel een Wetsontwerp ingediend in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.