About the SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


(Sociale Verzekeringen) Generiek

OmschrijvingDoel
SV Generiek - Gegevensuitwisseling Belastingdienst

Ontvangen en verwerken gegevens van de Belastingdienst inzake verzekeringsfeiten, waarvan verzekeringsplicht afwijkt van de hoofdregel (verzekerd waar je woont).

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Berichtenbox

Digitaal verzenden van post aan klant door SVB (die gekozen hebben om gebruik te maken van de berichtenbox (waarbij geen actie van klant aanwezig is)).

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Centraal Testamentenregister (CTR)

Uitwisseling van gegevens met als doel het traceren van nabestaanden ten behoeve van afwikkeling boedel en doen van slotuitkering.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Geprivilegieerden

Verwerken BuZa-bericht geprivilegieerden, om van geprivilegieerden de verzekeringsstatus vast te leggen om te voorkomen dat geprivilegieerden gemeld worden als onverzekerde aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in het kader van de Zorgverzekeringswet. Ook voor het vaststellen van de overige volksverzekeringen zijn gegevens in de toekomst van belang.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Handhavingsgegevens voor Inspectie SZW

Uitwisseling t.b.v. uitvoering toezichtstaak inspectie SZW

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Inkomen Polisadministratie (GIPA)

Vaststellen inkomensafhankelijk recht voor inkomensafhankelijke wetten en regelingen (AOW, Anw, AKW, AIO, Remigratiewet en OBR).

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Internationale studenten

Het uitwisselen van opleidingsgegevens van personen waarvan de verwachting is dat zij ofwel als Nederlander in het buitenland studeren danwel als buitenlander in Nederland studeren, om vast te stellen of de personen verzekerd zijn in het kader van de volksverzekeringen waaronder de WLZ.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Uitwisseling van gegevens met Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), met als doel verbetering van de kwaliteit van het adresgegeven in de BRP waardoor de uitvoering van adresgerelateerde regelingen verbetert. Naar aanleiding van de uitwisseling verricht SVB huisbezoeken om gegevens te verifieren.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Leveren SVB gegevens tbv SUWI partijen

Uitwisselen van uitkeringsgegevens ten behoeve van de uitvoeringstaken van de ontvangende partijen (SUWI).

SV Generiek - Gegevensuitwisseling RNI

Het uitwisselen van gegevens van een persoon die als niet-ingezeten klant van de SVB in aanmerking komt voor inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), naar aanleiding van uitkeringsverzoeken.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Werk en uitkeringstijdvakken voor Basisadministratie Volksverzekeringen

Het ontvangen en verwerken van werk- en uitkeringstijdvakken voor het bepalen van de verzekeringsstatus van de volksverzekeringen.

SV Generiek - Gegevensuitwisseling Whitelist Suwinet

Het uitwisselen van gegevens van personen in de werkvoorraad (whitelist) op basis waarvan gecontroleerd wordt of detailgegevens in Suwinet door SVB-gebruikers (direct) geraadpleegd mogen worden.

SV Generiek - Informatieuitwisseling Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) Gebiedsgebonden projecten

Bevorderen integraal overheidsoptreden t.a.v. de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en voorzieningen

SV Generiek - Registratie van klantrelaties en contacten Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken

Het verwerken van gegevens van klantrelaties en contacten Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken voor het onderhouden van contact met deze partijen.

SV Generiek - Suwinet Inkijk

Uitvoering van wetten en regelingen (AOW, Anw, AKW, AIO, Remigratiewet, OBR, Wlz, TAS, TNS, WUV, WUBO, AOR, Tvp, Wet buitengewoon pensioen, Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, Wiv).

SV Generiek - Vertalen

Het verwerken van persoonsgegevens als onderdeel van het vertalen van correspondentie en andere documenten uit het Nederlands in een andere taal en omgekeerd voor de uitvoering van Regelingen.